Sürücü Kursu Ve Psikoteknik Hizmetlerinin Meb. Tarafından Eğitim Hizmeti Sayılması Halinde Ödeme Kaydedici Cihaz Kullanma Mecburiyetinin Olmadığı, Ancak İsteğe Bağlı Cihaz Kullanılabileceği Hk.
 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

BALIKESİR VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

MÜKELLEF HİZMETLERİ GRUP MÜDÜRLÜĞÜ

Sayı

:

B.07.1.GİB.4.10.15.02-2010.ÖKC.106.2-260-91

09/09/2011

Konu

:

ÖKC. fişi düzenleme

            Başkanlığımıza vermiş olduğunuz ilgide kayıtlı özelge talep formunda, sürücü kursu ve psikoteknik hizmeti verdiğiniz ve bu hizmetler dolayısıyla kursiyerler adına fatura düzenlediğiniz belirtilerek, anılan faaliyetiniz dolayısıyla ödeme kaydedici cihaz fişi düzenleyip düzenleyemeyeceğiniz, ayrıca ödeme kaydedici cihaz fişini toplam tutar kadar mı yoksa ödeme tutarı kadar mı düzenleyeceğiniz hususunda Başkanlığımız görüşünün bildirilmesi istenilmektedir.

            Bilindiği gibi, Katma Değer Vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanmaları Mecburiyeti Hakkında 3100 sayılı Kanunun 1 inci maddesinin 1 inci fıkrasında “Satışı yapılan malları aynen veya işlendikten sonra satışını yapanlar dışındaki kimseler satan veya aynı kimselere hizmet veren birinci ve ikinci sınıf tüccarlar, bu Kanuna göre ödeme kaydedici cihaz kullanmak mecburiyetindedirler.” denilmektedir.

            Aynı Kanunun 1 inci maddesinin 3 üncü fıkrasında ise “ödeme kaydedici cihazların kullanılması mecburiyeti Maliye Bakanlığıncatespit edilen faaliyetlerle uğraşanlar hakkında uygulanmaz.” hükmü yer almaktadır.

            Anılan hükümle Bakanlığımıza tanınan yetkiye dayanılarak 2 Seri No.lu ödeme kaydedici genel tebliğinin 2 nci bölümünde “Eğitim, öğretim ve kreş işletmeciliği” faaliyeti ödeme kaydedici cihazları kullanma mecburiyetinin dışında bırakılmıştır.

            Buna göre, sürücü kursu ve psikoteknik hizmetinin, Milli Eğitim Bakanlığı veya ilgili Milli Eğitim Müdürlüğünce eğitim faaliyeti olarak kabul edilmesi halinde bahse konu faaliyete istinaden ödeme kaydedici cihaz kullanma mecburiyeti bulunmamakta, eğitim faaliyeti kabul edilmemesi halinde ise ödeme kaydedici cihaz kullanılması gerekmektedir. 

           Öte yandan, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun “Fatura Kullanma Mecburiyeti” başlığını taşıyan 232 nci maddesinde; “Birinci ve ikinci sınıf tüccarlar, kazancı basit usulde tespit edilenlerle defter tutmak mecburiyetinde olan çiftçiler:

            1. Birinci ve ikinci sınıf tüccarlara;

            2. Serbest meslek erbabına;

            3. Kazançları basit usulde tespit olunan tüccarlara;

            4. Defter tutmak mecburiyetinde olan çiftçilere;

            5. Vergiden muaf esnafa.

            Sattıkları emtia veya yaptıkları işler için fatura vermek ve bunlar da fatura istemek ve almak mecburiyetindedirler.

            Yukarıdakiler dışında kalanların, birinci ve ikinci sınıf tüccarlar ile kazancı basit usulde tespit edilenlerden ve defter tutmak mecburiyetinde olan çiftçilerden satın aldıkları emtia veya onlara yaptırdıkları iş bedelinin (402 Sıra No. lu VUK Genel Tebliğine göre 01.01.2011 tarihinden itibaren) 700.- TL’yi  geçmesi veya bedeli (402 Sıra No. lu VUK Genel Tebliğine göre 01.01.2011 tarihinden itibaren) 700.-TL’den az olsadahi istemeleri halinde emtiayı satanın veya işi yapanın fatura vermesi mecburidir.”hükmüne yer verilmiştir.

            Buna göre, şirketinizin sürücü kursu ve psikoteknik faaliyetinin, Milli Eğitim Bakanlığı veya ilgili Milli Eğitim Müdürlüğünce eğitim faaliyeti olarak kabul edilmesi halinde ihtiyari olarak, eğitim faaliyeti kabul edilmemesi halinde ise Kanuni mecburiyetten dolayı, Vergi Usul Kanununa göre fatura verme mecburiyeti olmayan hizmet ifalarınızı belgelendirmek üzere ödeme kaydedici cihazları kullanmanız, Vergi Usul Kanununun 232 nci maddesine göre fatura düzenlenmesi zorunlu olan hizmet ifalarınız ve müşterinin fatura istediği hallerde ise fatura vermeniz gerekmektedir.

            Ayrıca, sürücü kursu ve psikoteknik hizmetinin, kısımlara ayrılarak kısım kısım tamamlanması durumunda her bir kısım hizmetin tamamlandığı tarihte, bir bütün olarak tamamlanması halinde ise hizmetin tamamlandığı tarihte belge düzenlenmesi gerekmektedir.

            Diğer taraftan, Katma Değer Vergisi Kanununun 10 uncu maddesinin (a) bendinde, vergiyi doğuran olayın mal teslimi ve hizmet ifası hallerinde malın teslimi ve hizmetin yapılması, (b) bendinde ise malın tesliminden veya hizmetin yapılmasından önce fatura veya benzeribelgelerin düzenlenmesi halinde, bu belgelerde gösterilen miktarla sınırlı olmak üzerefa turaveya benzeri belgelerin düzenlenmesiyle, (c) bendindede kısım kısım mal teslimi veya hizmet yapılması mutad olan veya bu hususlarda mutabık kalınan hallerde, her bir kısmın teslimi veya hizmetin yapılması ile meydana geleceği hükme bağlanmıştır.

            Bu hükümler karşısında sürücü kursu hizmetlerinde bedelin tamamının veya bir kısmının kursun başlamasından önce tahsil edilmesi halinde, fatura veya benzeri belge düzenlenmemiş olması koşuluyla katma değer vergisi doğmamaktadır.

             Ancak, kurs döneminin başlaması aynı zamanda, hizmet ifasının başladığını da gösterdiğinden, bir vergilendirme döneminden fazla devam eden hizmetler için takvim yılının her bir ayından ibaret vergilendirme dönemleri itibariyle katma değer vergisi hesaplanması ve beyanı gerekmektedir.

            Diğer yandan, kurs hizmetinden yararlananların kurs dönemi başlamadan yaptıkları ödemeler için de ödeme dönemi itibariyle fatura veya ödeme kaydedici cihaz fişi düzenlenebileceği tabiidir.

             Bilgi edinilmesini ve gereğini arz ederim.

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge:Sürücü Kursu Ve Psikoteknik Hizmetlerinin Meb. Tarafından Eğitim Hizmeti Sayılması Halinde Ödeme Kaydedici Cihaz Kullanma Mecburiyetinin Olmadığı, Ancak İsteğe Bağlı Cihaz Kullanılabileceği Hk.

09.09.2011

B.07.1.GİB.4.10.15.02-2010.ÖKC.106.2-260-91

Son Güncelleme: 7 Ocak 2023 /Sürücü Kursu Ve Psikoteknik Hizmetlerinin Meb. Tarafından Eğitim Hizmeti Sayılması Halinde Ödeme Kaydedici Cihaz Kullanma Mecburiyetinin Olmadığı, Ancak İsteğe Bağlı Cihaz Kullanılabileceği Hk.
Yasal Uyarı: @Vergipedia , Tüm hakları saklıdır - Yanlızca kaynak gösterilerek kullanılabilir.
Son Yorumlananlar
Top
Menu