T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

TEKİRDAĞ VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

VERGİ VE ANLAŞMALAR UYGULAMA MÜDÜRLÜĞÜ

 

 

 

Sayı

:

B.07.1.GİB.4.59.15.01-125[6-2012-69]-29

25/05/2012

Konu

:

Serbest bölgede faaliyet gösteren şirketin teşvik gelirlerinin kurumlar vergisi istisna edilip edilmeyeceği.

 

              İlgide kayıtlı özelge talep formunda, ….. Serbest Bölgesinde mühendislik plastikleri üretimi konusunda faaliyet gösterdiğinizi ve Serbest Bölgeler Kanunu hükümlerince, serbest bölgede imalat faaliyetinde bulunmanız sebebiyle elde ettiğiniz kazançların kurumlar vergisinden istisna edildiği belirtilerek, şirketinizin üretim konusu ile ilgili Para ve Kredi Koordinasyon Kurulunun 97/5 sayılı “İhracata Yönelik Devlet Yardımları Kapsamında Çevre Maliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ” çerçevesinde UL belgesi alımı giderlerinin desteklenmesi kapsamında Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonundan alınan 11.495,00 TL teşvik geliri ile yurt dışı uluslararası fuarlara katılım ile yurt dışı pazar araştırma ve pazara giriş desteği ile ilgili olarak alınacak desteklerin  kurumlar vergisi istisnası kapsamında değerlendirilip değerlendirilemeyeceği  hususunda Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

            5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunun 6 ncı maddesinde; kurumlar vergisinin, mükelleflerin bir hesap dönemi içinde elde ettikleri safi kurum kazancı üzerinden hesaplanacağı, safi kurum kazancının tespitinde 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun  ticari kazanç hakkındaki hükümlerinin uygulanacağı hüküm altına alınmıştır.

            3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanununun geçici 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi uyarınca, 06.02.2004 tarihine kadar (bu tarih dahil) serbest bölgelerde faaliyette bulunmak üzere faaliyet ruhsatı almış mükelleflerin, ruhsatlarında belirtilen süre ile sınırlı olmak üzere bölgelerde gerçekleştirdikleri faaliyetler dolayısıyla elde ettikleri kazançlar gelir veya kurumlar verisinden müstesnadır.

            Aynı maddenin ikinci fıkrasının (a)  bendinde de serbest bölgelerde üretim faaliyetinde bulunan mükelleflerin bu bölgelerde imal ettikleri ürünlerin satışından elde ettikleri kazançları Avrupa Birliğine tam üyeliğin gerçekleştiği tarihi içeren yıllık vergileme döneminin sonuna kadar gelir veya kurumlar vergisinden müstesna tutulmuştur.

              1 seri no.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliğinin “5.12.3.” bölümünde söz konusu kurumlar vergisi istisnasının uygulanmasına ilişkin ayrıntılı açıklamlar yapılmış olup “5.12.3.7. İmalat faaliyetlerine uygulanacak istisna” başlıklı bölümünde de;

             “5.12.3.7.1. Genel olarak

            “Serbest bölgelerde imalat faaliyetinde bulunan mükelleflerin bölgelerde imal ettikleri ürünlerin satışından elde ettikleri kazançları, Türkiye’nin Avrupa Birliğine tam üyeliğinin gerçekleştiği tarihi içeren yıllık vergileme döneminin sonuna kadar kurumlar vergisinden istisnadır.

            Bu istisnadan, bölgede yeni faaliyete geçen mükellefler ile faaliyet ruhsatlarında yer alan sürenin dolmasıyla normal vergileme rejimine tabi olacak mükellefler yararlanacaktır.

             Ancak,

            –  Üretim dışı faaliyetlerde

            –  Serbest bölge dışında üretilen malların satışından,

            –  Faaliyet ruhsatında belirtilen alan dışında üretilen malların satışından,

            –  Serbest bölgede veya serbest bölge dışında fason olarak imal ettirilen ürünlerin satışından

            elde edilen kazançlar istisna kapsamında değerlendirilmeyecektir.

            İstisna uygulamasında, imal edilen ürünün yurt dışına ya da yurt içine satılmasının bir önemi bulunmamaktadır….”

             açıklamalarına yer verilmiştir.

            Yukarıda yer verilen hüküm ve açıklamalar çerçevesinde, …. Serbest Bölgesinde üretim faaliyetinde bulunan şirketinize ödenen teşvik gelirlerinin ve alınacak desteklerin, üretim faaliyeti dışında elde edilen kazançlar kapsamında olması nedeniyle, kurumlar vergisi istisnası kapsamında değerlendirilmesi mümkün bulunmamaktadır.

             Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge:Serbest Bölgede Faaliyet Gösteren Şirketin Teşvik Gelirlerinin Kurumlar Vergisi İstisna Edilip Edilmeyeceği Hk.

25.05.2012

B.07.1.GİB.4.59.15.01-125[6-2012-69]-29

Son Yorumlananlar

Top
Menu