T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

 İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü

 

 

 

Sayı

:

62030549-125[6-2015/182]-57221

13/05/2016

Konu

:

Şirket tarafından alınan ve özel fon hesabında tutulan hibe tutarının, şirketin tasfiyeye girmesi durumunda şirketten çekilme sayılıp sayılmayacağı.

 

 

            İlgide kayıtlı özelge talep formunun incelenmesinden, şirketinizin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından alınan teknogirişim sermaye desteği ile 25/3/2013 tarihinde kurulduğu, alınan 98.400,00 TL hibe tutarının özel fon hesabına kaydedildiği, ancak şirketinizin 23/12/2014 tarihinde tasfiyeye girdiği belirtilerek bu durumda fon hesabındaki tutarın şirketten çekilme olarak değerlendirilip gelir olarak mı yazılacağı, eğer gelir olarak yazılacaksa tasfiye döneminin başında mı yoksa sonunda mı bu işlemin yapılacağı hususunda bilgi talep edildiği anlaşılmıştır.

 

            5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 6 ncı maddesinde, kurumlar vergisinin, mükelleflerin bir hesap dönemi içinde elde ettikleri safı kurum kazancı üzerinden hesaplanacağı ve safı kurum kazancının tespitinde 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun ticari kazanç hakkındaki hükümlerinin uygulanacağı hükme bağlanmış olup Gelir Vergisi Kanununun 37 inci maddesinde de her türlü ticari ve sınai faaliyetlerden doğan kazançların ticari kazanç olduğu belirtilmiştir.

 

            5746 sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanunda, teknoloji merkezleri (teknoloji merkezi işletmeleri) ile Türkiye’deki Ar-Ge merkezleri, Ar-Ge projeleri ve rekabet öncesi işbirliği projeleri ile teknogirişim sermayesine ilişkin destek ve teşviklere yer verilmiştir.

 

            5746 sayılı Kanunun “İndirim, istisna, destek ve teşvik unsurları” başlıklı 3 üncü maddesinin;

 

            – Yedinci fıkrasında, “Ar-Ge ve yenilik faaliyetlerinde bulunanların; kamu kurum ve kuruluşları, kanunla kurulan veya teknoloji geliştirme projesi anlaşmaları kapsamında uluslararası kurumlardan ya da kamu kurum ve kuruluşlarından Ar-Ge projelerini desteklemek amacıyla fon veya kredi kullanan vakıflar ile uluslararası fonlardan aldıkları destekler özel bir fon hesabında tutulur. Bu fon, 193 sayılı Kanun ve 5520 sayılı Kanuna göre vergiye tabi kazancın ve ilgili yılda yapılan Ar-Ge harcaması tutarının tespitinde dikkate alınmaz. Bu fonun, elde edildiği hesap dönemini izleyen beş yıl içinde sermayeye ilâve dışında herhangi bir şekilde başka bir hesaba nakledilmesi veya işletmeden çekilmesi halinde, zamanında tahakkuk ettirilmeyen vergiler ziyaa uğratılmış sayılır.hükmü yer almaktadır.

          

            Buna göre, şirketinize hibe edilen ve 5746 sayılı Kanun uyarınca özel bir fon hesabında tutulan 98.400,00 TL’lik tutar kurum kazancına dahil edilmeyecek, başka bir deyişle Kurumlar Vergisi Kanununa göre, vergiye tabi kazancın tespitinde gelir olarak ve bu fondan yapılan harcamalar Ar-Ge indirimi tutarının tespitinde Ar-Ge harcaması olarak dikkate alınmayacaktır.

 

            Ancak, bu fonun elde edildiği hesap dönemini izleyen beş yıl içinde sermayeye ilâve dışında herhangi bir şekilde başka bir hesaba nakledilmesi veya işletmeden çekilmesi halinde, zamanında tahakkuk ettirilmeyen vergiler ziyaa uğratılmış sayılacağından, bu işleme ilişkin vergi ziyaı cezası ve gecikme zammı uygulanacağı tabiidir.

 

            Ayrıca, bu fonun elde edildiği hesap dönemini izleyen beş yıl içinde, şirketinizin tasfiyeye girmiş olması nedeniyle, söz konusu tutarın işletmeden çekildiğinin kabul edilmesi ve 23/12/2014-31/12/2014 dönemine ilişkin tasfiye beyannamesinde kurum kazancının tespitinde gelir olarak dikkate alınması gerekmektedir.

 

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge:Şirket Tarafından Alınan Ve Özel Fon Hesabında Tutulan Hibe Tutarının, Şirketin Tasfiyeye Girmesi Durumunda Şirketten Çekilme Sayılıp Sayılmayacağı Hk.

13.05.2016

62030549-125[6-2015/182]-57221

Son Yorumlananlar

Top
Menu