T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

 İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

(Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü)

 

 

 

Sayı

:

B.07.1.GİB.4.34.16.01-120[Mük.80-2012/687]-2553

14/08/2012

Konu

:

Sermaye artırımında bulunan Limited Şirketin ortaklarının sahip olduğu ortaklık paylarının satışının vergilendirilmesi.

 

 

 

İlgide kayıtlı özelge talep formunda, … Vergi Dairesi Müdürlüğünün … vergi kimlik numaralı mükellefi olduğunuz ve 2011 yılında elde edilen geçmiş yıl karları kullanılmak suretiyle sermaye artırımında bulunduğunuz belirtilerek, şirket ortakları tarafından sahip olunan ortaklık paylarının satılması halinde değer artışı kazancı olarak vergilendirilip vergilendirilmeyeceği hususunda Başkanlığımız görüşü sorulmaktadır.

193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun “Değer artışı kazançları” başlıklı mükerrer 80 inci maddesinde;

“Aşağıda yazılı mal ve hakların elden çıkarılmasından doğan kazançlar değer artışı kazançlarıdır.

4. Ortaklık haklarının veya hisselerinin elden çıkarılmasından doğan kazançlar.

Bu maddede geçen “elden çıkarma” deyimi, yukarıda yazılı mal ve hakların satılması, bir ivaz karşılığında devir ve temliki, trampa edilmesi, takası, kamulaştırılması, devletleştirilmesi, ticaret şirketlerine sermaye olarak konulmasını ifade eder.

Bir takvim yılında elde edilen değer artışı kazancının, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarının elden çıkarılmasından sağlananlar hariç, 8.800.- Türk Lirası (01/01/2012 tarihinden itibaren) gelir vergisinden müstesnadır.” hükmü yer almaktadır.

Bu hükme göre, şirketinize ait ortaklık paylarının devri veya satışı yoluyla elden çıkarılmasından doğan kazancın Gelir Vergisi Kanununun Mükerrer 80 inci maddesinin dördüncü fıkrası kapsamında değer artışı kazancı olarak vergilendirilmesi gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge:Sermaye Artırımında Bulunan Limited Şirketin Ortaklarının Sahip Olduğu Ortaklık Paylarının Satışının Vergilendirilmesi Hk.

14.08.2012

B.07.1.GİB.4.34.16.01-120[Mük.80-2012/687]-2553

Son Yorumlananlar

Top
Menu