T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

BURSA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

MÜKELLEF HİZMETLERİ GELİR GRUP MÜDÜRLÜĞÜ

 

 

 

Sayı

:

B.07.1.GİB.4.16.16.01-KV-11-49-99

28/02/2012

Konu

:

Satın alınarak vakıf üniversitesine bağışlanan binek otomobil bedelinin kurum kazancından indirim konusu yapılıp yapılamayacağı ve bağışın belgelendirilmesi

 

 

           İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda; Şirketinizce satın alınan ve eğitim faaliyetlerinde kullanılmak üzere vakıf üniversitesine bağışlanacak olan binek otomobilin maliyet bedelinin kurum kazancınızdan indirim konusu yapılıp yapılamayacağı ile söz konusu bağışın belgelendirilmesi hususunda Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

             5904 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 39 uncu maddesi ile değiştirilen 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanununun 56 ncı maddesinin (b) fıkrasında; Gelir veya kurumlar vergisi mükellefleri tarafından üniversitelere ve yüksek teknoloji enstitülerine makbuz karşılığında yapılacak  bağışların Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunları hükümlerine göre yıllık beyanname ile bildirilecek gelirlerden ve kurum kazancından indirileceği hüküm altına alınmıştır.

             Aynı Kanunun Ek 7 nci maddesinde ise vakıflarca kurulacak yükseköğretim kurumlarının da 56 ncı maddedeki mali kolaylık, muaflık ve istisnalardan aynen istifade edecekleri belirtilmiştir.

            5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun “Diğer İndirimler” başlıklı 10 uncu maddesinin ikinci fıkrasında ise; bağış ve yardımların nakden yapılmaması halinde, bağışlanan veya yardımın konusunu oluşturan mal veya hakkın maliyet bedeli veya kayıtlı değeri, bu değer mevcut değilse Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre takdir komisyonlarınca tespit edilecek değerin kurumlar vergisi matrahının tespitinde; kurumlar vergisi beyannamesi üzerinde ayrıca gösterilmek şartıyla, kurum kazancından indirilebileceği hükmüne yer verilmiştir.

            Konuya ilişkin olarak yayımlanan 1 seri no.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliğinin “10.3.2.6 Yükseköğretim kurumlarına yapılacak bağış ve yardımlar” başlıklı  bölümünde de, 5904 sayılı Kanunla yapılan değişiklikle birlikte, Kanunun yayım tarihinden (3/7/2009)  itibaren üniversiteler ve yüksek teknoloji enstitülerine yapılan aynî  veya nakdî bağış ve yardımların tamamının beyanname üzerinde ayrıca gösterilmek şartıyla kurumlar vergisi matrahının tespitinde indirim konusu yapılabileceği belirtilmiştir.

             Aynı Tebliğin, “10.3.2.2.4 Bağış ve Yardımın Belgelendirilmesi” başlıklı bölümde ise

             “Ayni veya nakdi olarak yapılan bağış ve yardımların kurumlarvergisi mükelleflerince indirim olarak dikkate alınabilmesi için makbuz karşılığı yapılmış olması gerekli ve yeterlidir.

             Ayni bağış ve yardımın, işletmenin aktifinden veya stokundan çekilerek bağışlanmış olması durumunda, mükelleflerin işletmeden çekip bağışladıkları değerler için fatura düzenlemesi; düzenlenen faturanın arka yüzüne faturada belirtilen değerlerin ilgili kamu kurum ve kuruluşu tarafından bağış veya yardım olarak alındığına ilişkin şerh konularak yetkili kimseler tarafından imzalanmış olması yeterlidir.

            ………….”

             açıklamalarına yer verilmiştir. 

             Bu hüküm ve açıklamalara göre, Şirketinizce satın alınan ve eğitim faaliyetlerinde kullanılmak üzere vakıf üniversitesine bağışlanacak olan binek otomobilin maliyet bedeli veya kayıtlı değeri, bu değer mevcut değilse Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre takdir komisyonlarınca tespit edilecek değerinin tamamının, fatura düzenlenmesi ve düzenlecek faturanın arka yüzüne faturada belirtilen değerlerin ilgili üniversite tarafından bağış veya yardım olarak alındığına ilişkin şerh konularak yetkili kimselere imzalattırılması suretiyle,  kurumlar vergisi beyannamesi üzerinde ayrıca gösterilerek  kurumlar vergisi matrahından indirilmesi mümkün bulunmaktadır.

             Ayrıca, bağışın yapıldığı dönemde faaliyetinizin zararla sonuçlanmış olması veya kurum kazancınızın yetersiz olması nedeniyle indirilemeyen bağış tutarının daha sonraki yıllarda indirim konusu yapılması veya zarar olarak devretmesi ise mümkün değildir.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge:Satın Alınarak Vakıf Üniversitesine Bağışlanan Binek Otomobil Bedelinin Kurum Kazancından İndirim Konusu Yapılıp Yapılamayacağı Ve Bağışın Belgelendirilmesi Hk.

28.02.2012

B.07.1.GİB.4.16.16.01-KV-11-49-99

Son Yorumlananlar

Top
Menu