Sevk İrsaliyelerinin Düzenlenme Tarihi Yanında Ayrıca Bir Sevk Tarihinin Yer Alması Mecburidir.

T.C
MALİYE BAKANLIĞI
Gelirler Genel Müdürlüğü

TARİH : 26.05.1997
SAYI : B.07.0.GEL.0.29/2922-230-857/21589
KONU : Sevk irsaliyelerinin düzenlenme tarihi
yanında ayrıca bir sevk tarihinin yer alması mec-
buriyetinin olup olmadığı hk.

………………………………….

İLGİ:4.2.1997 günlü dilekçeniz.

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

İlgide kayıtlı dilekçenizin incelenmesinden, 253 sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile getirilen sevk irsaliyelerinde dúzenlenme tarihi yanında ayrıca bir sevk tarihinin yer alması mecburiyeti hususunda bazı tereddütlerinizin olduğu belirtilerek Bakanlık görüşümüzün istenildiği anlaşılmıştır.

213 sayılı Vergi Usul Kanununun 230 uncu maddesinin beşinci bendinde açıklandığı gibi, emtianın sevki sırasında, fatura bulunsun veya bulunmasın mal harekatının mutlaka sevk irsaliyesine bağlanması mecburidir. Sevk irsaliyesinin malın alıcıya teslim edilmek üzere satıcı tarafından taşındığı veya taşıttırıldığı hallerde satıcının, teslim edilen malın alıcı tarafından taşınması veya taşıttırılması halinde alıcının taşınan veya taşıttırılan mallar için sevk irsaliyesi düzenlemesi veya taşıtta bulundurulması şarttır.

Sevk irsaliyesi hakkında fiyat ve bedel ile ilgili bilgiler hariç olmak üzere, Vergi Usul Kanununun 230 ve 231 nci madde hükümleri uygulanır. İrsaliyelerde malın nereye ve kime gönderildiği ayrıca belirtilir.

Bu hükme göre, sevk irsaliyelerinde yukarıda sõzü edilen maddede yeralan bilgilerin bulunması zorunludur.

Õte yandan, 253 sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile sevk irsaliyelerinde tanzim tarihi yanında ayrıca bir sevk tarihinin yer alması mecburiyeti getirilmiştir.

Buna göre, tanzim tarihi ile fiili sevk tarihi sevk irsaliyeleri üzerinde ayrı ayrı yer alacaktır. Tanzim tarihi ile sevk tarihinin aynı gün olması halinde de bu tarihler ayrı ayrı kaydedilecek, herhangi birine yer verilmeksizin düzenlenen sevk irsaliyeleri hiç düzenlenmemiş sayılarak õzel usulsüzlük cezası kesilecek ve bu tespitler iş yeri kapatma cezasının uygulanmasında dikkate alınacaktır.

Sevk irsaliyesinin merkezde bilgisayarla diızenlenmesi ve düzenlenme tarihinden sonra emtianın sevk edilecek olması halinde, fiili sevk tarihi bu belge úzerine elle yazılabilecektir. Ayrıca genel tebliğin yayımı tarihinden önce bastırılan veya tasdik ettirilen sevk irsaliyelerinin mevcutları tükeninceye kadar fiili sevk tarihinin elle yazılmak suretiyle kullanılması mümkün bulunmaktadır.

Görüldüğü üzere, Vergi Usul Kanununa gõre, sevk irsaliyelerinde düzenlenme tarihinin yer alması zorunlu olduğundan buna bağlı işlemlerinde düzenlenme tarihi esas alınarak yapılması gerekmektedir.

Diğer taraftan, anılan tebliğ ile, sevk irsaliyelerine düzenlenme tarihinin yanında ayrıca bir sevk tarihininde yer alması mecburiyeti getirilmesi mükelleflerin, mal sevkiyatlarında sevkin gecikmesi gibi durumlarda irsaliyede tanzim tarihi ile fiili sevk tarihi arasında farklılıklar olması nedeniyle denetimlerde cezaya maruz kalmamalarını önlemek amaçlanmıştır.

Bu açıklamalar doğrultusunda,

A) Sevk irsaliyesine bağlı olarak düzenlenen faturalarda sevk irsaliyesi düzenlenme tarihinin olması halinde ayrıca sevk tarihinin yer almasına gerek bulunmamaktadır.

B) Birden fazla irsaliyenin birleştirilerek tek bir fatura düzenlenmesi durumunda da düzenlenme tarihleri ve numaraların tümünün faturada yer alması halinde ayrıca sevk tarihinin yer almasına gerek bulunmamaktadır.

C) Stok programlarından emtia çıkış işlemlerinin yapılması sırasında sevk irsaliyesi düzenlenme tarihinin esas alınması gerekmektedir.

D) Sevk irsaliyesinde tanzim tarihi ile sevk tarihi arasındaki gün farkının ay değişikliğine sebep olması halinde de (düzenlenme tarihi: 31.1.1997 sevk tarihi: 4.2.1997) buna bağlı fatura düzenlenme süresi, sevk irsaliyesinin düzenlenme tarihinden itibaren azami 10 gündür.

E) İrsaliyeli fatura, fatura niteliğinde olduğundan mükellefler tarafından bu belgede düzenlenme tarihinin yanında ayrıca sevk tarihinin yazılmasına gerek bulunmamaktadır.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

Bakan a.
Daire Başkanı

Özelge:Sevk İrsaliyelerinin Düzenlenme Tarihi Yanında Ayrıca Bir Sevk Tarihinin Yer Alması Mecburidir.

26.05.1997

B.07.0.GEL.0.29/2922-230-857/21589

Son Güncelleme: 7 Ocak 2023 /Sevk İrsaliyelerinin Düzenlenme Tarihi Yanında Ayrıca Bir Sevk Tarihinin Yer Alması Mecburidir.
Yasal Uyarı: @Vergipedia , Tüm hakları saklıdır - Yanlızca kaynak gösterilerek kullanılabilir.
Son Yorumlananlar
Top
Menu