T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

SAMSUN VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü

 

 

 

Sayı

:

B.07.1.GİB.4.55.15.01-2010-GVK-ÖZE-142-287

16/08/2012

Konu

:

Şirkete ayni sermaye olarak konulmuş olan alanın kiraya verilmesi halinde gelir vergisi kesintisi yapılıp yapılmayacağı

 

 

            İlgide kayıtlı özelge talep formunuzdan, şirketinizin otuz üç ortağın taahhüt ettiği 2.000.000 TL sermaye ile kurulduğu, % 45 hissesine tekabül eden 900.000 TL’lik kısmının ise … Üniversitesi Rektörlüğü tarafından … Asliye Hukuk Mahkemesinin 03.12.2009 tarih ve 2009/106 D.İş Esas, 2009/106 Karar sayılı kararı ile … yerleşkesindeki 80573,10 m2 alanın kullanım hakkının 11 yıl 5 gün süre ile TTK 303 üncü maddesi uyarınca ayni sermaye olarak karşılandığı belirtilerek 11 yıl 5 gün süre ile şirketinize ayni sermaye olarak konulmuş olan söz konusu alanın kiraya verilmesi halinde gelir vergisi kesintisi yapılıp yapılmayacağı hususunda Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

            193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun “Vergi Tevkifatı” başlıklı 94 üncü maddesinde; “Kamu idare ve müesseseleri, iktisadî kamu müesseseleri, sair kurumlar, ticaret şirketleri, iş ortaklıkları, dernekler, vakıflar, dernek ve vakıfların iktisadî işletmeleri, kooperatifler, yatırım fonu yönetenler, gerçek gelirlerini beyan etmeye mecbur olan ticaret ve serbest meslek erbabı, zirai kazançlarını bilanço veya ziraî işletme hesabı esasına göre tespit eden çiftçiler aşağıdaki bentlerde sayılan ödemeleri (avans olarak ödenenler dahil) nakden veya hesaben yaptıkları sırada, istihkak sahiplerinin gelir vergilerine mahsuben tevkifat yapmaya mecburdurlar.” denilmiş, aynı maddenin 5/a bendinde de 70 inci maddede yazılı mal ve hakların kiralanması karşılığı yapılan ödemelerden %20 oranında gelir vergisi tevkifatı yapılacağı hükme bağlanmıştır.

            1 seri no.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliğinin “15.3.2.3. Diğer kurumlar vergisi mükelleflerine ait taşınmazların kiralanması karşılığında yapılan kira ödemeleri” başlıklı bölümünde “Kurumlar Vergisi Kanununun 1 inci maddesinde sayılan kurumlar vergisi mükelleflerine (kooperatifler hariç) ait taşınmazların kiralanması karşılığında bunlara yapılan kira ödemelerinden vergi kesintisi yapılmayacaktır. Bu kurumların elde ettikleri kira gelirleri ilgili hesap dönemine ait kurumlar vergisi beyannamesi ile beyan edilecektir …” açıklamalarına yer verilmiştir.

             Bu hüküm ve açıklamalara göre, bir kiralama işlemi dolayısıyla vergi kesintisi yapılabilmesi için nakden veya hesaben bir ödemenin bulunması gerekmekte olup … Üniversitesi Rektörlüğü tarafından ayni sermaye olarak 11 yıl 5 gün süreyle Şirketinizin kullanımına bırakılan alan nedeniyle nakden veya hesaben bir ödeme bulunmadığından tevkifat yapılmayacaktır.

            Öte yandan, söz konusu alanın şirketiniz tarafından kiraya verilmesi halinde şirketinize yapılacak kira ödemeleri gelir vergisi kesintisine tabi tutulmayacak olup bu kira gelirleri şirketiniz tarafından kurum kazancı olarak beyan edilecektir.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge:Şirkete Ayni Sermaye Olarak Konulmuş Olan Alanın Kiraya Verilmesi Halinde Gelir Vergisi Kesintisi Yapılıp Yapılmayacağı Hk.

16.08.2012

B.07.1.GİB.4.55.15.01-2010-GVK-ÖZE-142-287

Son Yorumlananlar

Top
Menu