T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

(Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü)

 

 

 

Sayı

:

B.07.1.GİB.4.34.16.01-KVK 30-2071

22/11/2011

Konu

:

Sermaye azaltımına gidilerek hakim ortak olan yabancı şirkete ödemiş olduğu sermayenin iade edilmesi durumunda tevkifat yapılıp yapılmayacağı

 

 

İlgide kayıtlı özelge talep formu ve eki dilekçenizde,

– 12/02/2008 tarihinde kurulan Şirketinizin ……. Vergi Dairesi Müdürlüğünün …….. vergi kimlik numaralı mükellefi olduğu, Şirketinizin sermayesine ve yönetimine katıldığı şirketlerin planlama, üretim, pazarlama, finansman, personel ve fon yönetimi alanlarında gelişmiş tekniklerle çalışmalarını sağlamak konusunda faaliyette bulunduğu,

– Şirketinizin hakim ortağının ……….. (….. AG) olduğu Alman Hükümetinin sigorta uygulamaları nedeniyle Türkiye’deki şirketlere doğrudan yatırım yapılması gereği ortaya çıktığından Şirketinizin aktifinde bulunan ……… Elektrik Üretim A.Ş.’nin (RTG) hisse senetlerinin ……… AG’nin sahip olduğu ……….. GmbH (RBA)’ya satıldığı,

– 31/12/2010 tarihi itibariyle Şirketin ödenmiş sermayesinin 163.948.000,00 TL olduğu ve bu tutarın tamamının ortaklarca nakit olarak karşılandığı, söz konusu tutarın içinde geçmiş yıl kârları, yedekler ve fonların bulunmadığı,

– Şirketinizin sermayesinin azaltılarak 10.000.000,00 TL’ye düşürülmesinin ve 153.948.000,00 TL’nin Şirketinizin hakim ortağı olan …….. AG’ye iade edilmesinin planlandığı belirtilerek,

söz konusu tutarın …… AG’ye aktarılması işleminin kâr dağıtımı olarak kabul edilip edilmeyeceği hususunda Başkanlığımız görüşü sorulmaktadır.

5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun “istisnalar” başlıklı 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinde, kurumların en az iki tam yıl süreyle aktiflerinde yer alan taşınmazlar ve iştirak hisseleri ile aynı süreyle sahip oldukları kurucu senetleri, intifa senetleri ve rüçhan haklarının satışından doğan kazançlarının %75’lik kısmının anılan bentte sayılan şartlar dahilinde kurumlar vergisinden istisna olduğu hükme bağlanmıştır.

Söz konusu istisnanın uygulanmasına yönelik açıklamalara 1 seri no.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliğinin “5.6.” bölümünde yer verilmiştir.

Ayrıca, 5520 sayılı Kanunun 13 üncü maddesinin birinci fıkrasında; “Kurumlar, ilişkili kişilerle emsallere uygunluk ilkesine aykırı olarak tespit ettikleri bedel veya fiyat üzerinden mal veya hizmet alım ya da satımında bulunursa, kazanç tamamen veya kısmen transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü olarak dağıtılmış sayılır. Alım, satım, imalat ve inşaat işleri, kiralama ve kiraya verme işlemleri, ödünç para alınması ve verilmesi, ikramiye, ücret ve benzeri ödemeleri gerektiren işlemler her hal ve şartta mal veya hizmet alım ya da satımı olarak değerlendirilir.”  hükmüne yer verilmiş, maddenin dördüncü fıkrasında da kurumların, ilişkili kişilerle yaptığı işlemlerde uygulayacağı fiyat ve bedellerin tespitinde kullanılacak yöntemler sıralanmış ve kurumlarca, belirtilen yöntemlerden mahiyetine en uygun olanını kullanmak suretiyle fiyat ve bedellerin tespit edileceği hüküm altına alınmıştır.

Konuyla ilgili olarak yayımlanan 1 seri no.lu Transfer Fiyatlandırılması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtım Hakkında Genel Tebliğinin 5 inci bölümünde ilişkili kişilerle yapılan işlemlerde emsallere uygun fiyat ya da bedelin tespitinde kullanılacak yöntemlere yönelik ayrıntılı açıklamalara yer verilmiştir.

İlgi dilekçeniz ve eklerinden, aktifinizde bulunan …….. Elektrik Üretim A.Ş.’nin (RTG) hisse senetlerinin satış bedelinin, RTG’nin gelir yaratan bir şirket olmaması ve henüz elektrik alım/satım sözleşmesinin bulunmaması nedeniyle, Şirketiniz aracılığıyla yapılmış toplam yatırım ve diğer ilişkili harcamalar dikkate alınarak 159.938.792,25 TL olarak belirlendiği ve bu satış işleminden istisnaya konu kazanç doğmadığı anlaşılmaktadır.  

Buna göre, söz konusu hisse senetlerinin satışı işleminde belirlenen satış fiyatının 5520 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi ve 1 seri no.lu Transfer Fiyatlandırılması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtım Hakkında Genel Tebliğ’de yapılan açıklamalar çerçevesinde belirlenmiş olması gerekmektedir. Aksi takdirde satış işleminin örtülü kazanç dağıtımı açısından eleştiri konusu yapılabileceği tabiidir.

Öte yandan, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 75 inci maddesinin birinci fıkrasında sahibinin ticari, zirai veya mesleki faaliyeti dışında nakdi sermaye veya para ile temsil edilen değerlerden müteşekkil sermaye dolayısıyla elde ettiği kâr payı, faiz, kira ve benzeri iratların menkul sermaye iradı olduğu belirtilmiş, maddenin ikinci fıkrasının (1) numaralı bendinde her nevi hisse senetlerinin kâr paylarının, (2) numaralı bendinde de iştirak hisselerinden doğan kazançların (Limited Şirket ortaklarının, iş ortaklıklarının ortakları ve komanditerlerin kâr payları ile kooperatiflerin dağıttıkları kazançlar dahil) kaynağı ne olursa olsun menkul sermaye iradı olduğu hüküm altına alınmıştır.

5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 30 uncu maddesinin üçüncü fıkrasında, tam mükellef kurumlar tarafından, Türkiye’de bir iş yeri veya daimi temsilci aracılığıyla kâr payı elde edenler hariç olmak üzere dar mükellef kurumlara veya kurumlar vergisinden muaf olan dar mükelleflere dağıtılan ve Gelir Vergisi Kanununun 75 inci maddesinin (1) , (2) ve (3) numaralı bentlerinde yazılı kâr payları üzerinden vergi kesintisi yapılacağı hükme bağlanmıştır. 12/01/2009 tarih ve 2009/14593 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 5520 sayılı Kanunun 30 uncu maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca kâr payları üzerinden yapılacak kurumlar vergisi kesintisi oranı %15 olarak belirlenmiştir.

Bu hüküm ve açıklamalar çerçevesinde, Şirketiniz sermayesinin içinde geçmiş yıl kârları, enflasyon düzeltmesi farkları, yedekler ve fonların bulunmaması şartıyla, yetkili organın kararı üzerine yapılan sermaye azaltımı nedeniyle; hakim ortağınız olan ………. (…… AG)’ye iade edilecek sermaye tutarından kâr dağıtımına bağlı kurumlar vergisi kesintisi yapılması söz konusu değildir.       

Bilgi edinilmesini rica ederim.   

 

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge:Sermaye Azaltımına Gidilerek Hakim Ortak Olan Yabancı Şirkete Ödenen Sermaye Dolayısıyla Tevkifat Yapılıp Yapılmayacağı Hk.

22.11.2011

B.07.1.GİB.4.34.16.01-KVK 30-2071

Son Yorumlananlar

Top
Menu