T.C.

ÇANAKKALE VALİLİĞİ

Defterdarlık Gelir Müdürlüğü

 

 

 

Sayı

:

B.07.4.DEF.0.17.10.00-KURUM-2010-01-27

11/09/2012

Konu

:

Ortak yapılacak inşaat işinde maliyet kalemlerinin izlenmesi

 

 

            İlgide kayıtlı özelge talep formunun incelenmesinden, şirketinizin 2/4 üne sahip olduğu arsanın diğer yarısına sahip olan başka bir şirket ile anlaşarak bina yapmak istediğiniz, yapılacak inşaata ait yapı ruhsatının, arsanın bölünememesinden dolayı Belediye tarafından iki şirket adına ortak verildiği, inşaatın temel ve ara kat betonlarının iki şirket tarafından yapıldıktan sonra geri kalan bağımsız bölümlere kat irtifakı yapılacağı, inşaat bitiminde ise kat irtifakına konu daire ve dükkânların her şirketin kendi hesabına kaydedileceğinden bahisle, yapılacak inşaatın maliyet kalemlerinin şirketlerin kendi hesaplarında ayrı ayrı mı tutulması gerektiği ya da adi ortaklık veya iş ortaklığı şeklinde yeni bir oluşumda mı izlenmesi gerektiği konusunda tereddüte düşüldüğü anlaşılmaktadır.

            5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun ‘Mükellefler” başlıklı 2 nci maddesinde;

            “…

            (7) İş ortaklıkları: Yukarıdaki fıkralarda yazılı kurumların kendi aralarında veya şahıs ortaklıkları ya da gerçek kişilerle, belli bir işin birlikte yapılmasını ortaklaşa yüklenmek ve kazancını paylaşmak amacıyla kurdukları ortaklıklardan bu şekilde mükellefiyet tesis edilmesini talep edenler iş ortaklıklarıdır. Bunların tüzel kişiliklerinin olmaması mükellefiyetlerini etkilemez.”

            hükmüne yer verilmiştir.

            1 seri no.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliğinin “İş Ortaklıklarının Tanımı ve Kapsamı” başlıklı “2.5.1” bölümünde konu ile ilgili açıklamalara yer verilmiştir.

            Adi ortaklıklar ise Borçlar Kanununun 520-541 inci maddeleri arasında düzenlenmiştir. Anılan Kanunun 520 nci maddesinde adi ortaklık, iki veya daha fazla kişinin, bir sözleşmeye dayanarak, ortak bir amaca ulaşmak için emek ve mallarını birleştirmesi olarak tanımlanmıştır. Adi ortaklığın tüzel kişiliği yoktur. Proje kapsamında faaliyet gösteren ortaklığın adi ortaklık olması halinde, adi ortaklık bünyesinde oluşan kazanç ortaklığı oluşturan şirketlere payları oranında dağılmakta ve ortaklar payına düşen kâr hisselerini beyan etmektedirler.

            Buna göre, özelge talep formunuz ve ekindeki bilgilerden, iş ortaklığı şartlarını taşımadığınız görülmüş olup, söz konusu inşaat işi ile ilgili olarak Borçlar Kanununun 520 nci ve devam eden maddelerinde tanımı yapılan adi ortaklık şeklinde mükellefiyet tesis ettirilebileceği gibi maliyetlerin herbir şirketin hesaplarında da izlenmesi mümkündür.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

 

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge:Ortak Yapılacak İnşaat İşinde Maliyet Kalemlerinin İzlenmesi Hk.

11.09.2012

B.07.4.DEF.0.17.10.00-KURUM-2010-01-27

Son Yorumlananlar

Top
Menu