T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

(Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü)

 

 

 

Sayı

:

B.07.1.GİB.4.34.16.01-KVK 10-2563

14/08/2012

Konu

:

Otelde kalan müşteriler tarafından bağışlanmak üzere faturalarına eklenen paraların gelir gider hesapları ile ilişkilendirilmeden banka hesabında tutularak belirli periyotlarla Kızılay veya benzer nitelikteki dernek ve vakıflara aktarılması durumunda söz konusu tutarların gelir olarak dikkate alınıp alınmayacağı ile yapılacak bağışlar üzerinden KDV hesaplanıp hesaplanmayacağı

 

 

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, şirketiniz ile Kızılay veya benzer nitelikteki dernek ve vakıflar gibi kurumlar arasında yapılacak anlaşma doğrultusunda otelde konaklayan müşterilerin istekleri halinde otelden çıkışları esnasında konaklama hizmeti karşılığı düzenlenecek olan faturalarına her odada konaklayan kişi başına 2,00 TL tutar ilave edilerek anlaşma yapılan kuruma bağışlanmasının plânlandığı, daha sonra bu miktarların şirketin gelir ve gider hesapları ile ilişkilendirilmeden bir banka hesabında tutularak belirli periyotlar halinde anlaşma yapılan kurumun belirleyeceği hesaba aktarılacağı belirtilmiş olup söz konusu tutarların gelir olarak dikkate alınıp alınmayacağı, müşterilere verilecek faturaların nasıl düzenlenmesi gerektiği, yapılacak olan bağışlar üzerinden KDV hesaplanıp hesaplanmayacağı ve diğer vergisel hususlar hakkında Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

I- VERGİ USUL KANUNU YÖNÜNDEN

213 sayılı Vergi Usul Kanununun 229 uncu maddesinde; fatura; satılan emtia veya yapılan iş karşılığında müşterinin borçlandığı meblağı göstermek üzere emtiayı satan veya işi yapan tüccar tarafından müşteriye verilen ticari vesika olarak tanımlanmıştır.

Anılan Kanunun 230 uncu maddesinde ise faturada bulunması gereken asgari bilgiler sıralanmış olup bu bilgiler; faturanın düzenlenme tarihi, seri ve sıra numarası, faturayı düzenleyenin adı, varsa ticaret unvanı, iş adresi, bağlı olduğu vergi dairesi ve hesap numarası, müşterinin adı, ticaret unvanı, adresi, varsa vergi dairesi ve hesap numarası, malın veya işin nevi, miktarı, fiyatı ve tutarı, satılan malların teslim tarihi ve irsaliye numarasıdır.

Buna göre, şirketinizin Kızılay veya benzeri dernek ve vakıflar gibi kurumlara aktarılmak üzere otelde konaklayan müşterilerinizden otelden çıkışları esnasında istekleri üzerine kişi başına tahsil edilmesi düşünülen 2 TL’lik tutarların bağış olarak nitelendirilmesi halinde müşterilerinize konaklama hizmeti karşılığı düzenleyeceğiniz faturalarda bahse konu tutarların, fatura üzerinde ayrı bir satırda hangi kurum adına tahsil edildiği açık bir şekilde belirtilmek suretiyle gösterilmesi mümkün bulunmaktadır.

Şirketinizin, Kızılay veya benzeri dernek ve vakıflar gibi kurumlara aktarmak üzere müşterilerinden tahsil ettiği tutarları Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğlerindeki açıklamalar çerçevesinde kayıtlarında gösterilmesi gerektiği tabiidir.

II- KURUMLAR VERGİSİ YÖNÜNDEN

5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 6 ncı maddesinde, kurumlar vergisinin, mükelleflerin bir hesap dönemi içinde elde ettikleri safî kurum kazancı üzerinden hesaplanacağı safî kurum kazancının tespitinde, Gelir Vergisi Kanununun ticarî kazanç hakkındaki hükümleri uygulanacağı hükme bağlanmıştır.

Dolayısıyla, şirketinizin Türkiye Kızılay Derneği veya Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıflar ve kamu yararına çalışan derneklerle yapacağı anlaşma çerçevesinde, otelde konaklayacak misafirlerin istekleri üzerine faturalarına ilave edilen 2,00 TL’lik tutarların,  fatura üzerinde hangi kurum adına tahsil edildiğinin ayrı bir satırda açık bir şekilde gösterilmesi, şirketin gelirleriyle hiçbir şekilde ilişkilendirilmemesi ve bir banka hesabında anlaşmada belirtilen amaç doğrultusunda biriktirilerek anılan dernek veya vakıfların hesaplarına aktarılan tutarların kurum kazancı ile ilişkilendirilmesine gerek bulunmamaktadır. Ancak, söz konusu tutarların düzenlenecek fatura üzerinde ayrı bir satırda anlaşma yapılan kurum adına tahsil edildiğine ilişkin bir belirleme yapılmaksızın yer alması ve anlaşma yapılan dernek veya vakıfların hesaplarına aktarılmayarak şirketiniz tarafından kullanılması halinde ise bu tutarların kurum kazancına dahil edilmesi gerekmektedir.

III- KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU YÖNÜNDEN

3065 sayılı Katma Değer Vergisi (KDV) Kanununun 1 inci maddesinin birinci fıkrasına göre; Türkiye’de ticari, sınaî, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetler katma değer vergisine tabidir.

Öte yandan aynı maddede; ticari, sınai, zirai faaliyet ile serbest meslek faaliyetinin devamlılığı, kapsamı ve niteliğinin Gelir Vergisi Kanunu hükümlerine göre; Gelir Vergisi Kanunu’nda açıklık bulunmadığı hallerde, Türk Ticaret Kanunu ve diğer ilgili mevzuat hükümlerine göre tayin ve tespit edileceği hüküm altına alınmıştır. Bu faaliyetlerin kanunların veya resmi makamların gösterdiği gerek üzerine yapılması, bunları yapanların hukuki statü ve kişilikleri, Türk tabiiyetinde bulunup bulunmamaları, ikametgah veya işyerlerinin yahut kanuni merkez veya iş merkezlerinin Türkiye’de olup olmaması işlemlerin mahiyetini değiştirmeyecek ve vergilendirmeye mani teşkil etmeyecektir.

Bu çerçevede; ticari, sınaî, zirai ve mesleki kapsamda yapılmayan bağış toplama karşılığında alınan paralar katma değer vergisine tabi değildir.

Buna göre, Kızılay’a aktarılmak üzere şirketiniz tarafından müşterilerden elde edilecek bedelin herhangi bir teslim veya hizmetin karşılığını teşkil etmemesi nedeniyle “bağış” olarak değerlendirilmesi ve KDV’ye tabi tutulmaması gerekmektedir. Dolayısıyla, konaklama hizmeti karşılığı düzenlenecek faturalarda söz konusu bağış tutarı fatura üzerinde ayrıca gösterilmek (KDV matrahı ile bağış tutarı fatura üzerinde ayrı ayrı yazılmak) kaydıyla KDV matrahına dahil edilmeyecektir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

 

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge:Otelde Kalan Müşteriler Tarafından Bağışlanmak Üzere Faturalarına Eklenen Paraların Gelir Gider Hesapları İle İlişkilendirilmeden Banka Hesabında Tutularak Belirli Periyotlarla Kızılay Veya Benzer Nitelikteki Dernek Ve Vakıflara Aktarılması Durumunda Söz

14.08.2012

B.07.1.GİB.4.34.16.01-KVK 10-2563

Son Yorumlananlar

Top
Menu