T.C.

GELİR İDARESİ   BAŞKANLIĞI

MALATYA VERGİ   DAİRESİ BAŞKANLIĞI

MÜKELLEF   HİZMETLERİ GRUP MÜDÜRLÜĞÜ

 

 

 

Sayı

:

37538499-125[32/A-2013-2]-17

06/09/2013

Konu

:

Revize edilen yatırıma katkı oranına ilişkin vergi   indirimi hakkının hangi dönemden başlayacağı ve diğer faaliyetlerden elde   edilen gelire indirimli kurumlar vergisi uygulanıp uygulanamayacağı hk.

 

         

 

 

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, 2009/15199 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına göre düzenlenen 08.06.2012 tarih ve … nolu yatırım teşvik belgesine istinaden … Organize Sanayi Bölgesinde “sentetik çuval üretimi” konusunda yatırım yaptığınz, bu belgede, yatırıma kakı tutarının %25 vergi indirimi oranının %80 olarak belirlendiği, bu yatırıma ilişkin olarak 13.11.2012 tarih ve 2012/204 nolu Kapasite Raporu alındığı ve yatırımın 2012 yılında tamamlandığı, 2012/3305 sayılı Kararın yatırıma ilişkin lehte olan hükümlerinin uygulanması talebinde bulunduğunuz, Ekonomi Bakanlığınca mevcut yatırım teşvik belgesinin revize edilerek 30.01.2013 tarih ve … nolu yatırım teşvik belgesinin düzenlendiği ve bu belgede, yatırıma katkı oranın %40’a çıkarıldığı belirtilerek, revize sonucu belirlenen yatırım katkı oranına ilişkin vergi indirimi hakkının hangi hesap dönemi veya geçici vergi döneminden itibaren başlayacağı ile 2012 yılında diğer faaliyetlerden (transit ticaretten) elde edilen gelirlerinize indirimli kurumlar vergisi uygulanıp uygulanamayacağı hususunda Başkanlığımız görüşü sorulmaktadır.

             5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 32/A maddesinin;

            – birinci fıkrasında,“Finans ve sigortacılık sektörlerinde faaliyet gösteren kurumlar, iş ortaklıkları, taahhüt işleri, 16/7/1997 tarihli ve 4283 sayılı Kanun ile 8/6/1994 tarihli ve 3996 sayılı Kanun kapsamında yapılan yatırımlar ile rödovans sözleşmelerine bağlı olarak yapılan yatırımlar hariç olmak üzere, bu maddenin ikinci fıkrasında belirtilen ve Ekonomi Bakanlığı tarafından teşvik belgesine bağlanan yatırımlardan elde edilen kazançlar, yatırımın kısmen veya tamamen işletilmesine başlanılan hesap döneminden itibaren yatırıma katkı tutarına ulaşıncaya kadar indirimli oranlar üzerinden kurumlar vergisine tabi tutulur.”

            – ikinci fıkrasının (c) bendinde, “(6322 sayılı Kanunun 39. maddesiyle eklenen bent; Yürürlük, 01.01.2013 tarihinden itibaren elde edilen kazançlara uygulanmak üzere 15.06.2012) Yatırıma başlanan tarihten itibaren bu maddeye göre hesaplanacak yatırıma katkı tutarına mahsuben, toplam yatırıma katkı tutarının %50’sini ve gerçekleştirilen yatırım harcaması tutarını geçmemek üzere; yatırım döneminde kurumun diğer faaliyetlerinden elde edilen kazançlarına indirimli kurumlar vergisi oranı uygulatmak suretiyle yatırıma katkı tutarını kısmen kullandırmaya, bu oranı her bir il grubu için sıfıra kadar indirmeye veya %80’e kadar artırmaya yetkilidir.”

             hükümleri yer almaktadır.

              19.06.2012 tarihli ve 2012/3305 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın 15 inci maddesinin beşinci fıkrası uyarınca, bu maddeye göre hesaplanacak yatırıma katkı tutarına mahsuben, gerçekleştirilen yatırım harcaması tutarını aşmamak ve toplam yatırıma katkı tutarının yatırım türleri ve bölgeler itibarıyla değişen oranlardaki kısmını geçmemek üzere yatırım döneminde yatırımcının diğer faaliyetlerinden elde edilen kazançlarına indirimli kurumlar vergisi uygulanabilecektir.

             Aynı Kararın “Daha önceki kararlara ilişkin uygulama” başlıklı geçici 2 nci maddesinde ise, bu Kararın yürürlüğe girdiği tarihten önceki kararlara istinaden düzenlenen teşvik belgeleri ile ilgili uygulamalara, teşvik belgesinin dayandığı karar ve ilgili kararlar çerçevesinde devam olunacağı; ancak, 2009/15199 sayılı Karara istinaden 1/1/2012 tarihinden bu Kararın yayımı tarihine (19.06.2012) kadar geçen dönemde yapılan müracaatlara istinaden düzenlenen teşvik belgelerine ilişkin talep edilmesi halinde bu Kararın lehte olan hükümlerinden yararlanılacağı belirtilmiştir.

             Bu hüküm ve açıklamalara göre; teşvik belgesi kapsamında yapılan yatırımın kısmen veya tamamen işletilmesine başlanılan hesap döneminden itibaren yatırıma katkı tutarına ulaşılıncaya kadar bu yatırımdan elde edilen kazançlara indirimli kurumlar vergisi uygulanabilecektir.

             Ekonomi Bakanlığınca 30.01.2013 tarih ve … no.lu revize edilmiş yatırım teşvik belgenizde yatırıma katkı oranının %20’den %40 çıkarıldığı görülmektedir.        

            Dolayısıyla, Ekonomi Bakanlığına müracaat ederek revize edilen yatırım teşvik belgeniz çerçevesinde 30.01.2013 tarihinden sonra verilecek olan 2012 yılı son geçici vergi ve yıllık kurumlar vergisi beyannamesi ile bu tarihten sonra verilecek geçici ve yıllık kurumlar vergisi beyannamelerinde revize edilmiş yatırıma katkı tutarı dikkate alınarak indirimli kurumlar vergisinden faydalanılabilecektir.

            Öte yandan, yatırım döneminde kurumun diğer faaliyetlerinden elde edilen kazançlarına indirimli kurumlar vergisi oranı uygulanması hakkı 01.01.2013 tarihinden itibaren elde edilen kazançlara uygulanmak üzere yürürlüğe girdiğinden, 2012 yılında transit ticaretten elde ettiğiniz kazançlarınıza indirimli kurumlar vergisi uygulanması mümkün değildir.

            Ayrıca, ilgi’de kayıtlı özelge formunuzda belirtildiği üzere söz konusu yatırımınızın 2012 yılında tamamlama vizesinin alınması veya yatırımın fiilen tamamlanmasından sonra bu yatırımdan elde edilen kazançlarınıza indirimli kurumlar vergisi uygulanacak, diğer faaliyetlerinizden elde edilen kazançlarınıza ise indirimli kurumlar vergisi uygulanmayacaktır.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

 

 

 

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge:Revize Edilen Yatırıma Katkı Oranına İlişkin Vergi İndirimi Hakkının Hangi Dönemden Başlayacağı Ve Diğer Faaliyetlerden Elde Edilen Gelire İndirimli Kurumlar Vergisi Uygulanıp Uygulanamayacağı Hk.

06.09.2013

B.07.1.GİB.4.44.15.01-125[32/A-2013-2]-17

Son Yorumlananlar

Top
Menu