Tavuk Besiciliği Faaliyeti Nedeniyle Defter Tutma Hadleri Hk.konulu özelgenin içeriği aşağıda verilmiştir. Vergipedia üzerinden daha fazla özelgeye erişebilirsiniz. Diğer sayfalarımızı ziyaret etmeyi ihmal etmeyin.

Tavuk Besiciliği Faaliyeti Nedeniyle Defter Tutma Hadleri Hk. 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

SAKARYA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

(Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü)

Sayı

:

B.07.1.GİB.4.54.15.01-124-2011-35-6

30/01/2012

Konu

:

Tavuk Besiciliği Faaliyeti Nedeniyle Defter Tutma Hadleri

              İlgide kayıtlı özelge talep formunuzun incelenmesinden; tavuk besiciliği faaliyetiniz nedeniyle talebiniz doğrultusunda gerçek usulde zirai kazanç mükellefi olduğunuz anlaşılmış olup, 40-45 gün içerisinde yetiştirdiğiniz etlik tavuk civcivlerini teslim ederken fason bakım ücreti olarak fatura düzenlediğinizi belirterek tavuk besiciliği faaliyetiniz nedeniyle defter tutma bakımından Vergi Usul Kanununun hangi bendine göre defter tutmanız gerektiği hususunda Başkanlığımızdan görüş talep ettiğiniz anlaşılmıştır.

             193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun “Vergi Tevkifatı”nın düzenlendiği 94 üncü maddesinde; “Kamu idare ve müesseseleri, iktisadi kamu müesseseleri, sair kurumlar, ticaret şirketleri, iş ortaklıkları, dernekler, vakıflar, dernek ve vakıfların iktisadi işletmeleri, kooperatifler, yatırım fonu yönetenler, gerçek gelirlerini beyan etmeye mecbur olan ticaret ve serbest meslek erbabı, zirai kazançlarını bilânço veya zirai işletme hesabı esasına göre tespit eden çiftçiler aşağıdaki bentlerde sayılan ödemeleri (avans olarak ödenenler dâhil) nakden veya hesaben yaptıkları sırada, istihkak sahiplerinin gelir vergilerine mahsuben tevkifat yapmaya mecburdurlar.” hükmü yer almaktadır.

            Aynı maddenin 11 numaralı bendinde de, vergi tevkifatı yapmakla yükümlü kişi, kurum ve kuruluşlarca çiftçilerden satın alınan zirai mahsuller ve hizmetler için yapılan ödemelerden tevkifat yapılacağı belirtilmiş ve bu tevkifat oranları, hayvanlar ve bunların mahsulleri ile kara ve su avcılığı mahsulleri için ticaret borsalarında tescil ettirilerek satın alınanlarda % 1, bunun dışında kalanlarda % 2; diğer zirai mahsuller için ticaret borsalarında tescil ettirilerek satın alınanlarda % 2, bunun dışında kalanlarda ve zirai hizmet alımlarında % 4 olarak belirlenmiştir.

            Konuyla ilgili yayımlanan 164 seri no.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği ile zirai ürünlerin alımında yapılacak gelir vergisi tevkifatı ve müteselsil sorumluluk konusunda gerekli açıklamalar yapılmıştır.

            Bu çerçevede, tarafınıza teslim edilen civcivlerin yetiştirilmesi konusunda anlaştığınız kişi ve kurumlara; gerekli yem ve diğer üretim girdilerinin yine bu kişi ve kurumlar tarafından sağlanması suretiyle verdiğiniz civciv yetiştirilmesi işleminin zirai faaliyet kapsamında ifa edilen hizmet olarak değerlendirilmesi gerekmektedir.

            Ayrıca, anılan Kanunun “İşletme Büyüklüğü Ölçülerini” düzenleyen 54 üncü maddesinde ise, kümes hayvanları ile ilgili işletme büyüklüğü ölçüsü belirlenmediğinden, tavuk besiciliği faaliyetinden elde edilen zirai kazancın 94 üncü maddeye göre tevkifat yapılmak suretiyle vergilendirilmesi gerekmektedir.

            Diğer taraftan, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 213 üncü maddesinde, zirai kazanç elde eden mükelleflerin çiftçi işletme defteri tutacağı ifade edilmiş olup, bu mükelleflerin isteğe bağlı olarak bilânço esasına göre defter tutabilmeleri Gelir Vergisi Kanununda düzenlenmiştir.

            Yukarıda yer alan hüküm ve açıklamalar çerçevesinde, tavuk besiciliği faaliyetiniz nedeniyle kendi isteğiniz ile gerçek usulde vergilendirildiğinizden, zirai işletme defteri kullanmanız gerekmekte olup, bağlı olduğunuz vergi dairesine dilekçeyle başvuruda bulunmanız halinde ise bilânço esasına göre defter tutmanız mümkün bulunmaktadır.

           Bilgi edinilmesini rica ederim.

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge:Tavuk Besiciliği Faaliyeti Nedeniyle Defter Tutma Hadleri Hk.

30.01.2012

B.07.1.GİB.4.54.15.01-124-2011-35-6

Son Güncelleme: 7 Ocak 2023 /Tavuk Besiciliği Faaliyeti Nedeniyle Defter Tutma Hadleri Hk.
Yasal Uyarı: @Vergipedia , Tüm hakları saklıdır - Yanlızca kaynak gösterilerek kullanılabilir.
Son Yorumlananlar
Top
Menu