Sol Kolu Dirsek Altından Olmayan Kişi Tarafından İktisap Edilecek Araçla İlgili Ötv Ve Mtv İstisnası Hk.

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

(Mükellef Hizmetleri Katma Değer Vergisi Grup Müdürlüğü)

Sayı

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

:

39044742-ÖTV.7-2192

20/07/2012

Konu

:

Sol kolu dirsek altından olmayan kişi tarafından iktisap edilecek araçla ilgili ÖTV ve MTV istisnası.

        Başkanlığımıza gönderdiğiniz 27/1/2011 tarihli özelge talep formundan, sol kolunuzun dirsek altından olmadığından bahisle Özel Tüketim Vergisi Kanununun 7/2 nci maddesi ile Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununun 4 üncü maddesinde yer alan istisna hükümlerinden faydalanıp faydalanamayacağınız konusunda görüş talep ettiğiniz anlaşılmaktadır.

            Özel Tüketim Vergisi Yönünden:

            4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun 7/2 nci maddesiyle, (II) sayılı listede yer alan kayıt ve tescile tabi mallardan, 87.03 (motor silindir hacmi 1.600 cm3’ü aşanlar hariç), 87.04 (motor silindir hacmi 2.800 cm3’ü aşanlar hariç) ve 87.11 G.T.İ.P. numaralarında yer alanların, bizzat kullanma amacıyla sakatlığına uygun hareket ettirici özel tertibat yaptıran malul ve engelliler tarafından, beş yılda bir defaya mahsus olmak üzere ilk iktisabının ÖTV’den istisna olduğu hüküm altına alınmıştır.

            Bu hükme göre, sakatlık derecesi % 90 ve üzerinde olanlar için başka bir şart aranmaksızın, sakatlık dereceleri % 90’ın altında olanlar için ise “H” sınıfı sürücü belgesine sahip olma ve araçta sakatlığa uygun özel tertibat yaptırma şartlarına bağlı olarak söz konusu istisna uygulanabilmektedir.

             Konuyla ilgili olarak 1 Seri No.lu Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliğinin (7.2.1.2.) bölümünde açıklandığı üzere, sakatlık derecesi % 90’ın altında olan malul ve engellilerin bizzat kullanmak amacıyla sakatlığına uygun hareket ettirici özel tertibat yaptırılan araçları istisna kapsamında satın almalarına ilişkin olarak mükellefler tarafından verilecek ÖTV beyannamesine; alıcının maluliyeti veya sakatlığı ile özel tertibat yaptırılan araçları kullanabileceğine dair yetkili sağlık kuruluşlarından alınan sağlık kurulu raporu aslı veya noter onaylı örneği, aracın sakatlığa uygun olarak tadil edildiğine dair teknik belgenin aslı veya noter onaylı örneği, alıcının “H” sınıfı sürücü belgesinin fotokopisi eklenecek ve beyannamede ÖTV hesaplanmayacaktır.

            Öte yandan 30/4/2010 tarihli ve 12 Sıra No.lu Özel Tüketim Vergisi Sirkülerinin (3/b) bölümüne göre, hareket ettirici aksam olarak debriyaj, fren ve gaz pedalları ile vites kolunda sabitlenmiş bir şekilde özel tertibat yapılması gerekmekte olup, yapılan özel tertibatın kişinin sakatlığıyla uyumlu olması da yasal bir zorunluluktur. Sakatlık derecesi % 90’ın altında olanların debriyaj, fren ve gaz pedalları ile vites kolunda sakatlığına uygun hareket ettirici özel tertibat yaptırmaksızın kullanabilecek olduğu araçlar ile aracı hareket ettirici özel tertibat sayılmayan (direksiyona topuz takılması, engelin bulunduğu taraftaki silecek kolu, sinyal, cam silecek kumandası, dörtlü flaşör, ön-arka cam su fıskiyesi, korna ve kontak gibi düzeneklerin diğer tarafa alınması veya direksiyon simidine monte edilmesi vb.) tadilat yapılmak suretiyle kullanılabilecek olan araçların ilk iktisabında söz konusu istisnadan yararlanılması mümkün bulunmamaktadır.

            Bu açıklamalara göre, sakatlık derecesi % 90’ın altında olanların “H” sınıfı sürücü belgesi olsa dahi, araçta sakatlıklarına uygun hareket ettirici aksam olan debriyaj, fren ve gaz pedalları ile vites kolunda özel tertibat yaptırmadan araç kullanmalarının mümkün olması halinde Kanunun 7/2 nci maddesindeki istisnadan yararlanmaları mümkün bulunmamaktadır.

             Motorlu Taşıtlar Vergisi Yönünden:

             197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununun 3 üncü maddesinde “Motorlu Taşıtlar Vergisinin mükellefi; trafik sicili ile Ulaştırma Bakanlığınca tutulan sivil hava vasıtaları sicilinde adlarına motorlu taşıt kayıt ve tescil edilmiş olan gerçek ve tüzel kişilerdir.” hükmü yer almaktadır.

              Anılan Kanun hükmünün 4/1 inci maddesinin (c) bendinde, sakatlık dereceleri % 90 ve daha fazla olan malul ve engellilerin adlarına kayıtlı taşıtlar ile diğer malul ve engellilerin, bu durumlarına uygun hale getirilmiş özel tertibatlı taşıtların motorlu taşıtlar vergisinden istisna olduğu belirtilmiştir.

             10/1/2004 tarih ve 25342 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 21 Seri No.lu Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliğinin “II-İstisnalar” başlıklı bölümünde,”

              (…)

             2 – Diğer Malul ve Engellilere Ait Taşıtlarda İstisna Uygulaması

             Sakatlık dereceleri % 90 dan az olan malul ve engellilerin bu durumlarını; tam teşekküllü Devlet hastanesinden alınan sağlık kurulu raporu ile belgelendirmeleri ve kendi adlarına kayıt ve tescilli olan taşıtların engellilik haline uygun özel tertibatlı veya özel tertibatlı hale getirilmiş taşıtlar olduğunu belirten ‘Motorlu Araç Tescil Belgesi’nin ilgili tescil kuruluşlarınca onaylanmış örneği ile ‘Araçlar İçin Teknik Belge’ ve ‘Proje Raporu’nun aslı veya noter onaylı örneğini ilgili vergi dairelerine ibraz etmeleri halinde bu istisna hükmünden yararlanabileceklerdir.

             3 – Malul ve Engelliler İstisnası İle İlgili Bildirim

              Malul ve engelliler istisnasından yararlanacak olan malul ve engelliler tarafından, ‘Malul ve Engelliler Adına Kayıt ve Tescilli Taşıtlarda Motorlu Taşıtlar Vergisi İstisnası Bildirim Formu’ düzenlenerek (Bildirim Formu’nun internetteki www.gib.gov.tr adresinde bulunan örneğinin düzenlenmesi mümkün bulunmaktadır.) istisnadan yararlanmak için gerekli olan diğer belgeler ile birlikte ilgili vergi dairesine verilecektir.” açıklamaları yer almaktadır.

             Buna göre, engellilik durumuna uyacak şekilde taşıtın direksiyonuna topuz takılması, engelin bulunduğu taraftaki silecek kolu, sinyal, cam silecek kumandası, dörtlü flaşör, ön-arka cam su fıskiyesi korna ve kontak gibi düzeneklerin diğer tarafa alınarak direksiyon simidine monte edilmesi gibi tadilata ilişkin teknik belge ile 21 Seri No.lu Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliğinde belirtilen diğer belgelerle birlikte ilgili vergi dairesine müracaat edilmesi halinde, söz konusu taşıtın motorlu taşıtlar vergisinden istisna edilmesi gerekmektedir.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge:Sol Kolu Dirsek Altından Olmayan Kişi Tarafından İktisap Edilecek Araçla İlgili Ötv Ve Mtv İstisnası Hk.

20.07.2012

39044742-ÖTV.7-2192

Son Güncelleme: 7 Ocak 2023 /Sol Kolu Dirsek Altından Olmayan Kişi Tarafından İktisap Edilecek Araçla İlgili Ötv Ve Mtv İstisnası Hk.
Yasal Uyarı: @Vergipedia , Tüm hakları saklıdır - Yanlızca kaynak gösterilerek kullanılabilir.
Son Yorumlananlar
Top
Menu