Taşımacılık işinde kullanmak amacıyla alınan yarı römorkun faydalı ömrü ve amortisman oranı konulu özelgenin içeriği aşağıda verilmiştir. Kısaca yarı römorkun amortisman listesinde yer alan “6.13 Treyler ve treylere bağlı konteynerler” bölümüne göre değerlendirilmesi, faydalı ömrünün 6 yıl ve amortisman oranının ise %16,66 olarak uygulanması gerekmektedir. Vergipedia üzerinden daha fazla özelgeye erişebilirsiniz. Diğer sayfalarımızı ziyaret etmeyi ihmal etmeyin.

Taşımacılık İşinde Kullanmak Amacıyla Alınan Yarı Römorkun Faydalı Ömrü Ve Amortisman Oranı Hk.

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü

 

Sayı: B.07.1.GİB.4.34.19.02-019.01-1551

09/09/2011

Konu: Yarı römorkun faydalı ömrü ve amortisman oranı konulu özelgedir. Yarı römorkun amortisman oranı açıklanmıştır.

 

İlgi özelge talep formunuzda, taşımacılık işinde kullanmak amacıyla almış olduğunuz yarı römorkun faydalı ömrü ve amortisman oranı hususunda görüş talep edilmektedir.

Bilindiği üzere, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 313’üncü maddesinde;

“İşletmede bir yıldan fazla kullanılan ve yıpranmaya, aşınmaya veya kıymetten düşmeye maruz bulunan gayrimenkullerle 269’uncu madde gereğince gayrimenkul gibi değerlenen iktisadi kıymetlerin, alet, edavat, mefruşat, demirbaş ve sinema filmlerinin birinci kısımdaki esaslara göre tespit edilen değerinin bu Kanun hükümlerine göre yok edilmesi amortisman mevzuunu teşkil eder.”  hükmü yer almaktadır.

Bu hüküm uyarınca, işletmenin aktifinde kayıtlı bir iktisadi kıymetin amortismana tabi tutulması için Kanunda belirtildiği üzere, işletmede bir yıldan fazla kullanılması, yıpranmaya, aşınmaya veya kıymetten düşmeye maruz bulunması ve envantere yani aktife kayıtlı olması gerekmektedir.

315’inci maddesinde; “Mükellefler amortismana tâbi iktisadî kıymetlerini Maliye Bakanlığının tespit ve ilân edeceği oranlar üzerinden itfa ederler. İlân edilecek oranların tespitinde iktisadî kıymetlerin faydalı ömürleri dikkate alınır.” hükmü yer almakta olup, bahsi geçen maddenin Bakanlığımıza verdiği yetkiye istinaden, amortismana tabi iktisadi kıymetler için uygulanacak “Faydalı Ömür ve Amortisman Oranları” tespit edilmiş ve bu oranlar 339, 365, 389, ve 399 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğleri ile değişik 333 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği eki liste ile açıklanmıştır.

320’nci maddesinde ise, “Amortisman süresi, kıymetlerin aktife girdiği yıldan başlar. bu sürenin yıl olarak hesaplanması için (1) rakamı mükellefçe uygulanan nispete bölünür…”  hükmü yer almaktadır.

Bu hüküm ve açıklamalara göre, taşımacılık işinde kullanmış olduğunuz yarı römorkların, aktife alındığı tarih itibariyle 333 sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği eki listenin “6.13 Treyler ve treylere bağlı konteynerler” bölümüne göre değerlendirilmesi ve faydalı ömrünün 6 yıl, amortisman oranının ise %16,66 olarak dikkate alınması gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge: Taşımacılık işinde kullanmak amacıyla alınan yarı römorkun faydalı ömrü ve amortisman oranı konulu özelgedir. Yarı römorkun amortisman oranı açıklanmıştır.

09.09.2011

B.07.1.GİB.4.34.19.02-019.01-1551

 

Son Güncelleme: 11 Mart 2023 /Taşımacılık İşinde Kullanmak Amacıyla Alınan Yarı Römorkun Faydalı Ömrü Ve Amortisman Oranı Hk
Yasal Uyarı: @Vergipedia , Tüm hakları saklıdır - Yanlızca kaynak gösterilerek kullanılabilir.
ETİKETLER :
Son Yorumlananlar
Top
Menu