T.C.

GELİR İDARESİ   BAŞKANLIĞI

 İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

(Mükellef   Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü)

 

 

 

Sayı

:

62030549-125[3-2013/28]-830

08/04/2014

Konu

:

Tacikistan mukimi havayolu şirketinin Türkiye’de   açacağı şube aracılığıyla elde edeceği kazancın Kurumlar Vergisi karşısındaki   durumu.

 

         

 

 

            İlgide kayıtlı özelge talep formu ve ek dilekçede, Tacikistan mukimi … Havayollarının Türkiye’de şube açacağı belirtilerek bu şube aracılığıyla kesilecek biletlerden elde dilecek kazancın hangi ülkede vergilendirileceği hususunda bilgi talep edildiği anlaşılmış olup konuya ilişkin Başkanlığımız görüşleri aşağıda açıklanmıştır.

 

            5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 3 üncü maddesinde; “(1)Tam mükellefiyet; Kanun’un 1’inci maddesinde sayılı kurumlardan kanunî veya iş merkezi Türkiye’de bulunanlar, gerek Türkiye içinde gerekse Türkiye dışında elde ettikleri kazançların tamamı üzerinden vergilendirilirler,

 

            (2)Dar mükellefiyet; Kanun’un 1’inci maddesinde sayılı kurumlardan kanunî ve iş merkezlerinin her ikisi de Türkiye’de bulunmayanlar, sadece Türkiye’de elde ettikleri kazançları üzerinden vergilendirilirler

 

            …

 

            (5)Kanuni merkez; vergiye tâbi kurumların kuruluş kanunlarında, tüzüklerinde, ana statülerinde veya sözleşmelerinde gösterilen merkezdir

 

            (6)İş merkezi; iş bakımından işlemlerin fiilen toplandığı ve yönetildiği merkezdir.”

           

            hükümlerine yer verilmiştir.

 

            Türkiye Cumhuriyeti ile Tacikistan Cumhuriyeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması 1.1.2002 tarihinden itibaren uygulanmaktadır. Anlaşma’nın “Hava ve Kara Taşımacılığı”nı düzenleyen 8 inci maddesinde;

 

            “1. Bir Akit Devlet teşebbüsünün, uluslararası trafikte uçak veya kara nakil vasıtası işletmeciliğinden elde ettiği kazanç, yalnızca bu Devlette vergilendirilecektir

 

            …”    

                             

            hükmü yer almaktadır.

           

            Bu hüküm uyarınca, Tacikistan mukimi firmanın şubesi olarak uluslararası trafikte hava taşımacılığı faaliyeti dolayısıyla Türkiye’de elde edeceğiniz gelirlerin yalnızca Tacikistan’da vergilendirilmesi gerekmektedir.

           

            Bunun yanında, Anlaşma hükümlerinden yararlanabilmeniz için söz konusu Tacikistan mukimi şirketin Tacikistan’da tam mükellef olduğunun ve tüm dünya kazançları üzerinden bu ülkede vergilendirildiğinin Tacikistan yetkili makamlarından alınacak bir belge ile kanıtlanması ve bu belgenin aslı ile noterce veya Tacikistan’daki Türk Konsolosluklarınca tasdik edilen Türkçe tercümesinin bir örneğinin ilgili vergi dairesine ibraz edilmesi gerekmektedir.

 

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

 

 

 

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge:Tacikistan Mukimi Havayolu Şirketinin Türkiye’de Açacağı Şube Aracılığıyla Elde Edeceği Kazancın Kurumlar Vergisi Karşısındaki Durumu.

08.04.2014

B.07.1.GİB.4.34.16.01-125[3-2013/28]-830

Son Yorumlananlar

Top
Menu