T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

KAYSERİ VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

(Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü)

 

 

 

Sayı

:

B.07.1.GİB.4.38.15.01-KV-20-192-126

16/11/2011

Konu

:

San-Tez Desteklenme Proğramı kapsamında desteklenmesi uygun görülen projeye ilişkin Ar-Ge indirimi

 

 

İlgide belirtilen özelge talep formu ile ….. Vergi Dairesi Müdürlüğü ……. vergi kimlik numarasında kayıtlı kurumlar vergisi mükellefi olduğunuz,  Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından San-Tez Programı kapsamında desteklenmesi uygun görülen “…………” kodlu “………….” başlıklı projenin, proje ortağı olduğunuzu belirterek;

(1) Arge indiriminin hangi dönemde itibaren kurum kazancından indirim konusu yapılacağı,

(2) Söz konusu projenin, Ar-Ge projesi olup olmadığının tekrar uzman kuruluşlarca değerlendirilip  değerlendirilmeyeceği,

(3) Ar-Ge indiriminin toplam katkı payı üzerinden mi yoksa firma katkı payı üzerinden mi dikkate alınacağı,

(4) San-Tez programında belirlenen proje harcamaları dışında, Firmanızca  yapılan ek proje harcamalarının Ar-Ge indiriminde dikkate alınıp alınmayacağı

hususlarında, Başkanlığımız görüşü talep edilmiştir.

5746 sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanunun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasında; “(1) Ar-Ge indirimi: Teknoloji merkezi işletmelerinde, Ar-Ge merkezlerinde, kamu kurum ve kuruluşları ile kanunla kurulan veya teknoloji geliştirme  projesi  anlaşmaları  kapsamında  uluslararası  kurumlardan  ya  da kamu kurum ve kuruluşlarından Ar-Ge projelerini desteklemek amacıyla fon veya kredi kullanan vakıflar tarafından veya uluslararası fonlarca desteklenen Ar-Ge ve yenilik projelerinde, rekabet öncesi işbirliği projelerinde ve teknogirişim sermaye desteklerinden yararlananlarca gerçekleştirilen Ar-Ge ve yenilik harcamalarının tamamı ile 500 ve üzerinde tam zaman eşdeğer Ar-Ge personeli istihdam eden Ar-Ge merkezlerinde ayrıca o yıl yapılan Ar-Ge ve yenilik harcamasının bir önceki yıla göre artışının yarısı, 13/6/2006 tarihli ve 5520 sayılı Kurumlar Vergisi  Kanununun 10 uncu maddesine göre kurum kazancının ve 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 89 uncu maddesi uyarınca ticari kazancın tespitinde indirim konusu yapılır.” hükmüne yer verilmiştir

Aynı Kanunun 7 nci maddesinde ise; “Ar-Ge ve yenilik faaliyetlerinde bulunanların; kamu kurum ve kuruluşları, kanunla kurulan veya teknoloji geliştirme  projesi  anlaşmaları  kapsamında  uluslararası  kurumlardan  ya  da kamu kurum ve kuruluşlarından Ar-Ge projelerini desteklemek amacıyla fon veya kredi kullanan vakıflar ile uluslararası fonlardan aldıkları destekler özel bir fon hesabında tutulur. Bu fon, 193 sayılı Kanun ve 5520 sayılı Kanuna göre vergiye tabi kazancın ve ilgili yılda yapılan Ar-Ge harcaması tutarının tespitinde dikkate alınmaz.” hükmü yer almaktadır.

5746 sayılı Kanunun  uygulanmasına ve denetimine ilişkin usul ve esaslar; 31/07/2008 tarihinde 26953 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan “Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesine İlişkin Uygulama ve Denetim Yönetmeliği”nde ayrıntılı olarak düzenlenmiştir. Anılan Yönetmeliğin 24 üncü maddesinde,

(1) Ar-Ge ve yenilik faaliyetlerinde bulunanların, kamu kurum ve kuruluşları, kanunla kurulan vakıflar ile uluslararası fonlardan aldıkları hibe destekler, desteğin tabi olduğu mevzuat hükümlerine uygun olarak özel bir hesapta izlenir.

(2) Bu hesapta yer alan tutarlar, Gelir Vergisi Kanunu ve Kurumlar Vergisi Kanununa göre vergiye tabi kazancın tespitinde gelir, Ar-Ge indirimi tutarının tespitinde Ar-Ge harcaması olarak dikkate alınmaz. Bu şekilde sağlanan karşılıksız fonlardan yapılan harcamalar yapıldığı yere göre doğrudan gider ya da amortismana tabi iktisadi kıymet olarak muhasebeleştirilir.

(3) Bu hesabın elde edildiği hesap dönemini izleyen 5 yıl içinde sermayeye ilave dışında herhangi bir şekilde başka bir hesaba nakledilmesi veya işletmeden çekilmesi hâlinde, zamanında tahakkuk ettirilmeyen vergiler vergi zıyaı cezası ve gecikme faiziyle birlikte işletmeden tahsil edilir.

(4) Ar-Ge ve yenilik faaliyetlerinde bulunanların, kamu kurum ve kuruluşları, kanunla kurulan vakıflar ile uluslararası fonlardan aldıkları geri dönüşlü destekler bu kapsamda değerlendirilmez.”

hükmüne yer verilmiştir.

Bu hükme göre, hibe olarak alınacak destek tutarlarının, alındığı tarihte özel bir fon hesabına alınması gerekmekte olup bu hesapta yer alan tutarların kurum kazancına dahil edilmemesi  ve bu tutardan yapılan Ar-Ge harcamalarının da Ar-Ge indirimine konu edilmemesi gerekmektedir. Hibe tutarını aşan Ar-Ge harcamalarının ise desteklenen Ar-Ge projesi ile ilgili olması şartıyla  Ar-Ge indirimine konu edilmesi mümkün bulunmaktadır.

5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun “Diğer İndirimler” başlıklı 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde; mükelleflerin, işletmeleri bünyesinde gerçekleştirdikleri münhasıran yeni teknoloji ve bilgi arayışına yönelik araştırma ve geliştirme harcamaları tutarının % 100’ü oranında hesaplanacak “Ar-Ge indirimi” nin kurumlar vergisi matrahının tespitinde; kurumlar vergisi beyannamesi üzerinde ayrıca gösterilmek şartıyla, indirim konusu yapılacağı hükme bağlanmıştır.

1 seri no.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliğinin “10.2. Ar-Ge indirimi” başlıklı bölümünde konu ile ilgili açıklamalar yapılmış olup “10.2.9.1. Dışarıdan sağlanan fayda ve hizmetler” başlıklı alt bölümünde de,

Ar-Ge faaliyetinin esas itibarıyla işletme bünyesinde yapılması gerekmektedir.

Fiili kullanım durumunun tespit edilmesi ve ortak giderlerin de buna göre paylaştırılması şartıyla bir kuruma ait olduğu halde diğer kurumlarla ortak kullanılan Ar-Ge departmanında yapılan Ar-Ge faaliyetleri, işletme bünyesinde yapılmış sayılacaktır. İşletmenin organizatörlüğünde olmak şartıyla, kamu kurum ve kuruluşlarına ait Ar-Ge merkezleriyle üniversiteler bünyesinde yapılan Ar-Ge faaliyetleri de bu kapsamda bulunmaktadır.

Ar-Ge faaliyetlerinin yürütülmesi esnasında, proje bazında yerli ve yabancı teknik personelden mesleki ve teknik destek alınması veya bazı analizlerin dışarıda yaptırılması halinde bunlarla ilgili olarak yapılan ödemeler de Ar-Ge harcaması kapsamında değerlendirilecektir.”

açıklamalarına yer verilmiştir.

İlgi dilekçeniz ve eklerinin incelenmesinden; “………..” kodlu “……….” başlıklı  projenin Sanayi Bakanlığınca STB Sanayi Tezleri (SAN-TEZ) projelerinin Desteklenme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik çerçevesinde desteklendiği, söz konusu projenin proje ortağının şirketiniz, proje yürütücüsünün Doç. Dr. ……… olduğu, projenin ……… Üniversitesinde yürütüldüğü, proje bütçesinin %25’inin şirketinizce karşılanacağı ve projenin tamamlanmasını müteakip ortaya çıkabilecek patent v.b. hakların şirketinize ait olduğu anlaşılmaktadır.

Bu hüküm ve açıklamlara göre, 2009 yılı 2. Dönem San-Tez Desteklenme Proğramı kapsamında Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca desteklenmesi uygun görülen “………….” başlıklı  projeyle ilgili olarak Ar-Ge indirimi uygulamasından yukarıda ayrıntılı olarak açıklandığı şekilde faydalanılabilmesi mümkün bulunmaktadır.  Ar-Ge indirimine ilişkin şartların sağlanması halinde ise; projeye ilişkin destek karar yazısının düzenlendiği veya proje sözleşmesinin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren, Ar-Ge indiriminden yararlanılması mümkün olup; ayrıca projenin uzman bir kurum/kuruluş tarafından tekrar değerlendirilmesine gerek yoktur.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge:San-tez Desteklenme Programı Kapsamında Desteklenmesi Uygun Görülen Projeye İlişkin Ar-ge İndirimi Hk.

16.11.2011

B.07.1.GİB.4.38.15.01-KV-20-192-126

Son Yorumlananlar

Top
Menu