T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

(Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü)

 

 

 

Sayı

:

B.07.1.GİB.4.34.16.01-KVK 5-1831

20/10/2011

Konu

:

Şirketin aktifinde bulunan gayrimenkulün satışının Kurumlar Vergisi ve Katma Değer Vergisi Kanunu karşısındaki durumu.

 

 

          İlgide kayıtlı özelge talep formunda, … Vergi Dairesi Müdürlüğünün …  vergi kimlik numaralı mükellefi olduğunuz ve tamamı şirketinizin faaliyetlerinde kullanılmak üzere yapılan fabrika binasının 05.11.2007 tarihinde kat irtifaklarının alınarak tapuya tescil ettirildiği ancak muhasebe kayıtlarında “Yapılmakta Olan Yatırımlar” hesabında takip edilen … Blok birinci katın ekonomik şartlardan dolayı mali yapınızın güçlendirilmesi amacıyla satılmak istendiği  belirtilerek söz konusu satışın Kurumlar Vergisi ve Katma Değer Vergisi Kanunu karşısındaki durumu hususunda Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

          KURUMLAR VERGİSİ KANUNU YÖNÜNDEN

            5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun “İstisnalar” başlıklı 5’inci maddesinde;

            ”  (1) Aşağıda belirtilen kazançlar, kurumlar vergisinden müstesnadır:

            …

            (e) Kurumların, en az iki tam yıl süreyle aktiflerinde yer alan taşınmazlar ve iştirak hisseleri ile aynı süreyle sahip oldukları kurucu senetleri, intifa senetleri ve rüçhan haklarının satışından doğan kazançların % 75’lik kısmı.

             …

            Menkul kıymet veya taşınmaz ticareti ve kiralanmasıyla uğraşan kurumların bu amaçla ellerinde bulundurdukları değerlerin satışından elde ettikleri kazançlar istisna kapsamı dışındadır.” hükmü yer almaktadır.

             Konuyla ilgili olarak, 03/04/2007 tarih ve 26482 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 1 Seri No.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliğinde,

            “…

            5.6.2.2.1. Taşınmazlar

             İstisnaya konu olan taşınmazlar, Türk Medeni Kanununda “Taşınmaz” olarak tanımlanan ve esas niteliği bakımından bir yerden başka bir yere taşınması mümkün olmayan, dolayısıyla yerinde sabit olan mallardır.

             Bunlar Türk Medeni Kanununun 704 üncü maddesinde;

             • Arazi,

            • Tapu siciline ayrı sayfaya kaydedilen bağımsız ve sürekli haklar,

            • Kat  mülkiyeti kütüğüne kayıtlı bağımsız bölümler

             olarak sayılmıştır.

             Elden çıkarılacak taşınmazlardan doğacak kazancın, bu istisna uygulamasına konu olabilmesi için taşınmazın Türk Medeni Kanununun 705 inci maddesi gereğince kurum adına tapuya tescil edilmiş olması gerekmektedir. Bu nedenle, ilgili kurum adına tapuya tescili yapılmamış bir binanın satışından doğan kazanca bu istisna uygulanmayacaktır.

             Fiiliyatta cins tashihinin kurum adına tapuya tescilinin yapılmasında çeşitli nedenlerle gecikmeler olabilmektedir. Bu gibi durumlarda, taşınmazın işletme aktifinde iki yıl süreyle bulunup bulunmadığının, tespitinde, işletmede iki yıldan fazla süreyle sahip olunarak fiilen kullanıldığının, yapı inşaatı ruhsatı, vergi dairesi tespiti veya resmi kurum kayıtlarından birisi ile tevsik edilebilmesi mümkün olabilecektir.

             …

            5.6.2.3.1.3. İnşa halindeki binalarda 2 yıllık sürenin tespiti

            Kurumlar tarafından, inşaatı henüz tamamlanmayan, fiilen kullanma imkânı da bulunmayan binaların satılması halinde; kurum aktifinde iki tam yıl kayıtlı olması koşuluyla, sadece binanın arsasının satış kazancına tekabül eden kısmı kurumlar vergisinden istisna olacaktır.

             Ancak, arsa üzerinde inşa edilen ve aktife kaydedilen binanın, kurum adına tapuya tescil edilerek satılması halinde, satılan binanın iki yıllık aktifte bulundurulma süresinin başlangıç tarihi olarak, inşaatın tamamlandığı ve bina olarak kullanılmaya başlandığı tarih esas alınacaktır.

             …

            5.6.2.3.4. Menkul kıymet veya taşınmaz ticareti ile uğraşılmaması

            Menkul kıymet veya taşınmaz ticareti ve kiralanmasıyla uğraşan kurumların bu amaçla ellerinde bulundurdukları istisna kapsamındaki değerlerin satışından elde ettikleri kazançlar istisna kapsamı dışındadır.

            İstisna uygulaması esas itibarıyla bütün kurumlar için geçerlidir. Ancak, faaliyet konusu menkul kıymet veya taşınmaz ticareti ve kiralanması olan kurumların bu amaçla iktisap ettikleri ve ellerinde tuttukları kıymetlerin satışından elde ettikleri kazançlar için istisnadan yararlanmaları mümkün değildir.

            Satışa konu edilen kıymetlerin iki tam yıl kurum aktifinde kayıtlı olması da durumu değiştirmeyecektir. Aynı durum, satmak üzere taşınmaz inşaatı ile  uğraşan mükellefler açısından da geçerlidir. Ancak, taşınmaz ticareti ile uğraşan mükelleflerin faaliyetlerinin yürütülmesine tahsis ettikleri taşınmazların satışından elde ettikleri kazançlara istisna uygulanabilecek; taşınmaz ticaretine konu edilen veya kiralama ya da başka surette değerlendirilen taşınmazların satış kazancı ise istisnaya konu edilmeyecektir.

            Örnek 1: Bir inşaat şirketinin şirket merkezi olarak kullanılmak üzere inşa etmiş olduğu bir binayı, en az iki tam yıl süre ile kullandıktan sonra satması halinde, bu satıştan doğan kazanç için istisna uygulanabilecektir.Şirketin satmak amacıyla inşa etmiş olduğu veya satın aldığı binaların satışından elde ettiği kazançlar için söz konusu istisna uygulanmayacaktır.

            Örnek 2: İnşaat faaliyetinde bulunan bir şirketin satın aldığı arsayı iki tam yıl geçtikten sonra satması halinde ya da faaliyet konusu alış veriş merkezleri inşaa etmek veya kiraya vermek olan şirketin bu amaçla inşa ettiği taşınmazları iki tam yıl geçtikten sonra satması halinde, şirketin bu istisnadan yararlanması söz konusu olmayacaktır.

            …” açıklamalarına yer verilmiştir.

            Bu hüküm ve açıklamalara göre, şirketiniz faaliyetlerinde kullanılmak üzere inşa edilen söz konusu binanın tapuya tescil edilmiş olması ve en az iki tam yıl süreyle şirketiniz aktifinde kayıtlı bulunması şartıyla satışından doğan kazancın %75’lik kısmının 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 5/1-(e) maddesinde yer alan şartlar ile 1 seri no.lu Kurumlar Vergisi  Genel Tebliği’nde yer alan açıklamalar doğrultusunda kurumlar vergisinden istisna edilmesi mümkün bulunmaktadır.

            KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU YÖNÜNDEN

            3065 sayılı Katma Değer Vergisi  Kanunu’nun 1/1 inci maddesinde, Türkiye’de ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetlerin katma değer vergisine  tabi olduğu hüküm altına alınmıştır.

             Aynı Kanun’un 5615 Sayılı Kanunla değişik 17/4-r maddesinde ise kurumların aktifinde veya belediyeler ile il özel idarelerinin mülkiyetinde, en az iki tam yıl süreyle bulunan taşınmazların satışı suretiyle gerçekleşen devir ve teslimleri katma değer vergisinden istisna edilmiş ve istisna kapsamındaki kıymetlerin ticaretini yapan kurumların, bu amaçla aktiflerinde bulundurdukları taşınmaz ve iştirak hisselerinin teslimlerinin istisna kapsamı dışında olduğu hükme bağlanmıştır.

             23/06/2010 tarih ve 58 numaralı Katma Değer Vergisi Sirküleri’nde de uygulamaya ilişkin esaslar açıklanmıştır.

             Buna göre, şirketinizce satışa konu edilen gayrimenkulün en az iki tam yıl süreyle aktifinizde yer alması şartıyla, şirketinizin satmak amacıyla almadığı ve faaliyetin yürütülmesine tahsis edilen aktifinde kayıtlı bulunan söz konusu gayrimenkulün satışı işlemi katma değer vergisinden istisna olacaktır.

             Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge:Şirketin Aktifinde Bulunan Gayrimenkulün Satışının Kurumlar Vergisi Ve Katma Değer Vergisi Kanunu Karşısındaki Durumu Hk.

20.10.2011

B.07.1.GİB.4.34.16.01-KVK 5-1831

Son Yorumlananlar

Top
Menu