T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

(Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü)

 

 

 

Sayı

:

B.07.1.GİB.4.34.16.01-KVK 5-2188

07/12/2011

Konu

:

Serbest Bölgede faaliyet gösteren şirketin serbest bölge dışında yaptığı satışlardan elde ettiği kazancın kurumlar vergisinden istisna edilip edilmeyeceği hk.

 

 

İlgide kayıtlı özelge talep formunda, … vergi Dairesi Müdürlüğünün … vergi kimlik numaralı mükellefi olduğunuzu, … Serbest Bölgesinde  her türlü tekstil ürünlerinin imalatı, alım-satım işi ile iştigal ettiğinizi ve faaliyet ruhsatı süresinin 2023 yılına kadar olduğu, 11/08/2011 tarihinden itibaren mevcut faaliyetlerinizin yanısıra CNC işleme merkezi ve CNC torna alım satım işine de başladığınızı ve bazı makinelerin  serbest bölgeye girmeksizin komisyon almak suretiyle doğrudan yurt dışında satışını yaptığınızı belirterek, elde edilen bu kazancın kurumlar vergisinden istisna olup olmadığı hususunda Başkanlığımız görüşü sorulmaktadır.

5520 sayılı Kurumlar vergisi Kanununun 6 ncı maddesinin birinci fıkrasıyla kurumlar vergisinin mükelleflerin bir hesap dönemi içinde elde ettikleri safî kurum kazancı üzerinden hesaplanacağı belirtilmiş maddenin 2 nci fıkrasıyla da safî kurum kazancının tespitinde, Gelir Vergisi Kanununun ticarî kazanç hakkındaki hükümleri uygulanacağı hükme bağlanmıştır.

3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanununun geçici 3 üncü maddesinin birinci fıkrasında;

” Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla bu Kanuna göre kurulan serbest bölgelerde faaliyette bulunmak üzere ruhsat almış mükelleflerin;  

a) Bu bölgelerde gerçekleştirdikleri faaliyetleri dolayısıyla elde ettikleri kazançları, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla faaliyet ruhsatlarında belirtilen süre ile sınırlı olmak üzere gelir veya kurumlar vergisinden müstesnadır. Bu istisnanın 31.12.1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesinin birinci fıkrasının (6) numaralı bendinin (b) alt bendi kapsamında yapılacak tevkifata etkisi yoktur.

b) Bu bölgelerde istihdam ettikleri personele ödedikleri ücretler 31.12.2008 tarihine kadar gelir vergisinden müstesnadır. Ancak, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla ruhsatlarında belirtilen süre 31.12.2008 tarihinden daha önceki bir tarihte sona eriyorsa, istisna uygulamasında ruhsatta yer alan sürenin bitiş tarihi dikkate alınır.          

c) Bu bölgelerde gerçekleştirdikleri faaliyetleri ile ilgili olarak yaptıkları işlemler 31.12.2008 tarihine kadar her türlü vergi, resim ve harçtan müstesnadır.”

Aynı maddenin 5810 sayılı Kanunla değişik ikinci fıkrasında da;

“Avrupa Birliğine tam üyeliğin gerçekleştiği tarihi içeren yılın vergilendirme döneminin sonuna kadar;  

a) Serbest bölgelerde üretim faaliyetinde bulunan mükelleflerin bu bölgelerde imal ettikleri ürünlerin satışından elde ettikleri kazançları gelir veya kurumlar vergisinden müstesnadır. Bu istisnanın 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesinin birinci fıkrasının (6) numaralı bendinin (b) alt bendi ile 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 15 inci ve 30 uncu maddeleri uyarınca yapılacak tevkifata etkisi yoktur.

b) Bu bölgelerde üretilen ürünlerin FOB bedelinin en az % 85’ini yurtdışına ihraç eden mükelleflerin istihdam ettikleri personele ödedikleri ücretler gelir vergisinden müstesnadır. Bu oranı % 50’ye kadar indirmeye ve kanuni seviyesine kadar yükseltmeye Bakanlar Kurulu yetkilidir. Yıllık satış tutarı bu oranın altında kalan mükelleflerden zamanında tahsil edilmeyen vergiler cezasız olarak, gecikme zammıyla birlikte tahsil edilir

c) Bu bölgelerde gerçekleştirilen faaliyetlerle ilgili olarak yapılan işlemler ve düzenlenen kağıtlar damga vergisi ve harçlardan müstesnadır.

Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye Maliye Bakanlığı yetkilidir.”

hükümlerine yer verilmiştir.

1 seri no.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliğinin  “5.12.3.” bölümünde söz konusu kurumlar vergisi istisnasının uygulanmasına ilişkin ayrıntılı açıklamlar yapılmış olup “5.12.3.7. İmalat faaliyetlerine uygulanacak istisna” başlıklı  bölümünde de;

“5.12.3.7.1. Genel olarak

Serbest bölgelerde imalat faaliyetinde bulunan mükelleflerin bölgelerde imal ettikleri ürünlerin satışından elde ettikleri kazançları, Türkiye’nin Avrupa Birliğine tam üyeliğinin  gerçekleştiği tarihi içeren yıllık vergileme döneminin sonuna kadar kurumlar vergisinden istisnadır.

Bu istisnadan, bölgede yeni faaliyete geçen mükellefler ile faaliyet ruhsatlarında yer alan sürenin dolmasıyla normal vergileme rejimine tabi olacak mükellefler yararlanacaktır.

Ancak, Üretim dışı faaliyetlerden,

Serbest bölge dışında üretilen malların satışından,

Faaliyet ruhsatında belirtilen alan dışında üretilen malların satışından,

Serbest bölgede veya serbest bölge dışında fason olarak imal ettirilen ürünlerin satışından elde edilen kazançlar istisna kapsamında değerlendirilmeyecektir.

İstisna uygulamasında, imal edilen ürünün yurt dışına ya da yurt içine satılmasının bir önemi bulunmamaktadır.

5.12.3.7.2 İstisna kapsamındaki fason imalat

Serbest bölgede imalat faaliyetinde bulunan bir mükellefin emtia alım satımı ile de uğraşması durumunda, imalat faaliyetlerinden elde edilen kazançlar istisna kapsamında değerlendirilecek; faaliyet ruhsatının 6/2/2004 tarihinden önce alınmış olması hali saklı kalmak kaydıyla, ticari faaliyetlerden elde edilen kazançlar ise istisna kapsamında değerlendirilmeyecektir.

…” açıklamaları yer almaktadır.

Aynı Tebliğin “5.12.3.8.3. Faaliyet ruhsatlarında belirtilen sürenin uzatılması” başlıklı bölümünde, serbest bölgelerde faaliyette bulunmak üzere ruhsat almış mükelleflerin, Serbest Bölgeler Kanununun geçici 3 üncü maddesinin yürürlüğe girdiği 06.02.2004 tarihi itibarıyla faaliyet ruhsatlarında öngörülen sürenin sonuna kadar kurumlar vergisi istisnasından yararlanabilecekleri; bu tarihten sonra inşaat süresi ile ilgili süre uzatımları hariç olmak üzere mükelleflerin faaliyet süresinin çeşitli nedenlerle uzatılması durumunda, istisna süresinin uzamasının söz konusu olmayacağı ifade edilmiştir.

Bu açıklamalar çerçevesinde,

– Tekstil ürünleri imalatı faaliyetinde bulunan şirketinizin bölgede imal ettiği ürünlerin satışından elde ettiği kazançları, Türkiye’nin Avrupa Birliğine tam üyeliğinin  gerçekleştiği tarihi içeren yıllık vergileme döneminin sonuna kadar kurumlar vergisinden istisna tutulabilecektir.

– 06.02.2004 tarihi itibarıyla mevcut faaliyet ruhsatınızda tekstil ürünleri alım satım faaliyetinin yer alması şartıyla, bu ürünlerin şatışından elde edilen kazançlar da  faaliyet ruhsatınızda öngörülen sürenin sonuna kadar kurumlar vergisinde istisna  olacaktır.  Ancak, inşaat süresi ile ilgili süre uzatımları hariç olmak üzere  faaliyet sürenizin çeşitli nedenlerle uzatılması durumunda, istisna süresinin uzaması ve mevcut faaliyet ruhsatınızda yer almayan faaliyet konularında faaliyette bulunulması durumunda bu faaliyetlerden elde edilen kazançlara istisna uygulanması mümkün değildir.

–  11/08/2011 tarihinden başladığınız CNC işleme merkezi ve CNC torna alım satım faaliyetinin ise ruhsat değişikliği sonrası eklenmemiş olması 06.02.2004 tarihi itibarıyla mevcut faaliyet ruhsatında yer alan bir faaliyet olması ve serbest bölgede yürütülmesi şartıyla, bu faaliyetten elde ettiğiniz kazançlar da kurumlar vergisinden istisna tutulabilecektir.

–  CNC işleme merkezi ve CNC torna alım satımının serbest bölge dışında gerçekleştirilmesinden elde edilen komisyon gelirleri ise  istisna kapsamında olmayıp her halukârda vergilendirilecektir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge:Serbest Bölgede Faaliyet Gösteren Şirketin Serbest Bölge Dışında Yaptığı Satışlardan Elde Ettiği Kazancın Kurumlar Vergisinden İstisna Edilip Edilmeyeceği Hk.

07.12.2011

B.07.1.GİB.4.34.16.01-KVK 5-2188

Son Yorumlananlar

Top
Menu