Tarh Zamanaşımı Süresi Dolmamış Vergilerle İlgili Düzenlenecek Vergi İnceleme Raporuna Dayanılarak Tarhiyat Yenilemesi Yoluna Gidilmesi Hakkında.

T.C.
MALİYE BAKANLIĞI
Gelirler Genel Müdürlüğü

TARİH: 17.10.2000
SAYI: B.07.0.GEL.0.28/2870-135-115/47120
KONU: 1996, 97 ve 98 vergilendirme dönemlerine ilişkin
tarh zamanaşımı süresi dolmamış olduğundan, ilgili şirket hakkında
vergi denetmeni tarafından düzenlenecek vergi inceleme raporuna
dayanılarak, tarhiyatın yenilenip yenilenmeyeceği hk.

………………… GELİRLER BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE

…. Defterdarlığı …. Müdürlüğünün 05.10.2000 gün ve … yazıları ekinde alınan, ….. Vergi Dairesi Müdürlüğünü mükelleflerinden …. A.Ş.’nin 1996, 97 ve 1998 vergilendirme dönemlerine ilişkin ihtilafı ile ilgili olarak Danıştay …. Dairesince verilen ve ilişikte gönderilen karar örnekleri incelenmiştir.

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

Söz konusu kararlarda, adı geçen şirketin muhtelif dönemlerde işçi ücretinden vergi tevkif etmesine rağmen beyan etmediğinin iş müfettişi raporu ile tespit edilmesi üzerine bu rapora dayanarak davacı şirket adına belirlenen matrah üzerinden re’sen gelir (stopaj) vergisi salındığı ve kusur cezası kesildiği ancak …. Mahkemesinin iş müfettişi raporuna istinaden yapılan tarhiyatın kaldırılması yönündeki kararının Danıştay …. Dairesince onandığı anlaşılmıştır.

Bilindiği üzere, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun incelemeye yetkililer başlıklı 135 inci maddesinde “Vergi incelemesi; hesap uzmanları, hesapuzman yardımcılar, ilin en büyük malmemuru, vergi denetmenleri, vergi denetmen yardımcıları veya vergi dairesi müdürleri tarafından yapılır.

Maliye müfettişleri, Maliye Müfettiş Muavinleri, Gelirler Kontrolörleri ve Stajyer Gelirler Kontrolörleri, Gelirler Genel Müdürlüğünün merkez ve taşra teşkilatında müdür kadrolarında görev yapanlar her hal ve takdirde vergi inceleme yetkisine haizdir.” hükmü yer almış bulunmaktadır.

Bu madde hükmüne göre, kimlerin vergi incelemesine yetkili olduğu belirtilmiş olup, vergi inceleme yetkisi bulunmayan bir iş müfettişinin düzenlemiş olduğu rapora dayanılarak vergi tarhiyatı yapılması mümkün değildir. Ancak, bu rapor bir tespit kabul edilerek mükellefin defter ve belgeleri üzerinde gerekli incelemelerin yapılması ve vergi incelemesi yapmaya yetkili olanlar tarafından düzenlenecek vergi inceleme raporlarına dayanılarak tarhiyat yapılması gerekmektedir.

Öte yandan, 1996, 1997 ve 1998 vergilendirme dönemlerine ilişkin tarh zamanaşımı süresi henüz dolmamış olduğundan, bu husus da gözönünde tutulmak suretiyle adı geçen şirket hakkında vergi denetmeni tarafından düzenlenecek vergi inceleme raporuna dayanılarak tarhiyatın yenilenmesi yoluna gidilmesi uygun bulunmuştur.

Bilgi edinilmesi ve gereğini rica ederim.

Bakan a.

Özelge:Tarh Zamanaşımı Süresi Dolmamış Vergilerle İlgili Düzenlenecek Vergi İnceleme Raporuna Dayanılarak Tarhiyat Yenilemesi Yoluna Gidilmesi Hakkında.

17.10.2000

B.07.0.GEL.0.28/2870-135-115/47120

Son Güncelleme: 7 Ocak 2023 /Tarh Zamanaşımı Süresi Dolmamış Vergilerle İlgili Düzenlenecek Vergi İnceleme Raporuna Dayanılarak Tarhiyat Yenilemesi Yoluna Gidilmesi Hakkında.
Yasal Uyarı: @Vergipedia , Tüm hakları saklıdır - Yanlızca kaynak gösterilerek kullanılabilir.
Son Yorumlananlar
Top
Menu