T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

İZMİR VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

(Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü)

 

 

 

Sayı

:

84098128-125[5-2013/3]-526

22/08/2013

Konu

:

Serbest bölgede faaliyet gösteren şirketin üretim faaliyeti ile ilgili olarak proje kapsamında aldığı hibe tutarlarının kurumlar vergisinden istisna olup olmadığı

 

 

            İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda; serbest bölgede faaliyet gösteren şirketinizin üretim faaliyeti ile ilgili olarak … Kalkınma Ajansı’nın Teknolojik Destek Programı kapsamında kabul edilen “…” projeniz için alınacak hibe tutarının kurumlar vergisinden istisna olup olmadığı hususunda Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

            5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 6 ncı maddesinde; kurumlar vergisinin, mükelleflerin bir hesap dönemi içinde elde ettikleri safi kurum kazancı üzerinden hesaplanacağı belirtilmiş, maddenin ikinci fıkrasıyla da safi kurum kazancının tespitinde 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun ticari kazanç hakkındaki hükümlerinin uygulanacağı hüküm altına alınmıştır.

             3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanununun geçici 3 üncü maddesinde;

“Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla bu Kanuna göre kurulan serbest bölgelerde faaliyette bulunmak üzere ruhsat almış mükelleflerin;

            Avrupa Birliğine tam üyeliğin gerçekleştiği tarihi içeren yılın vergilendirme döneminin sonuna kadar;

             a) Serbest bölgelerde üretim faaliyetinde bulunan mükelleflerin bu bölgelerde imal ettikleri ürünlerin satışından elde ettikleri kazançları gelir veya kurumlar vergisinden müstesnadır. Bu istisnanın 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesinin birinci fıkrasının (6) numaralı bendinin (b) alt bendi ile 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 15 inci ve 30 uncu maddeleri uyarınca yapılacak tevkifata etkisi yoktur.

…”

hükmü yer almaktadır.

            1 seri no.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliğinin “5.12.3.3 İstisna tutarının tespiti” başlıklı bölümünde;

“Serbest Bölgeler Kanununun geçici 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan istisna, bir kazanç istisnasıdır. Dolayısıyla mükelleflerin serbest bölgedeki faaliyetlerinden elde ettikleri hasılattan bu faaliyetlere ilişkin olarak yapılan giderlerin düşülmesi sonucu bulunacak kazanç, kurumlar vergisinden istisnadır.

            ….

            Diğer taraftan, teknoloji geliştirme bölgelerinde olduğu gibi serbest bölgelerde faaliyet gösteren mükelleflere, TÜBİTAK ve benzeri kurumlar tarafından Ar-Ge projelerine ilişkin olarak ilgili mevzuat çerçevesinde hibe şeklinde sağlanan destek tutarları, kurum kazancına dahil edilecek ve istisnadan yararlandırılacaktır.”  

            açıklamalarına yer verilmiştir.

            Özelge talep formunuz ekinde yer alan belgelerin incelenmesinden, başlangıç tarihi ../../1995 ve süresi 10 yıl olan … numaralı Faaliyet Ruhsatınızın süresinin, 01.07.2004 tarihinde 98/1 ve 2003/3 sayılı Genelgeler çerçevesinde başlangıç tarihi aynı kalmak üzere 15 yıla, 10.07.2009 tarihinde ise 2009/3 sayılı Genelge çerçevesinde yine başlangıç tarihi aynı kalmak üzere süresinin 20 yıla uzatıldığı anlaşılmaktadır.

            Bu hüküm ve açıklamalara göre, “…” projeniz için … Kalkınma Ajansı’ndan alınacak hibenin faaliyet ruhsatınızda belirtilen üretim faaliyetinizle ilgili olması kaydıyla Serbest Bölgeler Kanununun geçici 3 üncü maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinde yer alan kurumlar vergisi istisnasına konu edilmesi mümkün bulunmaktadır. 

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge:Serbest Bölgede Faaliyet Gösteren Şirketin Üretim Faaliyeti İle İlgili Olarak Proje Kapsamında Aldığı Hibe Tutarlarının Kurumlar Vergisinden İstisna Olup Olmadığı Hk.

22.08.2013

84098128-125[5-2013/3]-526

Son Yorumlananlar

Top
Menu