T.C.

GELİR İDARESİ   BAŞKANLIĞI

 İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

(Mükellef   Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü)

 

 

 

Sayı

:

62030549-125[5-2013/101]-1307

23/08/2013

Konu

:

Şirketin iştirak hisselerinin satışından elde edeceği   kazancının kurumlar vergisi istisnasından yararlanıp yararlanamayacağı.

 

         

 

            İlgi (a)’da kayıtlı özelge talep formu ve ilgi (b)’de kayıtlı dilekçede, 2011 yılı Mart ayında İstanbul Menkul Kıymetler Borsasından (İMKB) yönetimine ve ortaklık politikalarının belirlenmesine katılmak amacıyla satın aldığınız … hisselerini sehven 110- Hisse Senetleri Hesabına kaydederek aktifleştirdiğiniz, yapılan yanlışlığın fark edilmesi neticesinde söz konusu hisse senetlerinin 02/01/2012 tarihinde yapılan kayıt ile 242- İştirakler Hesabına nakledildiği ve 730 gün dolduktan sonra 2013 yılı Mart ayında İMKB’de satıldığı belirtilerek, 110- Hisse Senetleri Hesabına kaydederek aktifleştirilen ve 02/01/2012 tarihinde yapılan kayıt ile İştirakler Hesabına nakledilerek iki tam yıl dolduktan sonra satılan hisse senetlerinden elde edilen kazancın, Kurumlar Vergisi Kanununun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendine göre istisnaya konu edilip edilemeyeceği hususunda Başkanlığımız görüşü sorulmaktadır.

            5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinde, kurumların, en az iki tam yıl süreyle aktiflerinde yer alan taşınmazlar ve iştirak hisseleri ile aynı süreyle sahip oldukları kurucu senetleri, intifa senetleri ve rüçhan haklarının satışından doğan kazançların %75’lik kısmının anılan bentte sayılan şartlar dahilinde kurumlar vergisinden istisna olduğu, menkul kıymet veya taşınmaz ticareti ve kiralanmasıyla uğraşan kurumların bu amaçla ellerinde bulundurdukları değerlerin satışından elde ettikleri kazançların istisna kapsamı dışında olduğu hükme bağlanmıştır.

            Bu istisnanın amacı, kurumların bağlı değerlerinin ekonomik faaliyetlerde daha etkin bir şekilde kullanılmasına olanak sağlanması ve kurumların mali bünyelerinin güçlendirilmesidir. Söz konusu bendin gerekçesinde de istisnanın temel amacının; kurumların mali yapılarının güçlendirilmesinin teşviki olduğundan, ekonomik açıdan firmalara ilave imkan sağlamayan işlemlerin istisna kapsamı dışında kalacağı, kurumların yönetimini etkileyecek şekilde birbiriyle ilişkili kişi veya kurumlar ya da aynı gruba dahil şirketler arasında yapılacak taşınmaz ve iştirak hissesi satışlarından fiktif olarak elde edilecek kazançlara istisna uygulanmasının söz konusu olmayacağı, aynı şekilde, elden çıkarılan taşınmaz veya iştirak hissesinden sağlanan likiditenin yine atıl hale dönüşmesine neden olacak şekilde fonksiyonel olarak benzer sabit kıymetlere kanalize edilmesinin de istisna uygulaması ile sağlanması öngörülen amaca uygun düşmeyeceği belirtilmiştir.

            Söz konusu bentte belirtilen koşulların sağlanması halinde söz konusu taşınmazlar ve iştirak hisseleri ile kurucu senetleri, intifa senetleri ve rüçhan haklarının satışından doğan kazançların % 75’lik kısmı istisnadan yararlanacaktır.  

            1 seri no.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliğinde iştirak hisseleri deyiminin menkul değerler portföyüne dahil hisse senetleri ile ortaklık paylarını ifade ettiği belirtilerek, anonim şirketlerin hisse senetleri de bu kapsamda sayılmıştır.

            Aynı Tebliğin “5.6.2.3.1. İki tam yıl süre ile aktifte bulundurulma”  başlıklı bölümünde ise, istisna uygulamasına konu olacak taşınmazların ve iştirak hisseleri ile kurucu senetlerinin, intifa senetlerinin ve rüçhan haklarının en az iki tam yıl (730 gün) süreyle kurumun aktifinde yer alması, diğer bir ifadeyle kurumun bu değerlere iki tam yıl süreyle bilfiil sahip olması gerektiği ifade edilmiştir.

            Bu hüküm ve açıklamalara göre, 2011 yılının Mart ayında şirketiniz tarafından ortak olma ve kâr payı elde etme amacıyla satın alındığı ve sehven 110-Hisse Senetleri Hesabına kaydedilip daha sonra 242-İştirakler Hesabına nakledilerek 2013 yılının Mart ayında satıldığı belirtilen hisse senetlerinin; aktifte iki yıl bulundurulmuş olması ve diğer şartların da sağlanması koşuluyla, satışından elde edilen kazancın %75’lik kısmı kurumlar vergisinden istisna edilebilecektir.

            Öte yandan, gerek daha önce yapılan taşınmaz ve iştirak hissesi satışlarından gerekse bu satıştan elde edilen tutarların başka bir bağlı değere dönüşecek şekilde kullanılması halinde, bu istisnadan yararlanılması mümkün olmayacaktır.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

 

 

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge:Şirketin İştirak Hisselerinin Satışından Elde Edeceği Kazancının Kurumlar Vergisi İstisnasından Yararlanıp Yararlanamayacağı.

23.08.2013

B.07.1.GİB.4.34.16.01-125[5-2013/101]-1307

Son Yorumlananlar

Top
Menu