T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

İZMİR VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü

 

 

 

Sayı

:

B.07.1.GİB.4.35.16.01-125[6/2012/732]-550

28/05/2012

Konu

:

Şirket tarafından ürün tanıtımı için kullanılan ve geri dönüşümü olmayan stantlara ait bedelin gider olarak kaydedilip kaydedilemeyeceği

 

 

            İlgi (a)’da kayıtlı özelge talep formunuzda, firmanızca üretimi yapılan malların satış performansının arttırılmasını sağlamak amacıyla zaman zaman bayiler ve ara toptancılar veya perakende zincirinde, parasal olarak ticari bir değeri olmayan, sembolik bedellerle basit, küçük ebatlarda, metal malzemeden yapılan standlar kurularak ürün tanıtımı yapıldığı ve kurulan bu standların promosyon süresinin bitiminde firmanıza geri dönüşünün olmadığı ve firmanızın promosyon kampanyası düzenlemesindeki amacın ticari kazancın arttırılması olduğu belirtilerek; ticari değeri olmayan ve firmanıza geri dönüşümü de bulunmayan söz konusu standlara ait bedellerin Gelir Vergisi Kanununun 40 ıncı maddesinin birinci fıkrası uyarınca kurum kazancının tespitinde gider olarak kabul edilip edilemeyeceği,

            İlgi (b)’de kayıtlı ek dilekçenizde ise; söz konusu standların mülkiyetinin tamamen firmanıza ait olduğu ve  ara toptancılar ile perakende zincir mağazalarına devredilmediği, dolayısıyla yine bu firmalarda kullanılan standlar için fatura tanzim edilmediği belirtilerek, bu uygulamanızın da doğru olup olmadığı

            hususlarında, Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

            Konu ile ilgili olarak, …. Vergi Dairesi Müdürlüğü ile yapılan yazışmalar sonucunda cevaben alınan yazı ve yoklama fişlerinden, promosyon amaçlı kurulan stantların basit, küçük ebatlarda metal malzemeden yapılmış olduğu, promosyon süresinin bir yılı geçmediği, promosyon süresi bitiminde ise standların toptancı-perakendeci zincirinde kaldığı, hiçbir şekilde firmaya geri dönüşünün olmadığı, ayrıca standların ticari bir değerinin bulunmadığı anlaşılmıştır.

            5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 6 ncı maddesinde kurumlar vergisinin mükelleflerin bir hesap dönemi içinde elde ettikleri safi kurum kazancı üzerinden hesaplanacağı ve safi kurum kazancının tespitinde, Gelir Vergisi Kanununun ticari kazanç hakkındaki hükümlerinin uygulanacağı hükme bağlanmıştır.

             Gelir Vergisi Kanununun 40 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (1) numaralı bendinde ise  ticari kazancın elde edilmesi ve idame ettirilmesi için yapılan genel giderlerin, safi kazancın tespitinde indirim konusu olarak dikkate alınabileceği belirtilmiştir.

            Bu hüküm ve açıklamalara göre; şirketiniz tarafından bahse konu standların ticari kazancın elde edilmesi ve idame ettirilmesi ile ilgili olarak sembolik bir bedelle veya bedelsiz olarak verilen promosyon ürünlerinin tanıtılması amacıyla bir yıldan kısa süreli kullanılması ve bir yıllık süre sonunda firmanıza geri dönüşümü de olmaması halinde, söz konusu stand bedellerinin, pazarlama ve satış gideri olarak değerlendirilmek suretiyle kurum kazancının tespitinde indirim konusu yapılması mümkün bulunmaktadır.

            Diğer taraftan, söz konusu standların ticari bir değerinin olmaması, satışa konu edilmemesi ve promosyon süresinin bitiminde toptancı-perakendeci zincirinde kullanılabilecek vasfa sahip olmaması şartıyla bu standlar için fatura düzenlenmesine gerek bulunmamaktadır.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

          

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge:Şirket Tarafından Ürün Tanıtımı İçin Kullanılan Ve Geri Dönüşümü Olmayan Stantlara Ait Bedelin Gider Olarak Kaydedilip Kaydedilemeyeceği Hk.

28.05.2012

B.07.1.GİB.4.35.16.01-125[6/2012/732]-550

Son Yorumlananlar

Top
Menu