T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

(Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü)

 

 

 

Sayı

:

B.07.1.GİB.4.34.16.01-GVK 42-2239

20/12/2011

Konu

:

Serbest bölgede kurulu firmaya yapılan inşaat işi kapsamında yapılan mal tesliminin yıllara sari inşaat işi olarak değerlendirilip değerlendirilmeyeceği.

 

 

İlgide kayıtlı özelge talep formu eklerinde,  ……. Vergi Dairesi Müdürlüğü ……..vergi kimlik numaralı mükellefi olduğunuzu,  Ege serbest bölgede mukim bulunan  ……..San.Tic.Ltd. Şti. firmasından ihale ile üretim tesisi, idari ve sosyal tesisi, mekanik ve elektrik tesisatı, altyapı yol, kanalizasyon, inşaat taahhüt işini malzemeli ve işçilik olarak alarak ……. tarihinde sözleşme imzaladığınızı, işin 2010 yılında bittiği,  alınan iş kapsamında malzemelerin yurt içinden temin edilerek Ege Serbest Bölgede kurulu bulunan söz konusu firmaya ihracat kapsamında teslim edildiği belirtilerek, 2009 takvim yılında teslim edilen malzemelerin  ihracat olarak değerlendirilip 2009 yılında mı  yoksa yıllara sari iş olarak değerlendirilip 2010 yılında mı vergilendirileceği hususunda Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 42 nci maddesinde, birden fazla takvim yılına sirayet eden inşaat ve onarım işlerinde kar veya zararın işin bittiği yıl kati olarak tespit edileceği ve tamamının o yılın geliri sayılacağı hükme bağlanmıştır.

Bir işin Gelir Vergisi Kanununun 42 nci maddesi kapsamına giren inşaat ve onarma işlerinden olması için yapılan işin inşaat ve onarma işi olması, birden fazla takvim yılına sirayet etmesi ve taahhüde bağlı olarak yapılması gerekmektedir.

Aynı Kanunun  “İnşaat ve Onarma İşlerinde İşin Bitimi” başlıklı 44 üncü maddesinde; “İnşaat ve onarma işlerinde geçici ve kesin kabul usulüne tabi olan hallerde  geçici kabulün yapıldığını gösteren tutanağın idarece onaylandığı tarih; diğer hallerde işin fiilen tamamlandığı veya fiilen bırakıldığı tarih bitim tarihi olarak kabul edilir.

Bitim tarihinden sonra bu işlerle ilgili olarak yapılan giderler ve her ne nam ile olursa olsun elde edilen hasılat, bu giderlerin yapıldığı veya hasılatın elde edildiği yılın kâr veya zararının tespitinde dikkate alınır.” hükmüne yer verilmiştir.

Bununla beraber, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 15 inci  maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde; Gelir Vergisi Kanununda belirtilen esaslara göre birden fazla takvim yılına yaygın inşaat ve onarım işleri ile uğraşan kurumlara bu işleri ile ilgili olarak yapılan hak ediş ödemeleri üzerinden kurumlar vergisi kesintisi yapılacağı hükme bağlanmış olup kesinti oranı 2009/14594 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile %3 olarak belirlenmiştir.

Bu hüküm ve açıklamalara göre, şirketinizin Ege Serbest Bölgesinde bulunan söz konusu firma ile yaptığı  malzeme dahil inşaat yapım hizmetinin, yıllara sari inşaat ve onarım işi kapsamında değerlendirilmesi ve malzeme temini dahil ödenen hak edişlerin tamamından Kurumlar Vergisi Kanununun 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine göre vergi kesintisi yapılması gerekmektedir. Ayrıca, serbest bölgede yapılacak inşaat için gereken malların tesliminin ihracat kapsamında değerlendirilmesi yapılan işin yıllara sari olma vasfını değiştirmeyecektir.

Öte yandan, söz konusu işten elde edilen kâr veya zararın işin bittiği yıl kati olarak tespit edileceği ve tamamının o yılın geliri sayılarak vergilendirileceği tabiidir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge:Serbest Bölgede Kurulu Firmaya Yapılan İnşaat İşi Kapsamındaki Mal Tesliminin Yıllara Sari İnşaat İşi Olarak Değerlendirilip Değerlendirilmeyeceği Hk.

20.12.2011

B.07.1.GİB.4.34.16.01-GVK 42-2239

Son Yorumlananlar

Top
Menu