T.C.

GELİR İDARESİ   BAŞKANLIĞI

İZMİR VERGİ   DAİRESİ BAŞKANLIĞI

MÜKELLEF   HİZMETLERİ GELİR VERGİLERİ GRUP MÜDÜRLÜĞÜ

 

 

 

Sayı

:

84098128-125[5-2013/8]-343

05/06/2014

Konu

:

serbest bölge de faaliyet gösteren şirketin farklı   sektörde faaliyet gösteren kollektif şirketi devralması durumunda istisnadan   yararlanıp yararlanılamayacağı hk.

 

         

 

 

            İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda;

            – Şirketinizin … Serbest Bölgesinde sahip olduğu üretim, alım-satım ve Ar-Ge konulu 3 adet ruhsat kapsamında motor pistonları, pimleri, yedek parçaları, motor silindir gömlekleri vb. imalatı ve ticareti faaliyeti ile iştigal ettiği,

            – Kurumunuzdan farklı bir sektörde faaliyet gösteren ve kendi faaliyetleri kapsamında 06.02.2004 tarihi öncesi düzenlenmiş alım-satım konulu faaliyet ruhsatı olan bir kollektif şirketin devralınmasının planlandığı,

            – Devralınacak kollektif şirketin faaliyet konuları arasında şu anda yürüttüğünüz mevcut faaliyetlerinizin yer almaması nedeniyle, devralınacak kollektif şirkete ait alım-satım faaliyet konulu ruhsatın firmanızın mevcut alım-satım faaliyet konuları da ilave edilerek revize edilmesinin öngörüldüğü

            belirtilmiş olup, birleşme neticesinde kurumunuzun faaliyet konuları da eklenmek suretiyle revize edilecek olan alım-satım ruhsatı kapsamında gerçekleştirilecek alım-satım faaliyetlerinden elde edilecek kazançlara kurumlar vergisi istisnasının uygulanıp uygulanmayacağı hususunda Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

            3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanununun geçici 3 üncü maddesinde;

            “Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla serbest bölgelerde faaliyette bulunmak üzere ruhsat almış mükelleflerin;

            a) Bu bölgelerde gerçekleştirdikleri faaliyetleri dolayısıyla elde ettikleri kazançları, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla faaliyet ruhsatlarında belirtilen süre ile sınırlı olmak üzere gelir veya kurumlar vergisinden müstesnadır.

            …Avrupa Birliğine tam üyeliğin gerçekleştiği tarihi içeren yılın vergilendirme döneminin sonuna kadar;

            a) Serbest bölgelerde üretim faaliyetinde bulunan mükelleflerin bu bölgelerde imal ettikleri ürünlerin satışından elde ettikleri kazançları gelir veya kurumlar vergisinden müstesnadır…”

            hükmüne yer verilmiştir.

            1 seri no.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliğinin “5.12.3.8.2. Serbest bölgelerde gerçekleşen birleşme ve devir hallerinde istisna uygulaması” başlıklı bölümünde ise;

            “Serbest bölgede faaliyet gösteren bir şirketin, Türk Ticaret Kanununun ilgili maddeleri ile Kurumlar Vergisi Kanununun 18 inci maddesiyle 19 uncu maddesinin birinci ve ikinci fıkralarında düzenlenmiş bulunan birleşme ve devir hallerinde infisah eden kurum adına düzenlenmiş bulunan faaliyet ruhsatının, Dış Ticaret Müsteşarlığı tarafından devralan kurum adına yenilenmesi ve yenileme işlemi sonrası da devralan şirketin bölgede faaliyet gösteriyor olması durumunda, devralan şirket 3218 sayılı Kanunun geçici 3 üncü maddesi hükmünden yararlanabilecektir.

             Yalnızca faaliyet ruhsatının devri veya satın alınması şeklinde gerçekleşen işlemler, 3218 sayılı Kanunun geçici 3 üncü maddesi ile öngörülen istisnalar kapsamında değerlendirilmeyecektir.” açıklamaları yer almıştır.

            Kurumlar Vergisi Kanununun 18 inci maddesiyle 19 uncu maddesinin birinci ve ikinci fıkralarında ise, sadece kurumlar vergisi mükellefleri arasındaki devir ve birleşme işlemleri sayılmıştır.

            Bu hüküm ve açıklamalara göre, kurumlar vergisi mükellefi olmayan kollektif şirketin kurumunuzca devralınması işlemi, Kurumlar Vergisi Kanununun 18 inci maddesiyle 19 uncu maddesinin birinci ve ikinci fıkralarında düzenlenmiş bulunan birleşme ve devir olarak nitelendirilemeyeceğinden, devralacağınız kollektif şirkete ait serbest bölge ruhsatının kullanılması suretiyle kurumlar vergisi istisnasından faydalanmanız mümkün değildir.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

 

 

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge:Serbest Bilgede Faaliyet Gösteren Şirketin Devir Alınması Durumunda İstisna Uygulaması.

05.06.2014

B.07.1.GİB.4.35.16.01-125[5-2013/8]-343

Son Yorumlananlar

Top
Menu