Otomatik Satış Makinalarında Belge Düzeni Ve Vergilendirme Hk.
 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü

Sayı

:

B.07.1.GİB.4.34.19.02-019.01-2307

26/07/2012

Konu

:

Otomatik satış makinalarında belge düzeni ve vergilendirme.

            İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda Kurumunuzun … Belediyesi Meclisinin … tarih ve … No’lu Kararı ile tuvalet işletmeciliğine başlayacağını, tüm girişlere yarım ay turnike yapılacağı, turnike üzerine para haznesi ve … / … kart cihazı yerleştirileceği, gelen müşterilerin nakden veya … / … kart kullanarak geçişine izin verileceği, iki tür ödemede de tüm kayıtların fiskal hafızaya kaydedilerek muhafaza edileceği ve yazılacak bir program ile online olarak muhasebe programına aktarılacağı, aktarılan verilerin günlük olarak tek faturada belgelendirileceği belirtilerek, vergilendirme ve belge düzenine ilişkin hususlar hakkında Başkanlığımız görüşü sorulmaktadır.

            213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun “Faturanın Tarifi” başlıklı 229’uncu maddesinde, fatura; satılan emtia veya yapılan iş karşılığında müşterinin borçlandığı meblağı göstermek üzere emtiayı satan veya işi yapan tüccar tarafından müşteriye verilen ticari vesika olarak tanımlanmıştır.

             Anılan Kanun’un 231/5’inci maddesi hükmüne göre; faturanın malın teslimi veya hizmetin yapıldığı tarihten itibaren azami yedi gün içinde düzenlenmesi gerekmekte olup bu süre içerisinde düzenlemeyen faturalar hiç düzenlenmemiş sayılır.

            Aynı Kanun’un 232’nci maddesinde de birinci ve ikinci sınıf tüccarların, kazancı basit usulde tespit edilenlerle defter tutmak mecburiyetinde olan çiftçilerin; birinci ve ikinci sınıf tüccarlara, serbest meslek erbabına, kazançları basit usulde tespit olunan tüccarlara, defter tutmak mecburiyetinde olan çiftçilere, vergiden muaf esnafa sattıkları emtia veya yaptıkları işler için fatura vermek ve bunların da fatura istemek ve almak mecburiyetinde oldukları hüküm altına alınmıştır.

            Diğer taraftan, 385 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nin “2-Otomatik Satış Makineleri ile Yapılan Satışlarda Belge Düzeni” başlıklı bölümünde;

            “a) Otomatik satış makineleri kullanılmak suretiyle yapılan mal veya hizmet satışlarının, anılan makinelerin aşağıda belirtilen şekilde kullanılması kaydıyla, Tebliğin bu bölümünde yeralan açıklamalar çerçevesinde belgelendirilmesi uygun görülmüştür.

            – Söz konusu makinelerle yapılan mal veya hizmet satışlarına ilişkin bilgiler, makinenin hafızasından silinemeyecek ve değiştirilemeyecek bir şekilde kaydedilecektir.

            – Kaydedilen bilgilere dışarıdan herhangi bir müdahale yapılamayacaktır.

            – Gün sonunda makineden günlük satış raporu alınabilecektir.

            Bu şartların sağlanması durumunda malın satışı veya hizmetin verilmesi anında Vergi Usul Kanunu’nda yer alan belgelerden herhangi biri düzenlenmeyecek ancak gün sonlarında makineden alınacak raporlara istinaden ‘muhtelif müşteriler’ ibareli bir fatura düzenlenecektir.

            b) Otomatik satış makinelerinin yukarıda sayılan şartları taşımaması ve herhangi bir düzeneğinin olmaması nedeniyle satışın para atılmak suretiyle yapılması halinde, malın sevk edildiği tarihten itibaren azami yedi gün içinde satılan malları içerecek şekilde ‘muhtelif müşteriler’ ibareli bir fatura düzenlenmesi gerekmektedir.

            Her iki halde de, söz konusu otomatik satış makinelerine yerleştirilmek üzere taşınan mallar için ‘muhtelif müşteriler’ ibareli sevk irsaliyesi düzenlenecek ve yukarıda bahsi geçen şekilde düzenlenecek faturalar ile irtibatlandırılacaktır.

            c) Sadece hizmet sunan makinelerde yukarıda bahsedildiği şekilde düzeneğin olmaması durumunda ise gün sonunda cihazda birikmiş paranın sayılarak toplam hasılat tutarı üzerinden ‘muhtelif müşteriler’ ibareli bir fatura düzenlenecektir.

            Ayrıca, söz konusu makineleri farklı işyerlerine yerleştirmek suretiyle komisyon ödenmesi karşılığında komisyon tutarını gösterir faturanın düzenleneceği ise tabiidir.”açıklamaları yer almaktadır.

            Bu itibarla özelge talep formunuzda belirtilen turnike geçiş sistemlerinde kullanılacak turnikelerin 385 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nin “2-Otomatik Satış Makineleri ile Yapılan Satışlarda Belge Düzeni” başlıklı bölümünde yazılı nitelikleri taşıması durumunda, Kurumunuz tarafından gün sonlarında söz konusu turnikelerden alınacak raporlara istinaden “muhtelif müşteriler” ibareli bir fatura düzenlenmesi mümkün bulunmaktadır.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge:Otomatik Satış Makinalarında Belge Düzeni Ve Vergilendirme Hk.

26.07.2012

B.07.1.GİB.4.34.19.02-019.01-2307

Son Güncelleme: 7 Ocak 2023 /Otomatik Satış Makinalarında Belge Düzeni Ve Vergilendirme Hk.
Yasal Uyarı: @Vergipedia , Tüm hakları saklıdır - Yanlızca kaynak gösterilerek kullanılabilir.
Son Yorumlananlar
Top
Menu