Prefinansman Sağlama Aşamasında Düzenlenecek Sözleşmenin Ve İpotek Tesisinin Damga Vergisi Ve Harçtan İstisna Olup Olmadığı Hk.konulu özelgenin içeriği aşağıda verilmiştir. Vergipedia üzerinden daha fazla özelgeye erişebilirsiniz. Diğer sayfalarımızı ziyaret etmeyi ihmal etmeyin.

Prefinansman Sağlama Aşamasında Düzenlenecek Sözleşmenin Ve İpotek Tesisinin Damga Vergisi Ve Harçtan İstisna Olup Olmadığı Hk.

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü

Sayı :64597866-155[EK 2-2014]-137                                                                            25/09/2014

Konu : Prefinansman sağlama aşamasında düzenlenecek sözleşmenin ve ipotek tesisinin damga vergisi ve harçtan istisna olup olmadığı hk.

İlgide kayıtlı özelge talep formunun incelenmesinden, şirketinizin ihracat finansmanı için yurt dışında yerleşik bir firmadan karşılığında mal ihracı gerçekleştirmek üzere prefinansman sağlayacağı, sağlanan bu prefinansman karşılığında da teminat olarak, prefinansmanı veren şirkete Bursa-İnegöl’de bulunan fabrika arazilerinden bir parseli ipotek vereceği belirtilerek, prefinansman sağlama aşamasında düzenlenecek sözleşmenin ve ipotek tesisinin damga vergisi ve harçtan istisna olup olmadığı hususunda görüş talep edildiği anlaşılmaktadır.

488 Sayılı Damga Vergisi Kanununun 1 inci maddesinde, bu Kanuna ekli (1) sayılı tabloda yazılı kağıtların damga vergisine tabi olduğu; mezkur Kanunun Ek 2 nci ve 492 Sayılı Harçlar Kanununun Ek 1 inci maddelerinde ise döviz kazandırıcı faaliyetlere ilişkin işlemlerin harçtan ve bu işlemlerle ilgili olarak düzenlenen kağıtların damga vergisinden müstesna olduğu, bu maddelerin uygulanması bakımından döviz kazandırıcı faaliyetlerin neler olduğu ve bu maddelerin uygulanmasına ilişkin usul ve esasların Maliye Bakanlığı ile Dış Ticaret Müsteşarlığı (Ekonomi Bakanlığı) tarafından birlikte tespit edileceği hükme bağlanmıştır.

Mezkur Kanun hükümlerinin uygulanmasına ilişkin usul ve esasların belirlendiği Döviz Kazandırıcı Faaliyetlerde Damga Vergisi ve Harç İstisnası Uygulaması Hakkında (1) Seri No.lu Tebliğde döviz kazandırıcı faaliyet tanımının, ihracat ile bu Tebliğde sayılan diğer döviz kazandırıcı faaliyetleri kapsayacağı belirtilmektedir.

1 Seri No.lu Döviz Kazandırıcı Faaliyetlerde Damga Vergisi ve Harç İstisnası Uygulaması Hakkında Tebliğin “3.1. İhracat İşlemleri” bölümünün (3.1.3) fıkrasında, ihracat bağlantıları için düzenlenecek anlaşmalar ihracat işlemleri olarak kabul edilmiş olup, ihracat bağlantıları için düzenlenecek anlaşmalar ile ilgili işlemler ve bu işlemler ile ilgili düzenlenen kağıtlara ihracata ilişkin olduğunun tevsik edilmesi kaydıyla, işlem yapan kuruluşlarca re’sen damga vergisi ve harç istisnası tatbik edileceği belirtilmiştir.

Buna göre, şirketinizce yurt dışında yerleşik bir firmadan, mal ihracı karşılığında prefinansman kredisi temini ve söz konusu kredi ile ilgili tesis edilecek ipotek işlemine ilişkin düzenlenecek kağıtların, söz konusu kredinin münhasıran (1) Seri No.lu Tebliğin “3.1.İHRACAT İŞLEMLERİ” başlıklı bölümü kapsamında ihracatın finansmanı ile ilgili olduğunun tevsik edilmesi ve Tebliğde belirtilen usul ve esaslara uyulması kaydıyla, 488 sayılı Kanunun Ek 2 nci madde hükmü uyarınca damga vergisinden ve 492 sayılı Harçlar Kanununun ek 1 inci maddesi uyarınca harçtan istisna edilmesi gerekmektedir. İstisnanın uygulanabilmesi için, kredi mukavelenamesi ve teminatına ilişkin belgelerin içeriğinden, kredinin münhasıran ihracatın finansmanına ilişkin olduğunun anlaşılması şarttır.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

Özelge:Prefinansman Sağlama Aşamasında Düzenlenecek Sözleşmenin Ve İpotek Tesisinin Damga Vergisi Ve Harçtan İstisna Olup Olmadığı Hk.

25.09.2014

64597866-155[EK 2-2014]-137

Son Güncelleme: 7 Ocak 2023 /Prefinansman Sağlama Aşamasında Düzenlenecek Sözleşmenin Ve İpotek Tesisinin Damga Vergisi Ve Harçtan İstisna Olup Olmadığı Hk.
Yasal Uyarı: @Vergipedia , Tüm hakları saklıdır - Yanlızca kaynak gösterilerek kullanılabilir.
Son Yorumlananlar
Top
Menu