Sınıf Değiştirme Hadlerinin Belirlenmesinde Kar Toplamının Değil, Alış Veya Satış Tutarlarının Toplamının Dikkate Alınması Gerektiği Hk.
 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

ANTALYA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

(Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü)

Sayı

:

77058783-105-58

11/03/2013

Konu

:

Sınıf değiştirme hadlerinde dikkate alınacak tutar

            İlgide kayıtlı özelge talep formunuzun incelenmesinden, … Vergi Dairesi Müdürlüğünün … T.C. kimlik numaralı mükellefi olduğunuz, oto alım satım ve oto komisyonculuğu faaliyetinde bulunduğunuz, faaliyetinizle ilgili olarak örneğin 10.000,00 TL tutar ile almış olduğunuz aracı 10.250,00 TL tutarla satmanız durumunda, sınıf değiştirme hadlerinin belirlenmesinde alış ya da satış tutarlarının toplamının mı yoksa kar toplamınızın mı dikkate alınması gerektiği hususunda özelge talebinde bulunduğunuz anlaşılmıştır.

            213 sayılı Vergi Usul Kanununun 177 nci maddesinde; Aşağıda yazılı tüccarlar, I’inci sınıfa dahildirler:

             1. Satın aldıkları malları olduğu gibi veya işledikten sonra satan ve yıllık alımlarının tutarı 7.200.000.000 (422 Sıra No.lu V.U.K Genel Tebliği ile 1.1.2013’den itibaren 150.000, -TL) veya satışları tutarı 8.640.000.000 (422 Sıra No.lu V.U.K Genel Tebliği ile 1.1.2013’den itibaren 200.000, -TL) lirayı aşanlar;

            2. Birinci bentte yazılı olanların dışındaki işlerle uğraşıp da bir yıl içinde elde ettikleri gayri safi iş hasılatı 3.600.000.000 lirayı (422 Sıra No.lu V.U.K Genel Tebliği ile 1.1.2013’den itibaren 80.000, -TL) aşanlar;

            3. 1 ve 2 numaralı bentlerde yazılı işlerin birlikte yapılması halinde 2 numaralı bentte yazılı iş hasılatının beş katı ile yıllık satış tutarının toplamı 7.200.000.000 (422 Sıra No.lu V.U.K Genel Tebliği ile 1.1.2013’den itibaren 150.000, -TL) lirayı aşanlar;

            4. Her türlü ticaret şirketleri (Adi şirketler iştigal nevileri yukarıdaki bentlerden hangisine giriyorsa o bent hükmüne tabidir.);

            5. Kurumlar Vergisine tabi olan diğer tüzel kişiler (Bunlardan işlerinin icabı bilanço esasına göre defter tutmalarına imkan veya lüzum görülmeyenlerin, işletme hesabına göre defter tutmalarına Maliye Bakanlığınca müsaade edilir.);

            6. İhtiyari olarak bilanço esasına göre defter tutmayı tercih edenler.” hükmü yer almaktadır.

           Buna göre; oto alım satım faaliyetinde bulunduğunuzdan, sınıf değiştirme hadleri bakımından gireceğiniz sınıfın belirlenmesinde Vergi Usul Kanununun 177 nci maddesinin birinci bendini dikkate almanız gerekmektedir.

            Ayrıca sınıf değiştirme hadlerinin belirlenmesinde kar toplamı değil, alış veya satış tutarlarının toplamının dikkate alınması gerekmektedir.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge:Sınıf Değiştirme Hadlerinin Belirlenmesinde Kar Toplamının Değil, Alış Veya Satış Tutarlarının Toplamının Dikkate Alınması Gerektiği Hk.

11.03.2013

77058783-105-58

Son Güncelleme: 7 Ocak 2023 /Sınıf Değiştirme Hadlerinin Belirlenmesinde Kar Toplamının Değil, Alış Veya Satış Tutarlarının Toplamının Dikkate Alınması Gerektiği Hk.
Yasal Uyarı: @Vergipedia , Tüm hakları saklıdır - Yanlızca kaynak gösterilerek kullanılabilir.
Son Yorumlananlar
Top
Menu