T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

 BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü

 

Sayı

:

64597866-125[6-2013]-69

14/05/2013

Konu

:

Program destekleme ibareli faturalarda yer alan tutarların kurum kazancının tespitinde gider olarak dikkate alınıp alınmayacağı

 

 

            İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda; muhtelif radyo ve televizyon şirketlerinin yayınladıkları program, dizi ve filmlerin başında ve sonunda, ” … A.Ş.’nin katkılarıyla hazırlanan  … Programını izliyorsunuz/izlediniz.” şeklinde reklamlar yayınlandığı ve bu reklamları fatura ederken ‘program destekleme’ ücreti ibaresini kullandıkları, bu ibareye dayanak olarak 6112 sayılı Kanunun ilgili yönetmeliklerini gösterdikleri belirtilerek, ‘program destekleme’ ibareli bu faturaların safi kurum kazancının tespitinde gider olarak dikkate alınıp alınmayacağı hususunda Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

             5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 6 ncı maddesinde; kurumlar vergisinin, mükelleflerin bir hesap dönemi içerisinde elde ettikleri  safi kurum kazancı üzerinden hesaplanacağı, safi kurum kazancının tespitinde Gelir Vergisi Kanununun ticari kazanç hakkındaki hükümlerinin uygulanacağı hükme bağlanmıştır.

             193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 40 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (1) numaralı bendinde; ticari kazancın elde edilmesi ve idame ettirilmesi için yapılan genel giderlerin safi kazancın tespitinde indirilebileceği hükmü yer almakta olup, reklam giderleri de bu tür giderlerdendir.

            Ticari kazancın elde edilmesi ve idame ettirilmesi için yapılan genel giderler, Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunlarında sayılan kanunen kabul edilmeyen giderler dışında kalan ticari organizasyona bağlı olarak yapılan giderlerdir ve bunlara işletme gideri de denilebilir.

             Bir masrafın genel gider adı altında masraf yazılabilmesi için, genel giderlerin ticari kazancın elde edilmesi ve idame ettirilmesi için yapılmış olması, masrafla iş arasında açık, güçlü bir illiyet bağının mevcut olması masrafın işin önemi ölçüsünde yapılmış bulunması gerekmektedir.

            Buna göre; şirketinizce program destekleme bedeli olarak yayıncı radyo ve televizyon şirketlerine ödenen tutarlara ilişkin şirketiniz adına düzenlenen faturalarda yer alan tutarların, yukarıda yapılan açıklamalar çerçevesinde, Gelir Vergisi Kanununun 40 ıncı maddesinin  birinci fıkrasının (1) numaralı bendine göre, kurum kazancınızın tespitinde  gider olarak dikkate alınması mümkündür.

            Öte yandan, yayıncı kuruluşların şirketiniz ile ilişkili kişi konumunda olması halinde, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 13 üncü maddesinde yer alan “Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı” hükümlerinin de dikkate alınması gerektiği tabiidir.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge:Program Destekleme İbareli Faturalarda Yer Alan Tutarların Kurum Kazancının Tespitinde Gider Olarak Dikkate Alınıp Alınmayacağı Hk.

14.05.2013

64597866-125[6-2013]-69

Son Yorumlananlar

Top
Menu