T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

 İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

(Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü)

 

 

 

Sayı

:

62030549-120[94-2012/884]-1130

30/07/2013

Konu

:

Tam mükellef şirket tarafından TMSF’ye dağıtılan kâr payları üzerinden tevkifat yapılıp yapılmayacağı.

 

 

            İlgide kayıtlı özelge talep formunda, 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 143 üncü maddesine göre kurulan varlık yönetim şirketinizin % 75,025 hissesinin 19/10/2005 tarihli 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 140 ıncı maddesinin birinci fıkrası uyarınca her türlü vergi, resim ve harçtan muaf bulunan Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna (TMSF) ait olduğu, 27/06/2012 tarihinde yapılan 2011 yılı Olağan Genel Kurulunda şirketinizin 2011 yılı dağıtılabilir kârı 351.285,93-TL’nin % 5’lik kısmı olan 17.564,30-TL’nin 1. tertip kanuni yedek akçe olarak ayrılmasına, kalan 333.721,63-TL’nin ise şirket sermayesine katılımı oranında hissedarlara 1. temettü olarak dağıtımına oybirliği ile karar verildiği belirtilerek, şirketiniz tarafından dağıtılan kâr paylarının TMSF’ye isabet eden kısmı üzerinden tevkifat yapılıp yapılmayacağı hususunda Başkanlığımız görüşü sorulmaktadır.

            5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 15 inci maddesinin birinci fıkrasında, kamu idare ve müesseseleri, iktisadî kamu müesseseleri, sair kurumlar, ticaret şirketleri, iş ortaklıkları, dernekler, vakıflar, dernek ve vakıfların iktisadî işletmeleri, kooperatifler, yatırım fonu yönetenler, gerçek gelirlerini beyan etmeye mecbur olan ticaret ve serbest meslek erbabı, zirai kazançlarını bilanço veya ziraî işletme hesabı esasına göre tespit eden çiftçilerin anılan fıkranın bentlerinde sayılan ödemeleri (avans olarak ödenenler dâhil) nakden veya hesaben yaptıkları sırada, istihkak sahiplerinin gelir vergilerine mahsuben tevkifat yapmaya mecbur oldukları hükme bağlanmış olup aynı maddenin ikinci fıkrasında ise, vergiden muaf olan kurumlara dağıtılan (kânn sermayeye eklenmesi kâr dağıtımı sayılmaz.) Gelir Vergisi Kanununun 75 inci maddesinin ikinci fıkrasının (1), (2) ve (3) numaralı bentlerinde yazılı kâr paylarından vergi kesintisi yapılacağı hüküm altına alınmıştır.

            Sözkonusu madde hükmünden de anlaşılacağı üzere, dağıtılan kar payını elde edenin gelir ve kurumlar vergisi mükellefi olmamasının veya muaf olmasının bu maddeye göre yapılacak vergi kesintisine etkisi bulunmamaktadır. Dolayısıyla tam mükellef kurumlar tarafından vergiden muaf kurumlara dağıtılan kâr payları üzerinden de (2009/14594 sayılı BKK ile) Kurumlar Vergisi Kanununun 15 inci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca % 15 oranında vergi kesintisi yapılması gerekmektedir.

           Bu hüküm ve açıklamalara göre, şirketinizce TMSF’ye dağıtılan kar payları üzerinden vergi kesintisi yapılması gerekmekte olup TMSF’ye Bankacılık Kanununun 140 ıncı maddesinin birinci fıkrası uyarınca vergi muafiyeti tanınmış olması kar dağıtımında vergi kesintisi yapılmasına engel teşkil etmemektedir.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge:Tam Mükellef Şirket Tarafından Tmsf’ye Dağıtılan Kâr Payları Üzerinden Tevkifat Yapılıp Yapılmayacağı Hk.

30.07.2013

62030549-120[94-2012/884]-1130

Son Yorumlananlar

Top
Menu