Ötv Hk.konulu özelgenin içeriği aşağıda verilmiştir. Vergipedia üzerinden daha fazla özelgeye erişebilirsiniz. Diğer sayfalarımızı ziyaret etmeyi ihmal etmeyin.

Ötv Hk. 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

GAZİANTEP VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

VERGİ VE ANLAŞMALAR UYGULAMA MÜDÜRLÜĞÜ

Sayı

:

16700543-135-49

20/08/2013

Konu

:

ÖTV

            İlgide kayıtlı özelge talep formunun incelenmesinden, TÜPRAŞ’tan (EK:2) Talep ve Taahhütname vererek kg başına 1,3007 TL ÖTV ödeyerek aldığınız 2710.19.99.00.25 G.T.İ.P. numaralı malı, 3811.21.00.90.00 G.T.İ.P. numaralı  ‘Akışkanlık Düzenleyici’ isimli malın imalinde kullandığınız ve bu malın madeni yağ tanımına girmediğini belirterek söz konusu malın imali için 2012/3792 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı kapsamında iade talebinde bulunup bulunamayacağınız hususunda Başkanlığımız görüşünün sorulduğu anlaşılmaktadır.

            4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (I) sayılı listenin (B) cetvelindeki vergi tutarları uygulanarak teslim edilen malların, imalatçılar tarafından imalatta kullanılmaları halinde vergi tutarlarının indirimli uygulanmasına yönelik 8/10/2012 tarihli ve 2012/3792 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı 9/10/2012 tarihli ve 28436 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Söz konusu Kararname ile ÖTV Kanununa ekli (I) sayılı listenin (B) cetvelindeki vergi tutarları uygulanarak teslim edilen malların, alıcı imalatçılar (sanayi sicil belgeli imalatçılar) tarafından imalatta kullanılmaları halinde vergi tutarlarının iade yöntemi ile indirimli uygulanması sağlanmıştır.

            Bahse konu Bakanlar Kurulu Kararı eki Kararın 1 inci maddesinde, ÖTV Kanununa ekli (I) sayılı listenin (B) cetvelindeki vergi tutarları uygulanarak teslim edilen malların, (I) sayılı listeye dahil olmayan malların imalinde imalatçılar tarafından kullanılması halinde, imalatta kullanılan mallar için bahse konu maddede G.T.İ.P. numaraları itibariyle karşılarında gösterilen oran ile daha önce uygulanan vergi tutarının çarpılması suretiyle hesaplanan vergi tutarlarının uygulanacağı öngörülmüştür. Ayrıca 4/12/2003 tarihli ve 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 2 nci maddesinde yer alan madeni yağ tanımına giren mallar ile bu kapsamda kullanılan diğer malların imal edilmesi halinde bu kapsamdaki imalatlar için Kararname eki Kararın 1 inci ve 2 nci maddeleri hükümlerinin uygulanmayacağı belirtilmiştir.

            Diğer taraftan bahsi geçen Kararname eki Kararın 4 üncü maddesinde (I) sayılı listenin (B) cetvelindeki malların; aynı Kanunun 8/1 inci maddesi uyarınca (I) sayılı listeye dahil olmayan malların imalinde kullanılmak üzere mükellefler tarafından tesliminde tarh ve tahakkuk ettirilen ÖTV’nin tecil edilecek kısmı sıfır olarak belirlenmiştir.

            Aynı Kararnamenin gerekçesinde “ÖTV Kanununa ekli (I) sayılı listenin (B) cetvelinde yer alan malların; kullanım yerlerine bağlı olarak sanayi sicil belgesini haiz imalatçılar tarafından sanayide girdi olarak kullanılması halinde maliyetlerinin azaltılması suretiyle sanayicilerin teşvik edilmesi amacıyla vergi farklılaştırmasına gidilmektedir. İmalatçıların imalatlarında kullanmak üzere satın aldıkları ÖTV’ye tabi malların alışlarında ödedikleri ÖTV tutarlarının bu Kararnamede belirlenen tutarı aşan kısımlarının iade edilmesine imkan sağlanmaktadır. Ancak 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 2 nci maddesinde tanımlanan madeni yağlar ile bu kapsamda kullanılan diğer malların yine bu Kanunun aynı maddesinde tanımlanan akaryakıtlara karıştırılmasının veya akaryakıt olarak kullanılmasının engellenmesi amacıyla bu kapsamdaki imalatlar bu Kararnamenin 1 inci ve 2 nci maddeleri kapsamı dışında bırakılmaktadır.” ifadesine yer verilmiştir.

            Söz konusu Kararnamede düzenlenen indirimli vergi uygulamalarından kaynaklanan vergi farklılaştırmalarının alıcılara (sanayi sicil belgeli imalatçılara) iade yöntemi ile uygulanmasına ilişkin usul ve esaslara yönelik açıklamalar 11/10/2012 tarihli ve 28438 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 25 Seri No.lu ÖTV Genel Tebliğinde yer almaktadır.

            Temelde sanayi girdisi olarak kullanılan ÖTV Kanununa ekli (I) sayılı listenin (B) cetvelindeki malların (solventler ve madeni yağlar gibi) yasadışı olarak piyasada bilinen adıyla 10 numara yağ olarak ilgili mevzuata aykırı şekilde akaryakıt ürünlerine karıştırılmak veya doğrudan akaryakıt olarak kullanılmak suretiyle vergi kaybına neden olmasının önüne geçilmesi amacıyla 5015 sayılı Kanunun 2 nci maddesinde tanımlanan madeni yağların imalatı ile madeni yağ imalatı olmamasına rağmen yine bu Kanunun aynı maddesinde tanımlanan akaryakıtlara karıştırılabilen veya akaryakıt olarak kullanılabilen diğer malların imal edilmesi halinde bu kapsamdaki imalatlar için söz konusu Kararnamenin 1 inci ve 2 nci maddeleri hükümleri uygulanmayacaktır.

            Yukarıda yer alan düzenlemeler çerçevesinde, 2012/3792 sayılı Kararnamenin yürürlük tarihi olan 9/10/2012 tarihinden itibaren (EK:2) Talep ve Taahhütname verilerek tecil-terkin uygulaması kapsamında işlem yapılması mümkün bulunmamaktadır. Diğer taraftan bahse konu malın 9/10/2012 tarihinden önce (EK:2) Talep ve Taahhütname verilerek satın alınmış olması durumunda söz konusu malın tecil-terkin uygulaması kapsamında düşük ÖTV ödenerek satın alınmış olması nedeniyle imal edilen mal için iade talebinde bulunulmasının söz konusu olmayacağı tabiidir.

            Bu bağlamda özelge talep formunda belirtilen iade talebinizle ilgili olarak üretmiş olduğunuz 3811.21.00.90.00 G.T.İ.P. numaralı akışkanlık düzenleyici müstahzar isimli mal bahsi geçen Kararname eki Kararın gerekçesinde belirtildiği üzere akaryakıtlara karıştırılabilen veya akaryakıt olarak kullanılabilen mallar arasında bulunduğundan söz konusu malın imalatı için iade yapılması mümkün bulunmamaktadır.

            Diğer taraftan 11/6/2013 tarihli ve 28674 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 24/5/2013 tarihli ve 6487 sayılı “Bazı Kanunlar ile 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun”un 30 uncu maddesi ile Türk Gümrük Tarife Cetvelinin 38.11 pozisyonunda yer alan “Vuruntuyu önleyici müstahzarlar, oksidasyonu durdurucu maddeler, peptizan katkılar, akışkanlığı düzenleyici maddeler, aşınmayı önleyici katkılar ve mineral yağlar (benzin dâhil) veya mineral yağlar gibi aynı amaçla kullanılan diğer sıvı yağlar için diğer müstahzar katkılar” isimli mal kilogram başına 2,2985 TL ÖTV tutarı ile ÖTV Kanununa ekli (I) sayılı listenin (B) cetveline eklenmiştir.

            Buna göre ÖTV Kanununa ekli (I) sayılı listenin (B) cetvelindeki vergi tutarları uygulanarak teslim edilen malların, 2012/3792 sayılı Kararname eki Kararın 1 inci maddesi kapsamında (I) sayılı listeye dahil olmayan malların imalinde, 2 nci maddesi kapsamında ise aynı cetvelde yer alan vergi tutarı daha düşük malların imalatında kullanılması gerektiğinden; vergisi ödenerek alınmış olan ÖTV Kanununa ekli (I) sayılı listenin (B) cetvelinde 2710.19.99.00.25 G.T.İ.P. numarası ile yer alan malın 11/6/2013 tarihinden itibaren aynı cetvele eklenen 38.11 pozisyonunda yer alan ÖTV’ye tabi başka bir malın imalatında kullanılması halinde söz konusu Kararname kapsamındaki uygulamadan yararlanılması da mümkün bulunmamaktadır.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge:Ötv Hk.

20.08.2013

16700543-135-49

Son Güncelleme: 7 Ocak 2023 /Ötv Hk.
Yasal Uyarı: @Vergipedia , Tüm hakları saklıdır - Yanlızca kaynak gösterilerek kullanılabilir.
Son Yorumlananlar
Top
Menu