Personele Ait Aylık Yol Masrafları İçin Aylık Akbil Verilerek Söz Konusu Akbil Dolum Fişlerinin Kurum Kuzuncının Tespitinde Gider Olarak İndirilip İndirilemeyeceği Hk.konulu özelgenin içeriği aşağıda verilmiştir. Vergipedia üzerinden daha fazla özelgeye erişebilirsiniz. Diğer sayfalarımızı ziyaret etmeyi ihmal etmeyin.

Personele Ait Aylık Yol Masrafları İçin Aylık Akbil Verilerek Söz Konusu Akbil Dolum Fişlerinin Kurum Kuzuncının Tespitinde Gider Olarak İndirilip İndirilemeyeceği Hk. 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü

Sayı

:

B.07.1.GİB.4.34.16.01-KVK 8-1541

08/09/2011

Konu

:

Personele ait aylık yol masrafları için aylık akbil verilerek söz konusu akbil dolum fişlerinin kurum kuzuncının tespitinde gider olarak indirilip indirilemeyeceği

             İlgide kayıtlı özelge talep formunda, … Vergi Dairesi Müdürlüğünün … vergi kimlik numaralı mükellefi olduğunuzu, kamu hastaneleri ile çalışan bir firma olarak İl Sağlık Müdürlüğünde veri elemanı olarak çalışan personelinize ait aylık yol masrafları için tarafınızdan  akbil verildiği, söz konusu yol paralarının brüt ücrete dahil edilmediği, hastanenin bu paraları tarafınıza ayni olarak ödediği belirtilerek,  personele sağlanan ayni yol yardımı karşılığında personelden veya İETT’den alınan akbil dolum fişlerinin kurum kazancının tespitinde gider olarak indirilip indirilemeyeceği hususunda görüş talep ettiğiniz anlaşılmakta olup konu hakkında Başkanlığımız görüşü aşağıda açıklanmıştır.

             5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun “Safi Kurum Kazancı” başlıklı 6 ncı maddesinde;

            “(1) Kurumlar Vergisi, mükelleflerin bir hesap dönemi içinde elde ettikleri safi kurum kazancı  üzerinden hesaplanır.

            (2) Safi kurum kazancının tespitinde, Gelir Vergisi Kanunu’nun ticari kazanç hakkındaki hükümleri uygulanır…” hükmüne yer verilmiştir.

            Diğer taraftan 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 40 ıncı maddesinde, safi kazancın tespit edilmesinde indirilecek giderler sayılmış olup 40 ıncı maddenin 1 inci bendinde ticari kazancın elde edilmesi ve  idame ettirilmesi için yapılan genel giderlerin ticari kazançtan indirim konusu yapılacağı hüküm altına alınmıştır.

           Aynı Kanunun 61 inci maddesinde ise, “Ücret işverene tabi ve belirli bir iş yerine bağlı olarak çalışanlara hizmet karşılığı verilen para ve ayınlar ile sağlanan ve para ile temsil edilebilen menfaatlerdir.

            Ücretin ödenek, tazminat, kasa tazminatı (Mali sorumluluk tazminatı), tahsisat, zam, avans, aidat, huzur hakkı, prim, ikramiye, gider karşılığı veya başka adlar altında ödenmiş olması  veya bir ortaklık münasebeti niteliğinde olmamak şartı ile kazancın belli bir  yüzdesi şeklinde tayin edilmiş bulunması onun mahiyetini değiştirmez.” hükmü yer almış olup 94 üncü maddesinin birinci fıkrasında kimlerin tevkifat yapmakla sorumlu oldukları sayılarak maddenin birinci bendinde hizmet erbabına ödenen ücretler ile 61  inci maddede yazılı olup ücret sayılan ödemelerden (istisnadan faydalananlar hariç), Gelir Vergisi Kanununun 103 ve 104 üncü maddelerine göre tevkifat yapılacağı hüküm altına alınmıştır.

            Özelge talep formunuzun ekinde verilen Açık İhale Usulü İle İhale Edilen Hizmet Alımlarında Uygulanacak Tip İdari Şartnamenizin 25.3.2.2 numaralı bölümünde, çalışan personelin yol ücretini yüklenici, İETT yolcu taşıma tarifesi üzerinden, aylık tam akbil ücreti olarak ayni verileceğini ve teklifin  fiyata dahil edileceği ifadesine yer verilmiştir.

            Yukarıda yazılı hüküm ve açıklamalara göre  şirket personelinize yapılan  nakdi ödemelerin yanı sıra  akbil ödemelerinin de net ücretin bir unsuru olarak değerlendirilip ücretin brüt tutarı hesaplanarak, brüt tutar üzerinden Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesinin 1 inci bendi gereği tevkifat yapılması ve ücretin brüt tutarını kurum kazancının tespitinde Gelir Vergisi Kanununun 40 ıncı maddesinin 1 inci bendine göre gider olarak dikkate alınması mümkün bulunmaktadır.

            Diğer taraftan, sözleşmeye göre hastane tarafından  ulaşım gideri olarak tarafınıza yapılan ayni ödemelerin de kurum kazancı olarak dikkate alınması gerektiği tabiidir.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge:Personele Ait Aylık Yol Masrafları İçin Aylık Akbil Verilerek Söz Konusu Akbil Dolum Fişlerinin Kurum Kuzuncının Tespitinde Gider Olarak İndirilip İndirilemeyeceği Hk.

08.09.2011

B.07.1.GİB.4.34.16.01-KVK 8-1541

Son Güncelleme: 7 Ocak 2023 /Personele Ait Aylık Yol Masrafları İçin Aylık Akbil Verilerek Söz Konusu Akbil Dolum Fişlerinin Kurum Kuzuncının Tespitinde Gider Olarak İndirilip İndirilemeyeceği Hk.
Yasal Uyarı: @Vergipedia , Tüm hakları saklıdır - Yanlızca kaynak gösterilerek kullanılabilir.
Son Yorumlananlar
Top
Menu