T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

İZMİR VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

MÜKELLEF HİZMETLERİ GELİR VERGİLERİ GRUP MÜDÜRLÜĞÜ

 

 

 

Sayı

:

B.07.1.GİB.4.35.16.01-125[6/2012/898]-549

28/05/2012

Konu

:

Serbest bölge faaliyet ruhsatı süresinin, alım-satım faaliyetinin yürütüleceği bina inşaatının tamamlanması nedeniyle uzatılması durumunda kurumlar vergisi istisnasının uygulanacağı süre.

 

 

            İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda; şirketinizin üretim faaliyeti konusunda ….. no.lu, alım-satım faaliyeti konusunda ….. no.lu ve Ar-Ge faaliyeti konusunda ….. no.lu faaliyet ruhsatlarının bulunduğu, firmanızın haiz olduğu üretim konulu faaliyet ruhsatının, 01.09.2003 tarihli dilekçe ile yatırımcı kullanıcı statüsünde yaptığı talebine istinaden, süresinin 30 yıl olarak belirlendiği, şirketinizin … Serbest Bölgesinde inşa edeceği  binasında üretim faaliyeti yanında alım-satım faaliyeti ile de iştigal etmek istemesi üzerine 21.10.2003 tarihli dilekçe ile mevcut kurulu şirket adına alım-satım faaliyet ruhsatı için başvuruda bulunduğunu ve başlangıç tarihi 17.11.2003 olan ve 10 yıl süreli alım-satım faaliyet ruhsatı verildiği, yatırımın tamamlamasını müteakip, alım-satım faaliyetinizin işyerinizde sürdürülmesinin talep edilmesi halinde ruhsat sürenizin 20 yıl olarak revize edileceğinin bildirildiğini, … Serbest Bölgesinde bulunan bina inşaatının tamamlanmasını müteakip 05.04.2006 tarihli dilekçe ile alım-satım faaliyet ruhsatının tadili başvurusunda bulunduğunuzu ve bunun üzerine söz konusu faaliyet ruhsatının, … no.lu üretim faaliyet ruhsatınıza bağlanarak, başlangıç tarihi 26.09.2003 ve süresi 20 yıl olarak yeniden düzenlendiğini belirterek, serbest bölgede yürüttüğünüz alım-satım faaliyeti sonucunda elde edilen kazançlara uygulanacak kurumlar vergisi istisnasının süresinin ne olacağı hususunda Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

            3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanununun geçici 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde, “Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibariyle bu Kanuna göre kurulan serbest bölgelerde faaliyette bulunmak üzere ruhsat almış mükelleflerin, bu bölgelerde gerçekleştirdikleri faaliyetleri dolayısıyla elde ettikleri kazançları, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla faaliyet ruhsatlarında belirtilen süre ile sınırlı olmak üzere gelir veya kurumlar vergisinden müstesnadır. Bu istisnanın 31.12.1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesinin birinci fıkrasının (6) numaralı bendinin (b) alt bendi kapsamında yapılacak tevkifata etkisi yoktur.” hükmüne yer verilmiştir.

            1 seri no.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliğinin “5.12.3. Serbest bölgelerde uygulanan kurumlar vergisi istisnası” başlıklı bölümünde konu ile ilgili ayrıntılı açıklamalar yapılmış olup “5.12.3.8.3. Faaliyet ruhsatlarında belirtilen sürenin uzatılması” başlıklı bölümünde de, serbest bölgelerde faaliyette bulunmak üzere ruhsat almış mükelleflerin, Serbest Bölgeler Kanununun geçici 3 üncü maddesinin yürürlüğe girdiği 06.02.2004 tarihi itibarıyla faaliyet ruhsatlarında öngörülen sürenin sonuna kadar kurumlar vergisi istisnasından yararlanabilecekleri; bu tarihten sonra inşaat süresi ile ilgili süre uzatımları hariç olmak üzere mükelleflerin faaliyet süresinin çeşitli nedenlerle uzatılması durumunda, istisna süresinin uzamasının söz konusu olmayacağı belirtilmiştir.

             Öte yandan, Serbest Bölgeler Uygulama Yönetmeliğinin 8 inci maddesinin beşinci fıkrasında, “Faaliyet ruhsatı müracaat formunda belirtilen proje ve inşaatın, belirtilen süreler içerisinde tamamlanması gerekir. Bu süreler faaliyet ruhsatında belirtilen işletme süresine ilave edilir. Ancak, proje ve inşaatın kabul edilebilir zorunlu nedenlerle süresi içerisinde tamamlanamaması halinde 54 üncü madde hükmüne istinaden ek süre verilebilir. Ek süreler faaliyet ruhsatı süresine ilave edilmez.” denilmektedir.

            Yukarıda yer alan hüküm ve açıklamalar çerçevesinde; serbest bölgede gerçekleştirdiğiniz alım-satım faaliyetlerinden elde etmiş olduğunuz kazançların, 06.02.2004 tarihi itibarıyla faaliyet ruhsatınızda öngörülen sürenin (faaliyet ruhsatında belirtilen işletme süresine inşaat nedeniyle ilave edilen süre dahil)   sonuna kadar kurumlar vergisi istisnasından yararlanması mümkün bulunmaktadır.

            Dolayısıyla, …. Serbest Bölge Müdürlüğüne 05.04.2006 tarihli dilekçe ile müracaatınız üzerine faaliyet ruhsatınızın süresi 20 yıla çıkarılmış olsa da istisna süresinin uzaması söz konusu olmayacaktır.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge:Serbest Bölge Faaliyet Ruhsatı Süresinin, Alım-satım Faaliyetinin Yürütüleceği Bina İnşaatının Tamamlanması Nedeniyle Uzatılması Durumunda Kurumlar Vergisi İstisnasının Uygulanacağı Süre Hk.

28.05.2012

B.07.1.GİB.4.35.16.01-125[6/2012/898]-549

Son Yorumlananlar

Top
Menu