T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

(Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü)

 

 

 

Sayı

:

B.07.1.GİB.4.34.16.01-GVK 42-1601

16/09/2011

Konu

:

Kâr veya zarar, parça parça sözleşmeler ile yaptırılan işlerde ayrı ayrı geçici kabul tutanaklarının onaylandığı tarihlerde mi, yoksa işi bütün olarak bittiği son geçici kabul tutanağının onaylandığı tarihte mı beyan edileceği hk.

 

 

 

İlgide kayıtlı özelge talep formunda,

-……….. Vergi Dairesi Müdürlüğünün ……… vergi kimlik numaralı mükellefi olduğunuz, yurt içinde ve yurt dışında inşaat, taahhüt, mühendislik, proje ve ticaret işleri ile iştigal ettiğiniz,

-Şirketinizin, ………….. Adi Ortaklığının ……….. A.Ş.’den almış oldukları ………. Bölgesi 1’inci Kısım 2’nci Bölge Toplu Konut Proje işinin mekanik tesisat işlerinin ihalesini taşeron olarak aldığı, söz konusu işin ihale protokolünün 30.12.2005 tarihinde imzalandığı ve kısım kısım yapılacak işlerin 4 adet ilave sözleşme ile detaylandırıldığı, sözleşme kapsamında alınan işlerin aynı proje kapsamında bir bütün olduğu ve her bir blok mekanik işleri kısım kısım tamamlandığı, yapılan işlere ait geçici kabul tutanaklarının 15/01/2008 ile 24/04/2008 tarihlerinde onaylandığı, işin son kısmının ve nihayetinde  tamamına ilişkin geçici kabul tutanağının ise ………… A.Ş.tarafından yapılan işlere onay  verilmesine müteakip 04/05/2009 tarihinde onaylandığı, bu nedenle kâr/ zararın 2009 takvim yılı kurumlar vergisi beyannamesine dahil ederek beyan edildiği,

belirtilerek; taşeron olarak kısım kısım tamamladığınız bloklar için kâr veya zararın kısım kısım geçici kabul tutanaklarının onaylandığı tarihlerde mi, yoksa işi bütün olarak değerlendirip işin tamamının bittiği son geçici kabul tutanağının onaylandığı 2009 takvim yılında mı beyan edileceği hususunda Başkanlığımız görüşü sorulmaktadır.

193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 42’nci maddesinin birinci fıkrasında birden fazla takvim yılına sirayet eden inşaat (dekapaj işleri de inşaat işi sayılır) ve onarma işlerinde kâr veya zararın işin bittiği yıl kati olarak tespit edileceği ve tamamının o yılın geliri sayılarak, mezkur yıl beyannamesinde gösterileceği hükme bağlanmıştır.

Bir işin Gelir Vergisi Kanunu’nun 42’nci maddesi kapsamına girmesi için; inşaatve onarma işi olması, işin taahhüde bağlı olarak başkaları hesabına yapılması ve birden fazla takvim yılına sirayet etmesi gerekmektedir.

Aynı Kanun’un “İnşaat ve onarma işlerinde işin bitimi” başlıklı 44’üncü maddesinde, inşaat ve onarma işlerinde geçici ve kesin kabul usulüne tabi olan hallerde geçici kabulün yapıldığını gösteren tutanağın idarece onaylandığı tarihin; diğer hallerde işin fiilen tamamlandığı veya fiilen bırakıldığı tarihin bitim tarihi olarak kabul edileceği ve bitim tarihinden sonra bu işlerle ilgili olarak yapılan giderler ve her ne nam ile olursa olsun elde edilen hasılat, bu giderlerin yapıldığı veya hasılatın elde edildiği yılın kâr veya zararının tespitinde dikkate alınacağı belirtilmiştir.

5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 15’inci maddesinin birinci fıkrasında vergi kesintisi yapmak zorunda olanlarca kurumlara avanslar da dahil olmak üzere nakden veya hesaben yapılan ödemeler üzerinden vergi kesintisi yapılacağı; anılan fıkranın (a) bendinde de Gelir Vergisi Kanunu’nda belirtilen esaslara göre birden fazla takvim yılına yaygın inşaat ve onarım işleri ile uğraşan kurumlara bu işleri ile ilgili olarak yapılan hakediş ödemelerinden vergi kesintisi yapılacağı hükme bağlanmıştır. Anılan maddenin verdiği yetkiye dayanılarak çıkarılan 2009/14594  sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile de vergi kesintisi oranı %3 olarak belirlenmiştir.

Dilekçeniz ve eklerinin incelenmesinden 30/12/2005  tarihli protokol ile belirtilen işlerin tamamının tek iş olduğu ve parça parça sözleşmeler ile yaptırılacağı karar altına alınmış, ancak söz konusu protokole bağlı dört işe ilişkin ayrı ayrı düzenlenen “Taşeron Sözleşmesi” ile her bir işe ilişkin süre, yer teslimi, teminat, geçici ve kesin kabul, hak ediş ödemeleri ve işlerin yapılmasında uyulacak esaslar ayrı ayrı tespit edilmiş olup ayrıca her bir sözleşmeye bağlı iş için ayrı “Geçici ve Kat’i Kabul Onayı” düzenlendiği anlaşılmıştır.

Bu nedenle, Şirketinizin …………. Adi Ortaklığının ……… A.Ş.’den aldığı ………. Bölgesi 1’inci kısım 2’nci Bölge Toplu Konut Proje işinde taşeron olarak yapımını üstlendiği bloklara ait mekanik tesisat işlerinin taahhüt altına alındığı 4 adet taşeron sözleşmesinin ve bunların içerdiği kısım işlerinin ayrı ayrı yıllara sirayet edip etmediğinin değerlendirilmesi ve yıllara sirayet etmesi halinde de geçici kabulün yapıldığını gösteren tutanağın onaylandığı tarihin işin bitim tarihi olarak kabul edilmek suretiyle kâr veya zararın  o yılın geliri sayılarak mezkur yıl beyannamesi ile beyanı gerekmektedir.

Bilgi edinilmesi rica ederim.

 

 

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge:Parça Parça Sözleşmeler İle Yaptırılan İşlerde Kâr Veya Zararın, Ayrı Ayrı Geçici Kabul Tutanaklarının Onaylandığı Tarihlerde Mi, Yoksa İşin Bütün Olarak Bittiği Son Geçici Kabul Tutanağının Onaylandığı Tarihte Mi Beyan Edileceği Hk.

16.09.2011

B.07.1.GİB.4.34.16.01-GVK 42-1601

Son Yorumlananlar

Top
Menu