Proje Çizim Ve Denetimi Hizmetlerinin Yıllara Sari İnşaat İşi Olarak Değerlendirilmemesi Hk.
 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü

Sayı

:

B.07.1.GİB.4.06.16.01-2010-KVK-2-3-358

12/05/2010

Konu

:

İş ortaklığında elde edilen kazancın vergilendirilmesi

İlgide kayıtlı dilekçenizde, ortağı bulunduğunuz iş ortaklığının kurumlar vergisi mükellefi olduğu ve iş ortaklığınca taahhüt edilen proje çizimi ve denetim hizmetleri faaliyetinin Gelir Vergisi Kanununun 42 nci maddesi kapsamında olmadığı belirtilmiş olup iş ortaklığınca taahhüt edilen söz konusu faaliyetlere ilişkin kazancın, işin bittiği yılda mı yoksa her yıl mı kurumlar vergisi beyannamesi ile beyan edileceği konusunda bilgi istenilmektedir.

Kurumlar vergisi mükellefleri arasında sayılan iş ortaklıkları, Kurumlar Vergisi Kanununun 2 nci maddesinin yedinci fıkrasında; aynı maddenin diğer fıkralarında yazılı kurumların kendi aralarında veya şahıs ortaklıkları ya da gerçek kişilerle, belli bir işin birlikte yapılmasını ortaklaşa yüklenmek ve kazancını paylaşmak amacıyla kurdukları ortaklıklardan bu şekilde mükellefiyet tesis edilmesini talep edenler şeklinde tanımlanmıştır.

1 seri no.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliğinin “2.5.2. Unsurları” başlıklı bölümünde, iş ortaklığının kurumlar vergisi mükellefi olabilmesi için taşıması gereken unsurlar,

– Ortaklardan en az birisinin kurumlar vergisi mükellefi olması,

– Ortaklığın belli bir işi sonuçlandırmak üzere yazılı bir sözleşmeyle kurulması,

– İş ortaklığı konusunun belli bir iş olması,

– Birlikte yapılacak olan işin belli bir süre içinde gerçekleştirilmesinin öngörülmesi,

– İş ortaklığı ile işveren arasında bir yüklenim sözleşmesinin olması,

-Tarafların, müştereken yüklenilen işin belli bir veya birden fazla bölümünden değil, tamamından işverene karşı sorumlu olmaları,

– İşin bitiminde kazancın paylaşılması,

– Birlikte yapılması öngörülen ve müştereken yüklenilen işin bitimi ve Vergi Usul Kanununda belirtilen mükellefiyetle ilgili ödevlerin tamamının yerine getirilmesiyle mükellefiyetin sona ermesi

olarak sayılmış ve aynı bölümde, yukarıda sayılan unsurları taşımak kaydıyla, iş ortaklıklarının her türlü iş için kurulabileceği belirtilmiştir.

Gelir Vergisi Kanununun 42 nci maddesinde, “Birden fazla takvim yılına sirayet eden inşaat ve onarma işlerinde kar veya zarar işin bittiği yıl kati olarak tespit edilir ve tamamı o yılın geliri sayılarak,mezkur yıl beyannamesinde gösterilir.” hükmü yer almaktadır.

Bu madde hükmüne göre, bir işin yıllara sirayet eden inşaat ve onarma işi kapsamında değerlendirilebilmesi için,          

– Faaliyet konusunun inşaat ve onarma işi olması,

            – İnşaat ve onarım işinin birden fazla yıla sirayet etmesi,

            – İnşaat işinin taahhüde bağlı olarak yapılması

gerekmektedir.

Kurumlar Vergisi Kanununun 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine göre, Gelir Vergisi Kanununda belirtilen esaslara göre birden fazla takvim yılına yaygın inşaat ve onarım işleri ile uğraşan kurumlara bu işleri ile ilgili olarak yapılan hakediş ödemelerinden 2009/14594 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca % 3 oranında kurumlar vergisi kesintisi yapılması gerekmektedir.        

Yukarıda yapılan açıklamalar çerçevesinde; proje çizimi ve denetim hizmetleri faaliyeti inşaat ve onarım işi niteliğinde bulunmadığından, söz konusu faaliyet dolayısıyla elde edilen kazançlar üzerinden tevkifat yapılmayacaktır. Ayrıca, yıllara sari inşaat ve onarım işi niteliğinde bulunmayan proje çizimi ve denetim hizmetleri ile ilgili kazancın, tahakkuk esası ve dönemsellik ilkesi de dikkate alınmak suretiyle, her yıl verilecek olan kurumlar vergisi ve geçici vergi beyannameleri ile beyan edileceği tabiidir.            

Bilgi edinilmesini rica ederim.

Vergi Dairesi Başkanı a.

Gelir İdaresi Grup Müdürü V.

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge:Proje Çizim Ve Denetimi Hizmetlerinin Yıllara Sari İnşaat İşi Olarak Değerlendirilmemesi Hk.

12.05.2010

B.07.1.GİB.4.06.16.01-2010-KVK-2-3-358

Son Güncelleme: 7 Ocak 2023 /Proje Çizim Ve Denetimi Hizmetlerinin Yıllara Sari İnşaat İşi Olarak Değerlendirilmemesi Hk.
Yasal Uyarı: @Vergipedia , Tüm hakları saklıdır - Yanlızca kaynak gösterilerek kullanılabilir.
Son Yorumlananlar
Top
Menu