Nakliye Komisyonculuğu Faaliyetinde Belge Düzeni Hk.konulu özelgenin içeriği aşağıda verilmiştir. Vergipedia üzerinden daha fazla özelgeye erişebilirsiniz. Diğer sayfalarımızı ziyaret etmeyi ihmal etmeyin.

Nakliye Komisyonculuğu Faaliyetinde Belge Düzeni Hk. 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

BALIKESİR VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü

Sayı

:

58889402-105[229.Mad-2013/127-985]-30

17/04/2014

Konu

:

Nakliye komisyonculuğu faaliyetinde belge düzeni

             Başkanlığımıza göndermiş olduğunuz ilgide kayıtlı özelge talep formunuzda, nakliye komisyonculuğu faaliyeti ile iştigal ettiğiniz, kamyon sahiplerine bulmuş olduğunuz işler için almış olduğunuz komisyon bedelleri üzerinden fatura düzenlediğiniz, ancak bazı firmaların kamyon sahiplerini muhatap almak istemedikleri ve her türlü sorunda ulaşacakları yerin işletmeniz olmasını istedikleri belirtilerek,  bu kapsamda nakliye işi tamamlanınca kamyon sahipleri tarafından aldıkları bedel üzerinden işletmeniz adına, işletmenizce de bu tutara komisyon bedeli ilave edilmek suretiyle müşteri adına fatura düzenlenmesinin vergi kanunlarına uygun olup olmadığının bildirilmesi  istenilmektedir.

            213 sayılı Vergi Usul Kanununun 229 uncu maddesinde; ” Fatura, satılan emtia veya yapılan iş karşılığında müşterinin borçlandığı meblağı göstermek üzere emtiayı satan veya işi yapan tüccar tarafından müşteriye verilen ticari vesikadır.”  hükmü yer almaktadır.

            Aynı Kanunun 231 inci maddesinin beş numaralı bendinde ise; “Fatura, malın teslimi veya hizmetin yapıldığı tarihten itibaren azami yedi gün içinde düzenlenir. Bu süre içerisinde düzenlenmeyen faturalar hiç düzenlenmemiş sayılır.” denilmekte olup, 232 nci maddesinde birinci ve ikinci sınıf tüccarlar, kazancı basit usulde tespit edilenlerle defter tutmak mecburiyetinde olan çiftçilerin: birinci ve ikinci sınıf tüccarlara, serbest meslek erbabına, kazançları basit usulde tespit olunan tüccarlara, defter tutmak mecburiyetinde olan çiftçilere, vergiden muaf  esnafa sattıkları emtia veya yaptıkları işler için fatura vermek ve bunların da fatura istemek ve almak mecburiyetinde oldukları hükme bağlanmıştır.

            Yukarıda yer alan hükümlere göre, faturanın malı satan veya işi yapan tüccar tarafından düzenlenmesi esastır.

            Bu çerçevede, dilekçenizde sözü edilen nakliye işi kamyon sahiplerince ifa edilmekte, işletmeniz tarafından sadece kamyon sahiplerine iş bulma (aracılık) fonksiyonu yerine getirilmekte, bizzat nakliyecilik yapılmamaktadır. Müşteri doğrudan kamyon sahibine karşı borçlanmakta, kamyon sahibi de yapmış olduğunuz iş bulma faaliyetiniz dolayısıyla işletmenize karşı borçlanmaktadır.

             Bu itibarla, kamyon sahiplerince yapmış oldukları nakliye işi karşılığında aldıkları ücret üzerinden müşteri adına fatura düzenlenmesi, işletmenizce de alınan komisyon bedeli için kamyon sahibi adına fatura düzenlenmesi gerekmektedir. 

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge:Nakliye Komisyonculuğu Faaliyetinde Belge Düzeni Hk.

17.04.2014

58889402-105[229.Mad-2013/127-985]-30

Son Güncelleme: 7 Ocak 2023 /Nakliye Komisyonculuğu Faaliyetinde Belge Düzeni Hk.
Yasal Uyarı: @Vergipedia , Tüm hakları saklıdır - Yanlızca kaynak gösterilerek kullanılabilir.
Son Yorumlananlar
Top
Menu