T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü

 

 

 

Sayı

:

B.07.1.GİB.4.06.16.01-120[42-12/10]-496

25/04/2012

Konu

:

Tek sözleşme ile üstlenilen ayrı dekapaj işlerinden elde edilen kazançların hangi yılda beyan edileceği.

 

 

            İlgide kayıtlı özelge talep formunda;

            – Şirketinizce ……. Kurumuna 09.10.2008 tarihli sözleşme ile taahhüt ettiğiniz ….. Müdürlüğü BY-K panosu 38.000.000 m3 dekapaj işinizin 2011 yılının Eylül ayında fiilen tamamlandığı ve işin fiilen bitirildiği,

            – İşin fiilen bitirildiği hususunun geçici kabule esas topografik ölçüm heyetince 14.11.2011 tarihinde gerekli tespit ve ölçüm yapılarak tutanağa bağlandığı,

– Ayrıca, ……. Kurumu Yönetim Kurulunun 16.08.2011 tarih ve …… sayılı kararı ile aynı sözleşme hükümleri ve birim fiyatla yapılmak üzere firmanıza 5.700.000 m3 farklı yeni bir iş verildiği ve bu işin de 2012 yılının Mart ayında bitirildiği

            belirtilmiş ve 09.10.2008 tarihli sözleşme ile taahhüt ettiğiniz işinize ait kâr/zararın 2011 yılı kazancının tespitinde dikkate alınıp alınmayacağı konusunda Başkanlığımız görüşü sorulmuştur.

            193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 42 nci maddesinde “Birden fazla takvim yılına sirayet eden inşaat (dekapaj işleri de inşaat işi sayılır) ve onarma işlerinde kâr veya zarar işin bittiği yıl kati olarak tespit edilir ve tamamı o yılın geliri sayılarak, mezkur yıl beyannamesinde gösterilir” hükmüne yer verilmiştir.

            Aynı Kanunun 44 üncü maddesinin birinci fıkrasında da, inşaat ve onarma işlerinde geçici ve kesin kabul usulüne tabi olan hallerde geçici kabulün yapıldığını gösteren tutanağın idarece onaylandığı tarihin, diğer hallerde işin fiilen tamamlandığı veya fiilen bırakıldığı tarihin bitim tarihi olarak kabul edileceği hükme bağlanmıştır.

            5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde, Gelir Vergisi Kanununda belirtilen esaslara göre birden fazla takvim yılına yaygın inşaat ve onarım işleri ile uğraşan kurumlara bu işleri ile ilgili olarak yapılan hakediş ödemeleri üzerinden sorumlularca vergi tevkifatı yapılacağı hüküm altına alınmış olup bu oran 2009/14594 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile %3 olarak tespit edilmiştir.

            Özelge talep formunuz ekinde yer alan bilgi ve belgelerin incelenmesinden, …. Kurumuna 09.10.2008 tarihli sözleşme ile yapımını taahhüt ettiğiniz 38.000.000 m3 dekapaj yapım işi ile ilgili olarak +%20 kapsamında ilave 5.700.000 m3 dekapaj işinin ilk sözleşme hükümleri ve birim fiyatla şirketinize yaptırılmasına 16.08.2011 tarih ve ….. sayılı yönetim kurulu kararı ile karar verildiği, ilave yaptırılacak işe ilişkin karar ile sözleşmenin damga vergisinin veznelerine yatırılmasının ve teminat mektubunun kurumlarına verilmesinin istendiği, ilave iş için ayrı bir işyeri tesliminin yapıldığı, bu işle ilgili revize iş programı uygulanacağı ve ilk işin fiilen bitirildiğinin 14.11.2011 tarihinde gerekli tespit ve ölçüm yapılarak tutanağa bağlandığı anlaşılmıştır.

            Bu çerçevede, …… Yönetim Kurulunun 16.08.2011 tarih ve ….. sayılı kararı ile şirketinize yaptırılması uygun görülen 5.700.000 m3 ilave dekapaj işinin, 09.10.2008 tarihli sözleşme ile yapımını taahhüt ettiğiniz 38.000.000 m3 dekapaj işinden bağımsız olarak ayrı bir iş olarak değerlendirilmesi ve bu işlerinize ait kazançların ayrı ayrı tespit edilerek bitirildikleri yılın kazancı olarak beyan edilmesi gerekmektedir.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

 

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge:Tek Sözleşme İle Üstlenilen Ayrı Dekapaj İşlerinden Elde Edilen Kazançların Hangi Yılda Beyan Edileceği Hk.

25.04.2012

B.07.1.GİB.4.06.16.01-120[42-12/10]-496

Son Yorumlananlar

Top
Menu