Satılan Emtia Veya Yapılan İşe İlişkin Bedelin Ödenmiş Olup Olmadığına Bakılmaksızın Düzenlenmesi Zorunlu Olan Ve Bir Ödeme Niteliği Taşımayan, Tahakkuk Belgesi Olan Faturanın Aslının Kaybolması Halinde, Fatura Nüshasının Ödemeye Esas Belge Olarak Kabul E
 

T.C.

MALİYE BAKANLIĞI

Gelir İdaresi Başkanlığı

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

SAYI   : B.07.1.GİB.0.02.29/2921-229

KONU :

………………….. GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE

…………………………

İLGİ: …………… gün ve ………………….. sayılı yazınız.

İlgide kayıtlı yazınızda, Ofisinizce alımı fiilen yapılan malzemelerin bedellerinin ödenmesi aşamasında, hakedişin ödenmesini talep eden ancak fatura aslını zayi ettiği gerekçesi ile ibraz edemeyen aynı faturanın firma nüshası üzerinden ödeme talep eden firmaya ödeme yapılıp yapılmayacağı hususunda Başkanlığımız görüşüne ihtiyaç duyulduğu belirtilmektedir.

213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 227 nci maddesinde, bu Kanunda aksine hüküm olmadıkça bu kanuna göre tutulan ve üçüncü şahıslarla olan münasebet ve muamelelere ait kayıtların tevsikinin mecburi olduğu hükme bağlanmıştır.

Aynı Kanunun 229 uncu maddesinde faturanın, satılan emtia veya yapılan iş karşılığında müşterinin borçlandığı meblağı göstermek üzere emtiayı satan veya işi yapan tüccar tarafından müşteriye verilen ticari bir vesika olduğu hüküm altına alınmış ve 232 inci maddesinde de, birinci ve ikinci sınıf tüccarlarla kazancı basit usulde tespit edilenler ve defter tutmak mecburiyetinde olan çiftçilerin; sattıkları emtia veya yaptıkları işler için fatura vermek ve satın aldıkları emtia ve hizmetler için de  fatura istemek ve almak mecburiyetinde oldukları hüküm altına alınmıştır.

Bu hükümlere göre, Vergi Usul Kanununda vergi mükelleflerinin düzenleyeceği belgeler ile kayıtların tevsikine ait hükümler yer almakta olup, bu belgelerden biri olan faturanın aslına dayanılarak gider kaydı yapılması gerekmektedir.

Bu itibarla, satılan emtia veya yapılan işe ilişkin bedelin ödenmiş olup olmadığına bakılmaksızın düzenlenmesi zorunlu olan ve bir ödeme niteliği taşımayan, tahakkuk belgesi olan faturanın aslının kaybolması halinde, fatura nüshasının ödemeye esas belge olarak kabul edilip edilmeyeceğine Genel Müdürlüğünüzce karar verilmesi gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.

                                                                                               Başkan a.

Özelge:Satılan Emtia Veya Yapılan İşe İlişkin Bedelin Ödenmiş Olup Olmadığına Bakılmaksızın Düzenlenmesi Zorunlu Olan Ve Bir Ödeme Niteliği Taşımayan, Tahakkuk Belgesi Olan Faturanın Aslının Kaybolması Halinde, Fatura Nüshasının Ödemeye Esas Belge Olarak Kabul E

22.12.2008

B.07.1.GİB.0.02.29/2921-229

Son Güncelleme: 7 Ocak 2023 /Satılan Emtia Veya Yapılan İşe İlişkin Bedelin Ödenmiş Olup Olmadığına Bakılmaksızın Düzenlenmesi Zorunlu Olan Ve Bir Ödeme Niteliği Taşımayan, Tahakkuk Belgesi Olan Faturanın Aslının Kaybolması Halinde, Fatura Nüshasının Ödemeye Esas Belge Olarak Kabul E
Yasal Uyarı: @Vergipedia , Tüm hakları saklıdır - Yanlızca kaynak gösterilerek kullanılabilir.
Son Yorumlananlar
Top
Menu