T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

DENİZLİ VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü

 

Sayı : B.07.1.GİB.4.20.15.01-30-MUK-2011-475-142                                              23/02/2012

Konu : Parti İl binasının boşaltılmasıdan dolayı

stopaj yönünden mükellefiyetinin

devam edip etmeyeceği hak.

 

 

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, Parti İl binanızın boşaltılmasından dolayı stopaj yönünden mükellefiyetinizin devam edip etmeyeceği konusunda Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 94 üncü maddesinde, “Kamu idare ve müesseseleri, iktisadi kamu müesseseleri, sair kurumlar, ticaret şirketleri, iş ortaklıkları, dernekler, vakıflar, dernek ve vakıfların iktisadi işletmeleri, kooperatifler, yatırım fonu yönetenler, gerçek gelirlerini beyan etmeye mecbur olan ticaret ve serbest meslek erbabı, zirai kazançlarını bilanço veya zirai işletme hesabı esasına göre tespit eden çiftçiler aşağıdaki bentlerde sayılan ödemeleri (avans olarak ödenenler dahil) nakden veya hesaben yaptıkları sırada, istihkak sahiplerinin gelir vergilerine mahsuben tevkifat yapmaya mecburdurlar.”

hükmüne yer verilmiştir.

Aynı maddenin 5/a bendinde ise, 70 inci maddede yazılı mal ve hakların kiralanması karşılığı yapılan ödemelerden (2009/14592 sayılı B.K.K ile 03.02.2009 tarihinden geçerli olmak üzere) % 20 oranında gelir vergisi tevkifatı yapılacağı hüküm altına alınmıştır.

Diğer taraftan, 2820 sayılı “Siyasi Partiler Kanunu” nun 3 üncü maddesinde, siyasi partilerin tüzel kişiliğe sahip olduğu, 121 inci maddesinin 1 numaralı bendinde de Türk Medeni Kanunu ile Dernekler Kanununun ve dernekler hakkında uygulanan diğer kanunların bu Kanuna aykırı olmayan hükümlerinin siyasi partiler hakkında da uygulanacağı hükme bağlanmıştır.

Konu ile ilgili olarak Pamukkale Vergi Dairesi Müdürlüğü ile yapılan yazışma neticesinde alınan 05.12.2011 tarih ve 28959 sayılı yazı ve eki 03.11.2011 tarih ve 92-32 sayılı yoklama fişinde; partinizin kiraladığı binayı 30.09.2011 tarihinde boşalttığı, kapalı olduğunun binada parti levhasının bulunmadığının tespit edildiği bildirilmiştir. Ayrıca, 05.09.2011 tarihli ve 16 sıra nolu karar ile partinizin il binası olarak kiraladığı yerin kirasının kiracı ve kiralayan tarafından karşılıklı olarak 30.09.2011 tarihi itibariyle sonlandırıldığı belirtilmiştir.

Yukarıda yer alan hüküm ve açıklamalar çerçevesinde, vergi uygulamaları bakımından dernek olarak kabul edilen siyasi partinizin, parti binası için kiralamış olduğu bir gayrimenkul söz konusu olması halinde kira ödemeleri üzerinden % 20 oranında gelir vergisi tevkifatı yapması ve muhtasar beyanname ile bağlı bulunduğu vergi dairesine ödemesi gerekmektedir.

Ancak, sadece kira ödemesinden dolayı mükellef olmanız ve kira ödemesinde bulunduğunuz herhangi bir taşınmazın bulunmaması durumunda gelir vergisi tevkifatı söz konusu olmayacağından muhtasar beyanname verilmesine de gerek bulunmamaktadır.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

Özelge:Parti İl Binasının Boşaltılmasıdan Dolayı Stopaj Yönünden Mükellefiyetinin Devam Edip Etmeyeceği Hk.

23.02.2012

B.07.1.GİB.4.20.15.01-30-MUK-2011-475-142

Son Yorumlananlar

Top
Menu