T.C.

GELİR İDARESİ   BAŞKANLIĞI

BÜYÜK   MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef   Hizmetleri Grup Müdürlüğü

 

 

 

Sayı

:

64597866-vuk-229-26

03/03/2015

Konu

:

Satış faaliyetleri çerçevesinde yapılan bedelsiz   teslimlerin gider yazılıp yazılmayacağı, fatura nizamı ve kdv hesaplanıp   hesaplanmayacağı.

 

         

 

            İlgide kayıtlı özelge talep formu ile seramik üretiminde faaliyet gösteren firmanızın satış faaliyetleri çerçevesinde bayilerinizin satış merkezlerinin görünümünü,  firmanız bünyesinden tedarik ettiğiniz mamüller ile bedelsiz olarak yenilediğinizi, rekabet koşulları çerçevesinde showroom uygulaması olarak adlandırılan bu uygulamanın görselliğin önem arzettiği seramik satışlarında  zaruret haline geldiğini, bayi satış merkezinin büyüklüğüne göre bu uygulamanın tutarının oldukça yüksek rakamlara ulaştığını, karşılıklı anlaşmalar ile söz konusu tutarların bir kısmının bayilerinize fatura edildiğini, kalan kısmının ise firmanızca karşılandığını belirtilerek, bedelsiz teslimler için fatura düzenlenip düzenlenmeyeceği, fatura düzenlenmesi durumunda  ise faturanın hangi bedel üzerinden düzenleneceği ile KDV hesaplanıp hesaplanmayacağı, bu teslimlere ait tutarların gider yazılıp yazılmayacağı hususunda Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

            1- Kurumlar Vergisi Yönünden;

            5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 6 ncı maddesinin birinci fıkrasıyla kurumlar vergisinin, mükelleflerin bir hesap dönemi içinde elde ettikleri safi kurum kazancı üzerinden hesaplanacağı belirtilmiş, maddenin ikinci fıkrasıyla da safi kurum kazancının tespitinde Gelir Vergisi Kanununun ticari kazanç hakkındaki hükümlerinin uygulanacağı hükme bağlanmıştır.

            Gelir Vergisi Kanununun 40 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (1) numaralı bendinde de, ticari kazancın elde edilmesi ve idame ettirilmesi için yapılan genel giderlerin safi kazancın tespitinde indirilebileceği hüküm altına alınmış olup pazarlama satış ve dağıtım harcamaları da genel giderler kapsamında değerlendirilmektedir.

             Anılan bent hükmü uyarınca, yapılan genel giderlerin indirim konusu yapılabilmesi için, söz konusu giderlerle kazancın elde edilmesi ve idamesi arasında doğrudan ve açık bir illiyet bağının bulunması, giderlerin kanunen kabul edilmeyen giderler dışında kalan, ticari organizasyona bağlı olarak yapılan işletme gideri mahiyetinde olması gerekmekte olup, bu mahiyette olmayan giderlerin ticari kazancın tespitinde indirim konusu yapılabilmesi mümkün değildir.

            Bu itibarla, şirketinizin satış faaliyetleri kapsamında showroom uygulaması olarak bayilerin satış merkezlerinin görünümünü bedelsiz olarak yenileyerek çeşitli ürünleri gösterecek şekilde dış cephe, bina içi zemin ve duvarlara  seramik uygulaması nedeniyle kullanılan malzemelerin maliyet bedelleri ile diğer harcamaların işletmenizin satışını artırmak amacıyla yapılan pazarlama harcaması olarak kabul edilmesi ve  Gelir Vergisi Kanununun 40 ıncı maddesinin birinci fıkrası uyarınca kurum kazancının tespitinde indirim konusu yapılması mümkündür.

            Öte yandan,  satış merkezlerinin görünümünün yenilenmesine yönelik olarak yapılan harcamalardan bayilerinize yansıttığınız tutarların ise gelir olarak dikkate alınacağı tabiidir.

             2- Katma Değer Vergisi Yönünden;

             KDV Kanununun 1/1 inci maddesine göre, Türkiye’de ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetler KDV ye tabi bulunmaktadır.

            50 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinin (A/1) bölümünde ise promosyon ürünlerinde KDV uygulamasına ilişkin açıklamalara yer verilmiştir.

             Firmaların iktisadi faaliyetini genişletme, emsal işletmelerle rekabet edebilme, üretim veya satışını yaptıkları mallara olan talebi koruma veya artırma amacıyla ürün verilmesi şeklinde gerçekleşen işlemlerde, promosyon ürünü açısından bir bedelsiz teslim söz konusu olmamaktadır. Zira firmanın genişleyen faaliyetiyle bağlantılı olarak işletmede yaratılan katma değer artmaktadır.

             Buna göre, firmanız tarafından bayilere ait işyerlerinde showroom inşa edilmesine yönelik olarak yapılan masrafların kısmen aktarılması amacıyla bayilere düzenleyeceğiniz faturalarda, bayilerden tahsil edilen bedeller üzerinden genel oranda KDV hesaplanacaktır. Ancak, showroomlarda sergilenmek üzere numune mallar gönderilmesi firmanızın yarattığı KDV içerisinde vergileneceğinden numune malların emsal bedeli üzerinden KDV hesaplanmayacaktır.

             Öte yandan, üretimini ve ticaretini yaptığınız ürünlere olan talebi arttırmak amacıyla bayilik sözleşmesi bulunan firmalara ait işyerlerine yaptırdığınız showroomlar ve buralarda sergilenmek üzere gönderdiğiniz numune mallar için yüklendiğiniz KDV’yi, KDV Kanununun 29 ila 34 üncü maddesinde yer alan hükümler ve 50 Seri No.lu KDV Genel Tebliğindeki açıklamalar çerçevesinde indirim konusu yapabileceğiniz tabiidir.

             3- Vergi Usul Kanunu Yönünden;

            213 sayılı Vergi Usul Kanununun 229 uncu maddesinde, “Fatura, satılan emtia veya yapılan iş karşılığında müşterinin borçlandığı meblağı göstermek üzere emtiayı satan veya işi yapan tüccar tarafından müşteriye verilen ticari vesikadır.” hükmü, 230 uncu maddesinin (5) numaralı bendinde ise “… (Malın alıcıya teslim edilmek üzere satıcı tarafından taşındığı veya  taşıttırıldığı hallerde satıcının, teslim edilen malın alıcı tarafından taşınması veya taşıttırılması halinde alıcının, taşınan ve taşıttırılan mallar için sevk irsaliyesi düzenlemesi ve taşıtta bulundurulması şarttır…)” hükmü yer almaktadır.

            Bu itibarla, şirketinizin satış faaliyetleri kapsamında showroom uygulaması olarak bayilerin satış merkezlerinin görünümünü bedelsiz olarak yenileyerek çeşitli ürünleri gösterecek şekilde dış cephe, bina içi zemin ve duvarlara seramik uygulaması nedeniyle kullanılan malzemeler için fatura düzenlenmesine gerek bulunmamaktadır. Ancak, söz konusu malzemelerin tamamı veya bir kısmı için bedel alınması veya yapılan harcamalardan bayilerinize yansıtılan tutarlar için fatura düzenlemeniz gerekmektedir. Ayrıca, söz konusu malzemelerin taşınması esnasında sevk irsaliyesi düzenleneceği tabidir.

          Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

 

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge:Satış Faaliyetleri Çerçevesinde Yapılan Bedelsiz Teslimlerin Gider Yazılıp Yazılmayacağı, Fatura Nizamı Ve Kdv Hesaplanıp Hesaplanmayacağı.

03.03.2015

B.07.1.GİB.4.99.16.01.0-vuk-229-26

Son Yorumlananlar

Top
Menu