T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

(Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü)

 

 

 

Sayı

:

B.07.1.GİB.4.34.16.01-KVK 19-3023

14/11/2012

Konu

:

Şirket ortaklarının sahip olduğu hisselerinin devrinde vergilendirme

 

 

            İlgide kayıtlı özelge talep formunda, … Vergi Dairesi Müdürlüğünün … vergi kimlik numaralı mükellefi olduğunuzu, … Sağlık Hiz. ve Tic. A.Ş’nin tüm mal varlıklarını ve hastane ruhsatını satın alarak hastane işletmeciliğine başladığınızı belirterek şirketiniz ortaklarının sahip oldukları hisselerini … Sağlık Grubuna devrinin hisse devri olup olmadığı hususunda Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

            5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun “Devir, Bölünme, Hisse Değişimi” başlıklı 19 uncu maddesinin üçüncü fıkrasının (c) bendinde; “Hisse değişimi: Tam mükellef bir sermaye şirketinin, diğer bir sermaye şirketinin hisselerini, bu şirketin yönetimini ve hisse çoğunluğunu elde edecek şekilde devralması ve karşılığında bu şirketin hisselerini devreden ortaklarına kendi şirketinin sermayesini temsil eden iştirak hisselerini vermesi, bu Kanunun uygulanmasında hisse değişimi hükmündedir. Hisseleri devralınan şirketin ortaklarına verilecek iştirak hisselerinin itibari değerinin %10’una kadarlık kısmının nakit olarak ödenmesi, işlemin hisse değişimi sayılmasına engel değildir.” hükmüne yer verilmiş, aynı Kanunun 20 nci maddesinin üçüncü fıkrası ile de hisse değişimi işlemlerinden doğan kârların hesaplanmayacağı ve vergilendirilmeyeceği hükme bağlanmıştır.

            1 seri no.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliğinin “19.4. Hisse değişimi” başlıklı bölümünde;

            “Kurumlar Vergisi Kanununun 19 uncu maddesinin üçüncü fıkrasının (c) bendinde, tam mükellef bir sermaye şirketinin, diğer bir sermaye şirketinin hisselerini, bu şirketin yönetimini ve hisse çoğunluğunu elde edecek şekilde devralması ve karşılığında bu şirketin hisselerini devreden ortaklarına kendi şirketinin sermayesini temsil eden iştirak hisselerini vermesi, hisse değişimi olarak tanımlanmıştır.

            Hisseleri devralınan şirketin ortaklarına verilecek iştirak hisselerinin itibari değerinin %10’una kadarlık kısmının nakit olarak ödenmesi, işlemin hisse değişimi sayılmasına engel teşkil etmeyecektir.

            Bu hükme göre yapılan işlemin hisse değişimi olarak kabul edilebilmesi için aşağıdaki koşulların yerine getirilmesi gerekmektedir:

            – Devralan kurumun sermaye şirketi olması,

            – İştirak hisseleri devredilen kurumun sermaye şirketi olması,

            – Devralan kurumun tam mükellef olması,

            – Devralan kurumun diğer şirketin hisselerini yönetim ve hisse senedi çoğunluğunu elde edecek şekilde devralması,

            – İştirak hisseleri devredilen kurumun ortaklarına devralan kurumun kendi sermayesini temsil eden iştirak hisselerinin verilmesi

            gerekmektedir.”          

            açıklamalarına yer verilmiştir.

            Öte yandan, özelge talep formunuz ve eklerinin incelenmesinden … Sağlık Grubunun tam mükellef sermaye şirketi olup olmadığı ile hisse devri nedeniyle Şirketiniz ortaklarına devralan kurumun kendi sermayesini temsil eden iştirak hisselerinin verilip verilmediği anlaşılamamıştır.

           Bu hüküm ve açıklamalara göre; şirketiniz ortaklarının sahip olduğu hisselerin … Sağlık Grubuna devri, yukarıdaki şartları taşıması halinde hisse değişimi olarak değerlendirilebilecektir.

             Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge:Şirket Ortaklarının Sahip Olduğu Hisselerinin Devrinde Vergilendirme Hk.

14.11.2012

B.07.1.GİB.4.34.16.01-KVK 19-3023

Son Yorumlananlar

Top
Menu