T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü

 

 

 

Sayı

:

B.07.1.GİB.4.99.16.02-GVK-GEÇİCİ 67-46

20/02/2012

Konu

:

Şirket ünvanının yatırım ortaklığından yatırım holding olarak değişmesi halinde GVK geçici 67 nci maddeye göre uygulanacak tevkifat.

 

 

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda;  … Yatırım Ortaklığı A.Ş.’nin Ticaret Sicilinde unvanını … Yatırım Holding A.Ş. olarak tescil edildiği ve yatırım ortaklığı statüsünden çıktığı belirtilerek, müşterilerinizin portföyünde yer alan  söz konusu şirketin hisse senetlerine ilişkin hisse senedi alım-satım kazançlarına uygulanacak tevkifat oranının hangi tarihten itibaren %0 olarak uygulanacağı konusunda Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

193 sayılı Gelir Vergisi Kanununa 5281 sayılı Kanunun 30 uncu maddesiyle eklenen geçici 67 nci maddede, menkul kıymetler ve diğer sermaye piyasası araçlarının elden çıkarılması ve elde tutulması sürecinde elde edilen gelirler ile mevduat faizleri, repo gelirleri ve katılım bankalarından elde edilen gelirlerin vergilendirilmesine yönelik düzenlemelere yer verilmiştir.

Aynı maddenin (1) numaralı fıkrasına göre, bankalar ve aracı kurumlar tarafından menkul kıymetler ve diğer sermaye piyasası araçlarının alış ve satış bedelleri arasındaki fark, alış ve itfa bedelleri arasındaki fark, dönemsel getiriler ve ödünç işlemlerinden sağlanan gelirler üzerinden tevkifat yapılması öngörülmüş, söz konusu fıkranın altıncı paragrafında da tam mükellef kurumlara ait olup, İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında işlem gören ve bir yıldan fazla süreyle elde tutulan hisse senetlerinin elden çıkarılmasında bu fıkra hükümlerinin uygulanmayacağı belirtilmiştir.

Öte yandan, Gelir Vergisi Kanununun geçici 67 nci maddesinde yer alan kazanç ve iratlardan yapılacak tevkifat oranları 2006/10731 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yeniden düzenlenmiş olup, 2008/14272, 2009/14580 ve 2010/926  sayılı Bakanlar Kurulu Kararları ile anılan Kararda değişiklikler yapılmıştır.

2008/14272 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile tam mükellef gerçek kişi ve kurumlar tarafından elde edilen, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun geçici 67 nci maddesinin (1), (2) ve (3) numaralı fıkralarında yer alan gelirlerden hisse senetlerine ilişkin olanlar için uygulanacak tevkifat oranı ile ihtiyari beyanname ile beyan edilecek hisse senedi alım-satım kazançları için uygulanacak vergi oranı 14/11/2008 tarihinden itibaren uygulanmak üzere %0 olarak belirlenmiş, menkul kıymetler yatırım ortaklıkları hisse senetlerinden elde edilen kazançlar için %10’luk tevkifat oranının uygulanmasına devam edilmesi öngörülmüştür.

Diğer taraftan, geçici 67 nci madde kapsamında yapılacak tevkifat oranlarına yönelik son düzenleme 01/10/2010 tarihinde yürürlüğe giren 2010/926 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yapılmış olup, Kararın 1 inci maddesi ile 2006/10731 sayılı Kararnamenin eki Kararın 1 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi;

“a) 1) (1), (2) ve (3) numaralı fıkralarda yer alan oran; tam ve dar mükellef gerçek kişi ve kurumlar tarafından hisse senetlerine ve hisse senedi endekslerine dayalı olarak yapılan vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri ve İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında işlem gören aracı kuruluş varantları dahil olmak üzere, hisse senetlerine (menkul kıymetler yatırım ortaklıkları hisse senetleri hariç) ilişkin olarak elde edilen kazançlar için %0,

2) (1) numaralı fıkrada yer alan oran; 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 2 nci maddesinin birinci fıkrası kapsamındaki mükellefler ile münhasıran menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası aracı getirileri ile değer artışı kazançları elde etmek ve bunlara bağlı hakları kullanmak amacıyla faaliyette bulunan mükelleflerden 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanununa göre kurulan yatırım fonları ve yatırım ortaklıklarıyla benzer nitelikte olduğu Maliye Bakanlığınca belirlenenler tarafından elde edilenler hariç olmak üzere, (1) numaralı alt bent dışında kalan kazançlar için %10,

3) (2) ve (3) numaralı fıkralarda yer alan oran; tam ve dar mükellef gerçek kişi ve kurumlar [(c) bendinde sayılanlar hariç] tarafından elde edilen kazançlar için %10,”

olarak değiştirilmiştir.

Buna göre, menkul kıymet yatırım ortaklığı statüsünde  iken gerekli yasal süreçleri tamamlayarak unvanını yatırım holding olarak tescil ettiren şirketin hisse senetlerini elinde bulunduran müşterilerinizin, unvan değişikliğinin tescil edildiği tarihten sonra geçici 67 nci maddenin birinci fıkrası kapsamında elde edecekleri bu hisse senetlerine ait alım-satım kazançlarının, kazancın oluştuğu tarihte satışı yapılan hisse senetlerinin menkul kıymet yatırım ortaklığı hisse senedi olmaması nedeniyle,  menkul kıymet yatırım ortaklığı hisse senetleri haricindeki hisse senetlerinin tabi olduğu esaslara göre vergilendirilmesi gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge:Şirket Ünvanının Yatırım Ortaklığından Yatırım Holding Olarak Değişmesi Halinde Gvk Geçici 67 Nci Maddeye Göre Uygulanacak Tevkifat Hk.

20.02.2012

B.07.1.GİB.4.99.16.02-GVK-GEÇİCİ 67-46

Son Yorumlananlar

Top
Menu