T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

ESKİŞEHİR VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

(Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü)

 

 

 

Sayı

:

73903997-125[30-2013-2]-150

01/08/2013

Konu

:

Royalty ve IT Destek Hizmeti ödemeleri üzerinden fazladan ödenen stopaj tutarının iadesinin mümkün olup olmadığı

 

 

            İlgide kayıtlı özelge talep formu ile, Türkiye Cumhuriyeti ile Almanya Federal Cumhuriyeti arasında düzenlenen anlaşmanın yürürlükte bulunmadığı dönemde iç mevzuat hükümlerine istinaden IT destek hizmeti ve royalty ödemeleri üzerinden fazladan ödenen stopaj tutarının iadesinin mümkün olup olmadığı hususunda görüşümüzün bildirilmesi istenilmektedir.

            5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 3 üncü maddesinin ikinci fıkrasında, Kanunun 1 inci maddesinde sayılı kurumların kanuni ve iş merkezlerinin her ikisi de Türkiye’de bulunmayanların sadece Türkiye’de elde ettikleri kazançları üzerinden dar mükellefiyet esasında vergilendirileceği hükme bağlanmış ve üçüncü fıkrasında da dar mükellefiyette kurum kazancını oluşturan kazanç ve iratlar bentler halinde sayılmıştır.

             Aynı Kanunun 30 uncu maddesinde, dar mükellefiyete tâbi kurumların maddede bentler halinde sayılan kazanç ve iratları üzerinden, bu kazanç ve iratları avanslar da dahil olmak üzere nakden veya hesaben ödeyen veya tahakkuk ettirenler tarafından kurumlar vergisi kesintisi yapılacağı hükmüne yer verilmiş olup maddenin ikinci fıkrasında da ticarî veya ziraî kazanca dahil olup olmadığına bakılmaksızın telif, imtiyaz, ihtira, işletme, ticaret unvanı, marka ve benzeri gayrimaddi hakların satışı, devir ve temliki karşılığında nakden veya hesaben ödenen veya tahakkuk ettirilen bedeller üzerinden kurumlar vergisi kesintisi yapılacağı hükme bağlanmıştır. 2009/14593 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca gayrimaddi hak bedeli ödemelerinde yapılacak kesinti oranı % 20 olarak belirlenmiştir.

            24 Ocak 2012 tarihli ve 28183 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış olan “Türkiye Cumhuriyeti ile Almanya Federal Cumhuriyeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi ve Vergi Kaçakçılığını Önleme Anlaşması”nın;

             “Gayrimaddi Hak Bedelleri” başlıklı 12 inci maddesinde,

            “1. Bir Akit Devlette doğan ve diğer Akit Devletin bir mukimine ödenen gayrimaddi hak bedelleri, bu diğer Devlette vergilendirilebilir.

            2. Bununla beraber, söz konusu gayrimaddi hak bedelleri elde edildikleri Akit Devlette ve o Devletin mevzuatına göre de vergilendirilebilir; ancak gayrimaddi hak bedelinin gerçek lehdarı diğer Akit Devletin bir mukimi ise, bu şekilde alınacak vergi gayrimaddi hak bedelinin gayrisafi tutarının yüzde 10 unu aşmayacaktır.

 

            3. Bu maddede kullanılan “gayrimaddi hak bedelleri” terimi, sinema filmleri ile radyo ve televizyon kayıtları dahil olmak üzere, edebi, sanatsal veya bilimsel her nevi telif hakkının, her nevi patentin, ticari markanın, desen veya modelin, planın, gizli formül veya üretim yönteminin kullanımı veya kullanım hakkı karşılığında veya sınai, ticari veya bilimsel tecrübeye dayalı bilgi birikimi için veya sınai, ticari veya bilimsel teçhizatın kullanımı veya kullanım hakkı karşılığında yapılan her türlü ödemeyi ifade eder. “Gayrimaddi hak bedelleri” terimi aynı zamanda kişinin isminin, görüntüsünün veya her türlü benzeri şahsi hakkının kullanımı veya kullanım hakkı karşılığında yapılan her türlü ödemeyi de kapsamaktadır.  

            …

            5-Gayrimaddi hak bedellerinin, ödemeyi yapan kişinin mukim olduğu Akit Devlette elde edildiği kabul olunacaktır. Bununla beraber, gayrimaddi hak bedelini ödeyen kişi, bir Akit Devletin mukimi olsun veya olmasın, bir Akit Devlette gayrimaddi hak bedelini ödeme yükümlülüğü ile bağlantılı bir işyerine veya sabit yere sahip olduğunda ve gayrimaddi hak bedeli bu işyeri veya sabit yerden kaynaklandığında, söz konusu gayrimaddi hak bedelinin, işyerinin veya sabit yerin bulunduğu Akit Devlette elde edildiği kabul olunacaktır.”

            “Kaynakta Vergileme Usulüne İlişkin Kurallar” başlıklı 27 inci maddesinde de;

            “1-Akit devletlerden birinde diğer akit devletin mukimi olan bir kişi tarafından elde edilen temettü, faiz, gayrimaddi hak bedeli veya diğer gelir unsurları üzerinden alınan vergilerin kaynakta kesinti suretiyle alınması durumunda, ilk bahsedilen devletin kaynakta kesinti uygulamasını kendi iç mevzuatındaki orandan yapma hakkı bu Anlaşmanın hükümlerinden etkilenmeyecektir. Kaynakta kesilen verginin bu Anlaşma uyarınca indirilmesi veya hiç alınmaması durumunda, bu vergi mükellefin başvurusu üzerine iade edilecektir.

            2-İade başvuruları temettü, faiz, gayrimaddi hak bedeli veya diğer gelir unsurları üzerinden verginin kaynakta kesildiği takvim yılını takip eden dördüncü yılın sonuna kadar yapılmalıdır.

            …

            4-Yetkili makamlar, karşılıklı anlaşma yoluyla bu madde hükümlerini uygulayabilecekler ve gerektiği takdirde bu Anlaşma uyarınca sağlanan vergi indirimleri veya istisnalarının uygulanmasına ilişkin diğer usulleri belirleyebileceklerdir.” hükmü yer almaktadır.

            Bu hükümler uyarınca, şirketinizce Almanya’da mukim KWS SAAT AG firmasına Türkiye’de satışı gerçekleşen şeker pancarı miktarı, KWS Mais AG firmasına ise Türkiye’de satışı gerçekleşen mısır miktarı üzerinden yapılan royalty ödemeleri ve KWS SAAT AG firmasına şirketinize sağladığı (hizmet, iyileştirme ve geliştirme) IT teknik hizmet bedelleri karşılığında yapılan ve gayrimaddi hak bedeli niteliği taşıyan ödemelerin Türkiye Cumhuriyeti ile Almanya Federal Cumhuriyeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi ve Vergi Kaçakçılığını Önleme Anlaşması uyarınca %10 oranında kurumlar vergisi kesintisine tabi tutulması gerekmektedir.

            Ayrıca Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmaları ile ilgili olarak 12/10/2012 tarihinde yayımlanan ÇVÖA/2012-2 sayılı Çifte Vergilendirme Önleme Sirkülerinde ise; “…Anlaşma hükümlerinden yararlanmak isteyen Anlaşmaya taraf Devlet mukimi gerçek veya tüzel kişilerin, mukim oldukları ülkenin yetkili makamlarından mukimlik belgesi almaları ve bu mukimlik belgesini diğer ülke yetkililerine ibraz etmeleri gerekmektedir.

            …

            Diğer taraftan, anlaşmanın geriye yönelik olarak 01/01/2011 tarihinden itibaren hüküm ifade edecek olmasından dolayı Türkiye veya Almanya mukimi gerçek veya tüzel kişilerin Anlaşma kapsamındaki gelirlerinin bu ülkelerin iç mevzuat hükümleri uyarınca vergilendirilmiş olması durumunda ise, ödenen fazla verginin iadesi için, mükelleflerin mukimlik  belgelerini ibraz ederek yapacakları başvurular bu ülkelerin iç mevzuat hükümlerine göre değerlendirilecek olmakla beraber, kaynakta vergilemenin iç mevzuat hükümlerine göre yapılmış olması durumunda iade başvurularının verginin kaynakta kesildiği takvim yılını takip eden dördüncü yılın sonuna kadar yapılması gerekmektedir.”

            açıklamalarına yer verilmiştir.

            Buna göre şirketinizce, söz konusu anlaşmanın yürürlükte olmadığı dönemlere ilişkin olarak KWS SAAT AG firmasına yapılan royalty ve IT destek hizmeti ödemeleri ile KWS MAİS AG firmasına yapılan royalty ödemeleri üzerinden fazladan yapılan kurumlar vergisi kesintilerinin iadesi için verginin kaynakta kesildiği takvim yılını takip eden dördüncü yılın sonuna kadar, adı geçen firmaların Almanya Federal Cumhuriyetinden alacakları mukimlik belgesi ile birlikte bizzat veya vekillerince şirketinizin bağlı bulunduğu vergi dairesine başvurmaları gerekmektedir.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

           

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge:Royalty Ve It Destek Hizmeti Ödemeleri Üzerinden Fazladan Ödenen Stopaj Tutarının İadesinin Mümkün Olup Olmadığı Hk.

01.08.2013

73903997-125[30-2013-2]-150

Son Yorumlananlar

Top
Menu