Ötv İadesinde Özel Amaçlı Ymm Raporu Hk.konulu özelgenin içeriği aşağıda verilmiştir. Vergipedia üzerinden daha fazla özelgeye erişebilirsiniz. Diğer sayfalarımızı ziyaret etmeyi ihmal etmeyin.

Ötv İadesinde Özel Amaçlı Ymm Raporu Hk.

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

KOCAELİ VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü

Sayı

:

93767041-135[0740007488]-36538

13.10.2017

Konu

:

ÖTV İadesinde Özel Amaçlı YMM Raporu

İlgi

:

10/05/2017 tarih ve 16138 gelen evrak sayılı 10/05/2017 tarihli özelge talebiniz.

İlgide kayıtlı özelge talep formu ve eklerinin incelenmesinden  ,…….. Vergi Dairesi Müdürlüğünden 2013 dönemi için Özel Tüketim Vergisi Kanununun 5 inci maddesi kapsamında, ithal ettiğiniz ürünlerin ihracından doğan ÖTV’nin mahsuben iadesini talep ettiğiniz, ilgili vergi dairesinin 21/03/2017 tarih ve 6998 sayılı yazısı ile ithal edilen ürünün GTİP numarasının 3304.10.00.90.00, ancak ihraç edilen ürünün GTİP numarasının 3304.10.00.10.00 olması nedeni ile Gümrük Müdürlüğünden GTİP numarasının tespitinin yaptırılmasının istendiği, Gümrük Müdürlüğünden ilgili mevzuat gereğince GTİP tespitinin yaptırılamaması nedeniyle, vergi dairesine Yeminli Mali Müşavir tarafından düzenlenen Özel Amaçlı Rapor ibraz ettiğinizi belirterek, ibraz ettiğiniz Özel Amaçlı Rapor ile iade talebinizin yerine getirilmesinin mümkün olup olmadığı hakkında Başkanlığımız görüşünün talep edildiği anlaşılmaktadır.

4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun;

– (1/1-c) maddesinde, Kanuna ekli (IV) sayılı listelerdeki malların ithalatı veya imal ya da inşa edenler tarafından tesliminin bir defaya mahsus olmak üzere ÖTV’ye tabi tutulduğu, (1/2) maddesinde Kanuna ekli listelerde yer alan malların Türk Gümrük Tarife Cetvelinde tanımlanan eşyalar olduğu,

– (5/1) maddesinde, bu Kanuna ekli listelerdeki malların, yurt dışındaki bir müşteriye teslim edilmesi ve teslim konusu malın Türkiye Cumhuriyeti Gümrük Bölgesinden çıkmış olması kaydıyla, ihracat teslimlerinin ÖTV’den istisna olduğu,

– (5/2) maddesinde ise ihraç edilen malların alış faturaları ve benzeri belgeler üzerinde gösterilen ve beyan edilen özel tüketim vergisinin ihracatçıya iade edileceği, Maliye Bakanlığının ihraç edilen mallara ait verginin iadesine ilişkin usul ve esasları belirlemeye yetkili olduğu

hüküm altına alınmış olup, söz konusu düzenlemelerin usul ve esasları Özel Tüketim Vergisi (IV) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde belirlenmiştir.

Mezkûr Genel Tebliğin (II/A/2) bölümünde belirtildiği üzere, Kanunun (5/2) maddesi uygulamasına ilişkin olarak; ÖTV ödenerek ithal edilen veya yurt içinde ÖTV mükellefinden satın alınan malların ihracatında, ödenen ÖTV’nin iadesi için söz konusu malın, ithalatçısı veya yurt içinden satın alan tarafından, olduğu gibi (aynen) ihraç edilmiş olması şartı aranmaktadır.

İhraç edilen mallara ait ÖTV’nin iadesinin, 429 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde Standart İade Talep Dilekçesi ile talep edilmesi gerekmekte olup, ayrıca;

– İhraç edilen mala ilişkin yurt dışındaki müşteri adına düzenlenen faturanın (uluslararası taşımacılığa ilişkin yabancı ve yerli deniz ve hava taşıma araçlarına yapılan teslimlerde, bu teslimlere ait fatura),

– İhracatçı adına düzenlenen ve üzerinde ÖTV’nin ayrıca gösterildiği fatura veya benzeri belgenin (ihraç edilen mal ithal edilmiş ise ithalatta düzenlenen gümrük beyannamesi ve verginin ödendiğini gösteren gümrük makbuzu),

– İhraç edilen mala ait gümrük beyannamesinin

ihracatçının katma değer vergisi (KDV) yönünden bağlı olduğu vergi dairesine verilmesi gerekmektedir.

Anılan Genel Tebliğde ayrıca, bu belgelerin vergi dairesine ibrazı üzerine ilgili vergi dairesince, ihraç edilen malın alımına ait ÖTV’nin, mükellefi tarafından bağlı olduğu vergi dairesine (ithalatta gümrük idaresine) ödendiğinin teyit edileceği, bu teyitten sonra ihraç edilen mala ait ÖTV’nin, talebe göre, gümrük beyannameli mal ihracından doğan KDV iadesi ile ilgili olarak Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde (IV/E bölümü hariç) belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde, nakden ve/veya mahsuben iade edileceği, ihraç edilen malla ilgili olarak ÖTV’nin yanı sıra KDV iadesi de talep edilmiş olması halinde, yukarıda belirtilen belgelerden KDV iadesi için ibraz edilmiş olanların mükelleften ayrıca istenilmeyeceği, vergi dairesine ibraz edilen belgelerin şef ve müdür yardımcısı tarafından onaylı fotokopilerinin kullanılacağı belirtilmiştir.

Öte yandan, 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanununun 12 nci maddesinde; “Yeminli malî müşavirler gerçek ve tüzel kişilerin veya bunların teşebbüs ve işletmelerinin malî tablolarının ve beyannamelerinin mevzuat hükümleri, muhasebe prensipleri ile muhasebe standartlarına uygunluğunu ve hesapları denetim standartlarına göre incelediğini tasdik ederler. Yeminli malî müşavirlerin tasdik edecekleri belgeler, tasdik konuları ile tasdike ilişkin usul ve esaslar; gerçek ve tüzel kişilerin mükellefiyet şekilleri, iş kolları ve ciroları, döviz kazandırıcı işlemleri, ithalat ve ihracatları, yatırımın miktarları ve nevileri ile belgelerin ibraz edileceği merciler esas alınmak suretiyle Maliye Bakanlığınca çıkarılacak yönetmeliklerle belirlenir.” hükmü yer almakta olup, Serbest Muhasebeciler, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirlerce Tutulacak Defter ve Kayıtlar ile Meslek Mensuplarının Bildirim Mecburiyeti Hakkında Yönetmeliğin “Rapor Türleri” başlıklı 13 üncü maddesinde; “Meslek mensupları, yaptıkları çeşitli hizmetler dolayısıyla özel standart raporu, tasdik raporu, özel amaçlı rapor ve yardımcı rapor düzenlerler. Özel mevzuatla istenen diğer raporlar da ilgili hükümlere göre düzenlenir.

Özel Amaçlı Raporlar; meslek mensupları, hizmet verdikleri firmaların ya da resmi mercilerin isteğine uyarak yaptıkları denetimler sonunda özel amaçlı raporlar düzenlerler. Dönemsel raporlar bu tip raporlardan olup aylık ya da üçer aylık bilgileri kümülatif olarak gösterirler.”

açıklamalarına yer verilmiştir.

Buna göre, somut olayda, ihraç edilen malların, ÖTV’si ödenerek ithal edildiği ve herhangi bir işlem görmeksizin olduğu gibi (aynen) ihraç edildiği, gümrük çıkış beyannamesinde GTİP numarasının sehven yanlış yazıldığı hususlarının ancak yapılacak vergi incelemesi sonucuna göre tespit edilmesi halinde, söz konusu mallar için ithalde ödenen ÖTV’nin iadesi mümkündür.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

Özelge:Ötv İadesinde Özel Amaçlı Ymm Raporu Hk.

13.10.2017

93767041-135[0740007488]-36538

Son Güncelleme: 7 Ocak 2023 /Ötv İadesinde Özel Amaçlı Ymm Raporu Hk.
Yasal Uyarı: @Vergipedia , Tüm hakları saklıdır - Yanlızca kaynak gösterilerek kullanılabilir.
Son Yorumlananlar
Top
Menu