T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

İZMİR VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü

 

 

 

Sayı

:

B.07.1.GİB.4.35.16.01-125[6/2012-5]-984

30/11/2012

Konu

:

Serbest Bölgede bakım ve onarım faaliyetinde bulunan mükelefin kurumlar ve gelir vergisi istisnası

 

 

            İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda; ……… Vergi Dairesi Müdürlüğü’nün ……… vergi kimlik numaralı mükellefi olduğunuz, ……… Serbest Bölge sınırları içerisinde halı ve kilim tamiratı işi ile iştigal ettiğiniz, 30 yıl süreli 24/05/1991 tarih ve Ege-420 sayılı faaliyet ruhsatı ile bakım-onarım faaliyetinde bulunduğunuz belirtilerek, söz konusu bakım-onarım faaliyetinden elde edilen gelirin kurumlar vergisi ve gelir vergisi istisnası kapsamında değerlendirilip değerlendirilmeyeceği hususunda Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

            5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 6 ncı maddesinde, kurumlar vergisinin, mükelleflerin bir hesap dönemi içinde elde ettikleri safi kurum kazancı üzerinden hesaplanacağı ve safi kurum kazancının tespitinde Gelir Vergisi Kanununun ticari kazanç hakkındaki hükümlerinin uygulanacağı hükme bağlanmıştır.

            3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanununun geçici 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde,  06.02.2004 tarihine kadar (bu tarih dahil) serbest bölgelerde faaliyette bulunmak üzere faaliyet ruhsatı almış mükelleflerin, ruhsatlarında belirtilen süre ile sınırlı olmak üzere bölgelerde gerçekleştirdikleri faaliyetler dolayısıyla elde ettikleri kazançların gelir veya kurumlar vergisinden müstesna olacağı (b) bendinde ise, bu bölgelerde istihdam ettikleri personele ödedikleri ücretlerin 31.12.2008 tarihine kadar gelir vergisinden müstesna olduğu hüküm altına alınmıştır.

            Aynı maddenin ikinci fıkrasının (a)  bendinde de serbest bölgelerde üretim faaliyetinde bulunan mükelleflerin bu bölgelerde imal ettikleri ürünlerin satışından elde ettikleri kazançlarının Avrupa Birliğine tam üyeliğin gerçekleştiği tarihi içeren yıllık vergileme döneminin sonuna kadar gelir veya kurumlar vergisinden, (b) alt bendinde ise bu bölgelerde üretilen ürünlerin FOB bedelinin en az  % 85’ini yurtdışına ihraç eden mükelleflerin istihdam ettikleri personele ödedikleri ücretlerin gelir vergisinden müstesna tutulduğu hükme bağlanmıştır.

            Öte yandan 1 seri no.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliğinin ;”5.12.3.2. Geçiş döneminde kurumlar vergisi istisnasının kapsamı” başlıklı bölümünde ise; “Serbest Bölgeler Kanununun geçici 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi uyarınca, 6/2/2004 tarihine kadar (bu tarih dahil) serbest bölgelerde faaliyette bulunmak üzere faaliyet ruhsatı almış mükelleflerin, ruhsatlarında belirtilen süre ile sınırlı olmak üzere bölgelerde gerçekleştirdikleri faaliyetler dolayısıyla elde ettikleri kazançlar kurumlar vergisinden istisnadır.

            Faaliyet ruhsatı almak üzere ilgili mercilere başvurmuş olmakla birlikte, 6/2/2004 tarihine kadar henüz faaliyet ruhsatı alamamış mükelleflerin bu istisna hükümlerinden faydalanabilmeleri mümkün değildir.

            İstisna, sadece faaliyet ruhsatlarında belirtilen süre ile sınırlı olmak üzere serbest bölgelerde yürütülen faaliyetlerden elde edilen kazançlara ilişkindir. Dolayısıyla, serbest bölgelerde  şubesi  bulunan   kurumlar  ile   kanuni   veya   iş  merkezi  serbest  bölgelerde olan mükelleflerin, bu bölgeler dışında yürüttükleri faaliyetlerden elde ettikleri kazançlar istisna kapsamında değildir.”

            açıklamalarına yer verilmiştir.

            Konu ile ilgili olarak 12/03/2009 tarih ve 27167 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 1 seri no.lu 3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanunu Genel Tebliğinin “6. Ücret istisnasının Uygulanmayacağı Haller” başlıklı bölümünde ise; Serbest bölgede üretim faaliyeti dışında hizmet veya mal satışı faaliyetlerinde bulunan mükellefler nezdinde çalışanlara ödenen ücretlerin söz konusu ücret istisnasından yararlanamayacağı belirtilmiştir.

            Bu açıklamalar çerçevesinde, 06.02.2004 tarihi itibarıyla mevcut faaliyet ruhsatınızda yer alan halı ve kilim tamir bakım onarım faaliyetinden elde edilen kazançlar faaliyet ruhsatınızda öngörülen sürenin sonuna kadar kurumlar vergisinden istisna olacaktır. Ancak inşaat süresi ile ilgili süre uzatımları hariç olmak üzere faaliyet sürenizin çeşitli nedenlerle uzatılması durumunda, istisna süresinin uzaması ve mevcut faaliyet ruhsatınızda yer almayan faaliyet konularında faaliyette bulunulması durumunda bu faaliyetlerden elde edilen kazançlara istisna uygulanması mümkün değildir.

            Öte yandan, 01.01.2009 tarihinden geçerli olmak üzere 5810 sayılı Kanunla Serbest Bölgeler Kanununun geçici 3 üncü maddesinde yapılan değişiklikle bölge içinde üretim faaliyetinde bulunan mükelleflerin üretime ilişkin istihdam ettikleri personele ödedikleri ücretler gelir vergisinden istisna edileceğinden, bölgedeki bakım-onarım faaliyetiniz dolayısıyla yapılan ücret ödemelerinin Serbest Bölgeler Kanununda yer alan gelir vergisi istisnasından yararlandırılması mümkün bulunmamaktadır.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge:Serbest Bölgede Bakım Ve Onarım Faaliyetinde Bulunan Mükelefin Kurumlar Ve Gelir Vergisi İstisnası Hk.

30.11.2012

B.07.1.GİB.4.35.16.01-125[6/2012-5]-984

Son Yorumlananlar

Top
Menu