T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

(Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü)

 

 

 

Sayı

:

B.07.1.GİB.4.34.16.01-KVK 5-2466

07/08/2012

Konu

:

Serbest bölgede faaliyette bulunan mükellef kurumun, ana sözleşmesinde yer almayan konularda faaliyet göstermesi durumunda istisna hükmünden yararlanıp yararlanmayacağı.

 

 

            İlgide kayıtlı özelge talep formunda, … Serbest Bölgesi’nde 1995 tarihinden itibaren faaliyette bulunduğunuz, … Müdürlüğünden üretim alanında … tarih ve … sayılı yazı ile … başlangıç tarihli ve … numaralı, kiralama alanında … tarih ve … sayılı yazı ile … başlangıç tarihli ve … numaralı ve alım-satım alanında … tarih ve … sayılı yazı ile … başlangıç tarihli ve … numaralı faaliyet ruhsatı aldığınız, Ticaret Sicilinde tescil edilen ana sözleşmenizde amaç ve konunuzun deri, her türlü giyim eşyası, konfeksiyon, motorlu motorsuz kara, hava, deniz araçları ve iş makineleri, elektronik eşya imalatı ve alım-satımı olduğunu ve ana sözleşmenizde yer almayan kürk süet kuzu derisi, zig ve benzeri deri, astar, kumaş, iplik, düğme vb. yardımcı maddeler alımı-satımı konularında faaliyet göstermek istediğiniz ve bu faaliyet konularını ana sözleşmenize ekleyerek Faaliyet Ruhsatı Müracaat Formuna işlettirmeyi planladığınız belirtilerek, ana sözleşmenizde yer almayan faaliyetler dolayısıyla serbest bölgede elde edeceğiniz kazançların kurumlar vergisinden istisna olup olmayacağı hususunda bilgi talep edildiği anlaşılmakta olup konu hakkında Başkanlığımız görüşleri aşağıda açıklanmıştır.

            3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanununa 5084 sayılı Kanunun 9 uncu maddesiyle eklenen (yürürlük; 06/02/2004) geçici 3 üncü maddesinde, “Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla bu Kanuna göre kurulan serbest bölgelerde faaliyette bulunmak üzere ruhsat almış mükelleflerin;

            a) Bu bölgelerde gerçekleştirdikleri faaliyetleri dolayısıyla elde ettikleri kazançları, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla faaliyet ruhsatlarında belirtilen süre ile sınırlı olmak üzere gelir veya kurumlar vergisinden müstesnadır. Bu istisnanın 31.12.1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesinin birinci fıkrasının (6) numaralı bendinin (b) alt bendi kapsamında yapılacak tevkifata etkisi yoktur.

            …

            Serbest bölgelerde faaliyette bulunan gelir veya kurumlar vergisi mükelleflerinin bu bölgelerde imal ettikleri ürünlerin satışından elde ettikleri kazançları Avrupa Birliğine tam üyeliğin gerçekleştiği tarihi içeren yıllık vergileme döneminin sonuna kadar gelir veya kurumlar vergisinden müstesnadır. Bu istisnanın Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesinin birincifıkrasının (6) numaralı bendinin (b) alt bendi kapsamında yapılacak tevkifata etkisi yoktur.” hükümlerine yer verilmiştir.

            Bu çerçevede, serbest bölgede faaliyette bulunan mükelleflerin, bu bölgelerde imal ettikleri ürünlerin satışından elde ettikleri kazançları Avrupa Birliğine tam üyeliğin gerçekleştiği tarihi içeren yıllık vergileme döneminin sonuna kadar, diğer faaliyetleri dolayısıyla elde ettikleri kazançları ise faaliyet ruhsatlarında belirtilen süre ile sınırlı olmak üzere gelir veya kurumlar vergisinden müstesnadır. Dolayısıyla, faaliyet ruhsatınıza istinaden … Serbest Bölgesi’nde gerçekleştirdiğiniz ve  üretim faaliyetinden elde edeceğiniz kazançlar Avrupa Birliğine tam üyeliğin gerçekleştiği tarihi içeren yıllık vergileme döneminin sonuna kadar, kiralama ve alım-satım faaliyetlerinden elde edeceğiniz kazançlar ise faaliyet ruhsatlarının başlangıç tarihi olan 17/10/1995 tarihinden itibaren 20 yıl süre ile kurumlar vergisinden istisna olacaktır.

            Bununla birlikte, ( … sayılı) eski ruhsatınızda bulunmayan ancak ana sözleşmenizde yapılacak değişiklikle serbest bölgede gerçekleştireceğiniz kürk süet kuzu derisi, zig ve benzeri deri, astar, kumaş, iplik, düğme vb. yardımcı maddelerin alım-satımı faaliyetlerinizin 5084 sayılı Kanunun 9 uncu maddesinin yürürlüğe girdiği tarihte ruhsata bağlanmamış olması nedeniyle bu faaliyetlerinden elde edeceğiniz kazançların kurumlar vergisi istisnasına konu edilmesi mümkün değildir.

            Öte yandan “imalat” faaliyeti niteliğinden olmayan söz konusu alım-satım faaliyetleriniz yeni bir faaliyet ruhsatına bağlansa dahi söz konusu yeni faaliyetlerinizden elde edilecek kazançlar bu bölgede ürünlerin üretiminden elde edilmemiş olduğundan söz konusu kazançlar dolayısıyla anılan kurumlar vergisi istisnasından yararlanılamayacaktır.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge:Serbest Bölgede Faaliyette Bulunan Mükellef Kurumun, Ana Sözleşmesinde Yer Almayan Konularda Faaliyet Göstermesi Durumunda İstisna Hükmünden Yararlanıp Yararlanmayacağı Hk.

07.08.2012

B.07.1.GİB.4.34.16.01-KVK 5-2466

Son Yorumlananlar

Top
Menu