T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

(Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü)

 

 

 

Sayı

:

B.07.1.GİB.4.34.16.01-KVK 5-736

24/02/2012

Konu

:

SPK mevzuatına göre kurulan serbest yatırım fonunun portföy işletmeciliği kazancının kurumlar vergisinden istisna olup olmayacağı.

 

 

            İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, … Vergi Dairesi Müdürlüğünün … vergi kimlik numarasında kayıtlı mükellefi olarak Sermaye Piyasası Kurulunun Seri:VII No:10 sayılı Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği’ne uygun olarak yatırımcılarının tam ve dar mükellef müşteriler olacağı, Türk menkul kıymetlerinin yanında yabancı menkul kıymetlere de yatırım yapacak serbest yatırım fonu kurmayı düşündüğünüzü belirterek, söz konusu serbest yatırım fonunun portföy işletmeciliğinden elde edeceğiniz kazancın, 5520 sayılı Kanunun 5/1-d maddesi kapsamında kurumlar vergisinden istisna olup olmayacağı hususunda Başkanlığımız görüşü sorulmaktadır.

            5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 1 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde, sermaye şirketlerinin kazançlarının kurumlar vergisine tabi olduğu, 2 nci maddesinin birinci fıkrasında da, bu Kanunun uygulamasında Sermaye Piyasası Kurulunun düzenleme ve denetimine tâbi fonlar ile bu fonlara benzer yabancı fonların sermaye şirketi sayıldığı hüküm altına alınmıştır.

            Aynı Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (1) numaralı alt bendinde, Türkiye’de kurulu menkul kıymetler yatırım fonları veya ortaklıklarının portföy işletmeciliğinden doğan kazançlarının kurumlar vergisinden istisna olduğu hükme bağlanmıştır.

            1 seri no.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliğinin;

             “2.1.2. Fonlar” başlıklı bölümünde, Kurumlar Vergisi Kanununun uygulanmasında Sermaye Piyasası Kurulunun düzenleme ve denetimine tabi fonlar ile bu fonlara benzer yabancı fonların da sermaye şirketi sayıldığı, fonların tüzel kişiliği bulunmadığı ile fonların mal varlığının, kurucusunun mal varlığından ayrı olduğu;

            “2.1.2.1. Sermaye Piyasası Kurulunun düzenleme ve denetimine tabi fonlar” başlıklı bölümünde ise,

            “Fon kavramı ile ifade edilen oluşumların, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde Sermaye Piyasası Kurulunun düzenleme ve denetimine tabi olması halinde, sermaye şirketi sayılarak kurumlar vergisine tabi tutulması gerekmektedir.

            Sermaye Piyasası Kurulunun düzenleme ve denetimine tabi başlıca fonlar aşağıdaki gibidir.

            1) Yatırım Fonu: Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri uyarınca tasarruf sahiplerinden toplanan paralarla, tasarruf sahipleri hesabına riskin dağıtılması ilkesi ve inançlı mülkiyet esaslarına göre Sermaye Piyasası Kurulunca belirlenen varlıklardan oluşan portföy veya portföyleri yönetmek amacıyla kurulan mal varlığına yatırım fonu adı verilir. Fonlar; bankalar, aracı kurumlar, sigorta şirketleri ve kanunlarında engel bulunmayan emekli ve yardım sandıkları tarafından Sermaye Piyasası Kurulunun izniyle kurulabilmektedir. Yatırım fonları, içtüzüklerinde belirtilmek koşuluyla, tahvil ve bono fonu, hisse senedi fonu, sektör fonu, iştirak fonu, grup fonu, yabancı menkul kıymetler fonu, kıymetli madenler fonu, altın fonu, karma fon, likit fon, değişken fon, endeks fon, özel fon, serbest yatırım fonu olarak adlandırılmaktadır. Ayrıca, girişim sermayesi yatırım fonları ve gayrimenkul yatırım fonları da Kurumlar Vergisi Kanununun uygulanmasında fon olarak kabul edilecektir.

            açıklamalarına yer verilmiştir.

            Diğer taraftan aynı Tebliğin “5.5. Türkiye’de kurulu fonlar ile yatırım ortaklıklarının kazançlarına ilişkin istisna” başlıklı bölümünde istisna uygulaması ile ilgili  ayrıntılı açıklamaya yer verilmiştir.

            Buna göre,  Türkiye’de kurulacak ve Sermaye Piyasası Kurulunun düzenleme ve denetimine tabi olacak olan fonunuzun portföy işletmeciliğinden elde edeceği kazançların, 5520 sayılı Kanun hükümleri ve 1 seri no.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliğinde  yapılan açıklamalar çerçevesinde,  kurumlar vergisi istisnasından yararlanması mümkün olabilecektir.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge:Spk Mevzuatına Göre Kurulan Serbest Yatırım Fonunun Portföy İşletmeciliği Kazancının Kurumlar Vergisinden İstisna Olup Olmayacağı Hk.

24.02.2012

B.07.1.GİB.4.34.16.01-KVK 5-736

Son Yorumlananlar

Top
Menu