Otopark İşletmeciliği Nedeniyle Basit Usulden Yararlanıp Yararlanılamayacağı Hk.konulu özelgenin içeriği aşağıda verilmiştir. Vergipedia üzerinden daha fazla özelgeye erişebilirsiniz. Diğer sayfalarımızı ziyaret etmeyi ihmal etmeyin.

Otopark İşletmeciliği Nedeniyle Basit Usulden Yararlanıp Yararlanılamayacağı Hk. 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

DENİZLİ VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü

Sayı

:

B.07.1.GİB.4.20.15.01-30-MUK-2011-39-267

09/09/2011

Konu

:

Otopark işletmeciliği nedeniyle basit usulden yararlanıp yararlanılamayacağı hk.

            İlgide kayıtlı özelge talep formunda, … Vergi Dairesi Mükellefi olarak 27.01.2011 tarihinden itibaren … Mahallesi … Sok.No:… … adresinde otopark işletmeciliği faaliyetine başladığınızı belirterek, basit usulde vergilendirilip vergilendirilemeyeceğiniz hususunda Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

             193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 37 nci maddesinde, her türlü ticari ve sınaî faaliyetlerden doğan kazançların ticari kazanç olduğu belirtildikten sonra, ticari kazancın, Vergi Usul Kanunu hükümlerine ve Gelir Vergisi Kanununda yazılı gerçek (Bilânço veya işletme  hesabı esası) veya basit usullere göre tespit edileceği hükme bağlanmıştır.

             Diğer taraftan, aynı Kanunun 46 ncı maddesinde, 47 ve 48 inci maddelerde yazılı şartları topluca haiz olanların ticari kazançlarının basit usulde tespit olunacağı belirtilmiş, anılan maddelerde ise basit usule tabi olmanın genel ve özel şartları açıklanmıştır.

             Bu hüküm ve açıklamalar uyarınca, yapmakta olduğunuz otopark işletmeciliği faaliyetiniz dolayısıyla, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 47 ve 48 inci maddelerinde yazılı şartları topluca taşımanız kaydıyla basit usulden faydalanmanız mümkün bulunmaktadır.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge:Otopark İşletmeciliği Nedeniyle Basit Usulden Yararlanıp Yararlanılamayacağı Hk.

09.09.2011

B.07.1.GİB.4.20.15.01-30-MUK-2011-39-267

Son Güncelleme: 7 Ocak 2023 /Otopark İşletmeciliği Nedeniyle Basit Usulden Yararlanıp Yararlanılamayacağı Hk.
Yasal Uyarı: @Vergipedia , Tüm hakları saklıdır - Yanlızca kaynak gösterilerek kullanılabilir.
Top
Menu