Sol El 2.,3.,4.,5. Parmaklarda Konjenital Anomali, Sol El 2., 3., 4. Parmaklarda Sındaktilikonulu özelgenin içeriği aşağıda verilmiştir. Vergipedia üzerinden daha fazla özelgeye erişebilirsiniz. Diğer sayfalarımızı ziyaret etmeyi ihmal etmeyin.

Sol El 2.,3.,4.,5. Parmaklarda Konjenital Anomali, Sol El 2., 3., 4. Parmaklarda Sındaktili

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

ESKİŞEHİR VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

(Gelir Kanunları Grup Müdürlüğü)

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

Sayı

:

26696128-135[7-2017/1]-44676

23.08.2017

Konu

:

Sol el 2.,3.,4.,5. parmaklarda konjenital anomali, sol el 2., 3., 4. parmaklarda sındaktili

     

İlgi

:

02/02/2017 evrak kayıt tarihli özelge talep formunuz.

   İlgide kayıtlı özelge talep formunuz ve eklerinin incelenmesinden, …….. Hastanesi tarafından adınıza düzenlenen …….. tarihli ve …… rapor numaralı Engelli Sağlık Kurulu Raporunda “Sol el konjenital anomali + sındaktili” teşhislerine bağlı olarak %26 engellilik oranının yer aldığı, söz konusu rapora istinaden 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun (7/2) maddesinde düzenlenen malul ve engellilerin taşıt alımında ÖTV istisnasından yararlanıp yararlanamayacağınız hususunda Başkanlığımız görüşünün bildirilmesinin talep edildiği anlaşılmıştır.

   4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (2) numaralı bendiyle, Kanuna ekli (II) sayılı listede yer alan kayıt ve tescile tâbi mallardan;

   a) 87.03 (motor silindir hacmi 1.600 cm³’ü aşanlar hariç), 87.04 (motor silindir hacmi 2.800 cm³’ü aşanlar hariç) ve 87.11 G.T.İ.P. numaralarında yer alanların, engellilik derecesi %90 veya daha fazla olan malûl ve engelliler tarafından,

   b) 87.03 G.T.İ.P. numarasında yer alan (motor silindir hacmi 2.800 cm³’ü aşanlar, bütün tekerlekleri motordan güç alan veya alabilenler, sürücü dâhil 8 kişiye kadar oturma yeri olan binek otomobilleri, yarış arabaları, arazi taşıtları hariç), yük taşımasında kullanılıp azami ağırlığı 3,5 tonu aşmayan ve yolcu taşıma kapasitesi istiap haddinin %50’sinin altında olanlar ile sürücü dâhil 9 kişilik oturma yeri olanların, engellilik durumlarının araçları bizzat kullanamayacak ve sürekli olarak tekerlekli sandalye veya sedye kullanmalarını gerektirecek nitelikte olduğunu ilgili mevzuat çerçevesinde alınan engelli sağlık kurulu raporuyla tevsik eden ve engellilik derecesi %90 veya daha fazla olup tekerlekli sandalye veya sedye ile binilmesine ve seyahat edilmesine uygun tertibat yaptıran malûl ve engelliler tarafından,

c) 87.03 (motor silindir hacmi 1.600 cm³’ü aşanlar hariç), 87.04 (motor silindir hacmi 2.800 cm³’ü aşanlar hariç) ve 87.11 G.T.İ.P. numaralarında yer alanların, bizzat kullanma amacıyla engelliliğine uygun hareket ettirici özel tertibat yaptıran malûl ve engelliler tarafından

beş yılda bir defaya mahsus olmak üzere ilk iktisabı ÖTV’den istisna edilmiş olup, bu istisna uygulamasının usul ve esasları Özel Tüketim Vergisi (II) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinin (II/C/1) bölümünde belirlenmiştir.

Mezkur Genel Tebliğin söz konusu bölümünde, Kanunun (7/2-c) maddesi uygulamasına ilişkin olarak;

– Engellilik durumunun, ilk iktisabı yapılacak taşıtın hareket ettirici aksamında tadilat yaptırılmasını gerektirecek nitelikte olması gerektiği, bu çerçevede örneğin, sağ veya sol el parmaklardan herhangi bir ya da birkaçının olmamasına rağmen vitesin değiştirilmesine engel, vites kolunda tadilat yaptırılmasını gerektirecek bir durumun bulunmaması halinde manuel veya otomatik vitesli taşıt alımında istisna uygulanmayacağı,

– Bu uygulamada, taşıtı hareket ettirici aksam olarak debriyaj, fren ve gaz pedalları ile vites kolunun kabul edileceği, ilk iktisaptan önce hareket ettirici aksamda sabitlenmiş bir şekilde özel tertibat yapılması gerektiği, yapılan özel tertibatın da kişinin engelliliğiyle uyumlu olmasının zorunlu olduğu,

– Manuel vitesli bir taşıtı vites kolunda ve/veya debriyaj pedalında sabitlenmiş özel tertibat yaptırmadan kullanamayacak durumda olan engelliler bakımından, otomatik vitesli taşıtların, özel tertibatlı taşıt olarak kabul edileceği,

– Engellilik durumunun tevsikinde ibrazı zorunlu olan engelli sağlık kurulu raporunun, maluliyeti veya engelliliği ile sadece özel tertibat yaptırılan taşıtların (veya engelliliği ile başkaca hareket ettirici özel tertibat yapılmasına gerek olmaksızın otomatik vitesli taşıtların) kullanılabileceğine dair değerlendirmeyi içermesi ya da bu hususun anlaşılabilmesini sağlayacak şekilde açık olması gerektiği

belirtilmiştir.

Bu bağlamda, engellilik oranı %90’ın altında olan malul ve engellilerden yalnızca, engellilik durumu, ilk iktisabı yapılacak taşıtın hareket ettirici aksamında (debriyaj pedalı, fren pedalı, gaz pedalı ve/veya vites kolunda) tadilat yaptırılmasını gerektirecek (zorunlu kılacak) nitelikte olanlar, mezkûr Genel Tebliğde öngörülen diğer şartları da haiz olmalarına bağlı olarak söz konusu istisna uygulamasından yararlanabilmektedir.

Buna göre, başvurunuz ekinde ibraz edilen Engelli Sağlık Kurulu Raporunda belirtilen mevcut engellilik durumunuz (Sol el 2.,3.,4.,5. parmaklarda konjenital anomali, sol el 2., 3., 4. parmaklarda sındaktili – %26 engel oranı) itibariyle, söz konusu rapora istinaden, Özel Tüketim Vergisi Kanununun (7/2-c) maddesi uygulamasından yararlanmanız mümkün değildir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

Özelge:Sol El 2.,3.,4.,5. Parmaklarda Konjenital Anomali, Sol El 2., 3., 4. Parmaklarda Sındaktili

23.08.2017

B.07.1.GİB.4.26.-135[7-2017/1]-44676

Son Güncelleme: 7 Ocak 2023 /Sol El 2.,3.,4.,5. Parmaklarda Konjenital Anomali, Sol El 2., 3., 4. Parmaklarda Sındaktili
Yasal Uyarı: @Vergipedia , Tüm hakları saklıdır - Yanlızca kaynak gösterilerek kullanılabilir.
Son Yorumlananlar
Top
Menu