T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

(Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü)

 

 

 

Sayı

:

B.07.1.GİB.4.34.16.01-KVK 6-660

21/02/2012

Konu

:

Şirket aktifinde kayıtlı varlık ve hakların tamamının başka bir şirkete intikali işleminin devir kapsamında olup olmadığı hususu

 

 

            İlgide kayıtlı özelge talep formunda, … Vergi Dairesi Müdürlüğünün … vergi kimlik numaralı mükellefi olduğunuzu, şirketiniz aktifinde kayıtlı olan varlıklar (stoklar ve maddi duran varlıkların tamamı) ile hakların tamamını … Hizmetleri ve Tic. A.Ş’ye KDV hesaplayarak fatura ettiğinizi, personelin özlük hakları saklı kalmak koşulu ile adı geçen alıcı firmayla oluşturulan protokol ve yönetim kurulu kararı ile devir ettiğinizi belirterek söz konusu işlemin devir kapsamında olup olmadığı hususunda bilgi talep edildiği anlaşılmakta olup konu hakkında Başkanlığımız görüşü aşağıda açıklanmıştır.

            5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 6 ncı maddesinde, kurumlar vergisinin, mükelleflerin bir hesap dönemi içinde elde ettikleri safî kurum kazancı üzerinden hesaplanacağı ve safî kurum kazancının tespitinde, Gelir Vergisi Kanununun ticarî kazanç hakkındaki hükümlerinin uygulanacağı hükme bağlanmıştır.

             Gelir Vergisi Kanununun ticari kazanca ilişkin hükümleri 37 nci ve müteakip maddelerde yer almakta olup, aynı Kanunun “Bilanço Esasında Ticari Kazancın Tespiti” başlıklı 38 inci maddesinde ise; “Bilanço esasına göre ticari kazanç, teşebbüsdeki öz sermayenin hesap dönemi sonunda ve başındaki değerleri arasındaki müsbet farktır. Bu dönem zarfında sahip veya sahiplerce:

            1. İşletmeye ilave olunan değerler bu farktan indirilir; 

            2. İşletmeden çekilen değerler ise farka ilave olunur. 

            Ticari kazancın bu suretle tespit edilmesi sırasında, Vergi Usul Kanunu’nun değerlemeye ait hükümleri ile bu kanunun 40 ve 41’inci maddeleri hükümlerine uyulur.” hükmü yer almaktadır.

             Diğer taraftan 5520 sayılı Kurumlar Vergisi  Kanununun “Devir, Bölünme, Hisse Değişimi” başlıklı 19 uncu maddesinde,

            “(1) Bu Kanunun uygulanmasında aşağıdaki şartlar dahilinde gerçekleşen birleşmeler devir  hükmündedir:

            a) Birleşme sonucunda infisah eden kurum ile birleşilen kurumun kanunî veya iş merkezlerinin Türkiye’de bulunması.

            b) Münfesih kurumun devir tarihindeki bilânço değerlerinin, birleşilen kurum tarafından bir bütün halinde devralınması ve aynen bilânçosuna geçirilmesi.

            (2) Kurumların yukarıdaki şartlar dahilinde tür değiştirmeleri de devir hükmündedir.

            ….” hükmü yer almaktadır.

            Bu hüküm ve açıklamalara göre, Kurumlar Vergisi Kanununun 19 uncu maddesi çerçevesinde bir devirden söz edilebilmesi için şirketinizin  devir tarihindeki bilânço değerlerinin, birleşilen kurum tarafından bir bütün halinde devralınması ve aynen bilânçosuna geçirilmesi ve sonucunda da şirketinizin infisah etmesi gerekmektedir.

            Dolayısıyla, Şirketiniz aktifinde kayıtlı olan varlık ve hakların tamamının … Hizmetleri ve Tic. A.Ş’ye intikali işleminin Kurumlar Vergisi Kanununun 19 uncu maddesi çerçevesinde devir olarak kabulü mümkün olmayıp satış olarak kabul edilmesi ve elde edilen kazancın kurum kazancına dahil edilerek vergilendirilmesi gerekmektedir.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge:Şirket Aktifinde Kayıtlı Varlık Ve Hakların Tamamının Başka Bir Şirkete İntikali İşleminin Devir Kapsamında Olup Olmadığı Hususu Hk.

21.02.2012

B.07.1.GİB.4.34.16.01-KVK 6-660

Son Yorumlananlar

Top
Menu