Röntgen Ve Ultrason Mütehassısı Faaliyetinin Şahsi Mesaiden Ziyade Sermayeye Dayanması Ve Ticari Bir Organizasyon Çerçevesinde Yapılması Nedeniyle Serbest Meslek Faaliyeti Kapsamında Değerlendirilmesi Mümkün Bulunacağı Hakkında…konulu özelgenin içeriği aşağıda verilmiştir. Vergipedia üzerinden daha fazla özelgeye erişebilirsiniz. Diğer sayfalarımızı ziyaret etmeyi ihmal etmeyin.

Röntgen Ve Ultrason Mütehassısı Faaliyetinin Şahsi Mesaiden Ziyade Sermayeye Dayanması Ve Ticari Bir Organizasyon Çerçevesinde Yapılması Nedeniyle Serbest Meslek Faaliyeti Kapsamında Değerlendirilmesi Mümkün Bulunacağı Hakkında… 

 T.C.

MALİYE BAKANLIĞI

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

Gelir İdaresi Başkanlığı

SAYI   : B.07.1.GİB.0.02.29/2928-236-

KONU :

…………….. VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞINA

(…………… Grup Müdürlüğü)

İLGİ: ………..gün ve …………. sayılı yazınız.

İlgide kayıtlı yazınız ekinde alınan ve 188 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği uyarınca Başkanlığınızca iliniz mükelleflerinden ………….’e tayin edilen …………. tarihli mukteza incelenmiş olup, konuya ilişkin görüşümüz aşağıda açıklanmıştır.

193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 65’inci maddesinde, “Her türlü serbest meslek faaliyetinden doğan kazançlar serbest meslek kazancıdır.

Serbest meslek faaliyeti; sermayeden ziyade şahsi mesaiye, ilmi veya mesleki bilgiye veya ihtisasa dayanan ve ticari mahiyette olmayan işlerin işverene tabi olmaksızın şahsi sorumluluk altında kendi nam ve hesabına yapılmasıdır…” denilmiştir.

Aynı Kanunun 66 ncı maddesinde de ” Serbest meslek faaliyetini mutat meslek halinde ifa edenler, serbest meslek erbabıdır. Serbest meslek faaliyetinin yanında meslekten başka bir iş veya görev ile devamlı olarak uğraşılması bu vasfı değiştirmez…” hükmüne yer verilmiştir.

193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 37 nci maddesinde ise “Her türlü ticari ve sınai faaliyetten doğan kazançlar ticari kazançtır.” denilmiştir.

Bu açıklamalara göre, röntgen ve ultrason mütehassısı faaliyetinin şahsi mesaiden ziyade sermayeye dayanması ve ticari bir organizasyon çerçevesinde yapılması nedeniyle serbest meslek faaliyeti kapsamında değerlendirilmesi mümkün bulunmamaktadır. Bu nedenle, söz konusu faaliyetten doğan kazancın ticari kazanç olarak değerlendirilmesi gerekmektedir.

Diğer taraftan, 379 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile serbest meslek faaliyeti icra eden hekimlerin (diş hekimleri ile veteriner hekimler dahil), iş yerlerinde anılan Tebliğde belirtilen özellikleri haiz kredi kartı okuyucuları (POS) bulundurmaları ve kredi kartı ile yapılan ödemelerde bu cihazları kullanmaları zorunluluğu getirilmiş ve bu cihazlarla düzenlenecek POS fişlerinin, anılan mükelleflerce yürütülen serbest meslek faaliyetlerinde Vergi Usul Kanunu uyarınca düzenlenmiş “serbest meslek makbuzu” olarak kabul edilmesi uygun görülmüştür.

Ancak, adı geçen mükellefin faaliyetinin ticari kazanç olarak değerlendirilmesi gerektiğinden, 379 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği uyarınca iş yerinde POS cihazı bulundurma ve kullanma mecburiyeti bulunmamaktadır.

Bilgi edinilmesini ve Başkanlığınızca tayin edilen muktezanın yukarıda yapılan açıklamalar doğrultusunda yeniden gözden geçirilerek adı geçen mükellefe de gerekli duyurunun yapılması hususunda gereğini rica ederim.

                            Başkan a.

Özelge:Röntgen Ve Ultrason Mütehassısı Faaliyetinin Şahsi Mesaiden Ziyade Sermayeye Dayanması Ve Ticari Bir Organizasyon Çerçevesinde Yapılması Nedeniyle Serbest Meslek Faaliyeti Kapsamında Değerlendirilmesi Mümkün Bulunacağı Hakkında…

12.01.2009

B.07.1.GİB.0.02.29/2928-236-

Son Güncelleme: 7 Ocak 2023 /Röntgen Ve Ultrason Mütehassısı Faaliyetinin Şahsi Mesaiden Ziyade Sermayeye Dayanması Ve Ticari Bir Organizasyon Çerçevesinde Yapılması Nedeniyle Serbest Meslek Faaliyeti Kapsamında Değerlendirilmesi Mümkün Bulunacağı Hakkında…
Yasal Uyarı: @Vergipedia , Tüm hakları saklıdır - Yanlızca kaynak gösterilerek kullanılabilir.
Son Yorumlananlar
Top
Menu